Gå tilbake til:
Du er her:

Kort om kulturmiljø

Byantikvaren i Bergen har utarbeidet en rekke beskrivelser av kulturmiljø i Bergen som vi vil dele med interesserte. Vi viser også til Riksantikvarens kulturmiljø av nasjonal interesse – NB!-områder.

Kort om kulturmiljø bilde
Kulturmiljøet i Skuteviken.
Bilde: Mapaid. 50138030

Innenfor kulturminnefeltet skiller vi mellom kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap.

Et kulturminne er spor etter menneskelig aktivitet, ofte referert til som enkeltobjekt. Kulturminneloven definerer kulturmiljø på følgende måte: «Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng» (Kulturminneloven § 2). Med kulturlandskap menes bestemte landskap som – i større eller mindre grad - er påvirket av mennesker sin virksomhet.

NB!-områder - kulturmiljø med nasjonal interesse

I samarbeid med regional- og lokal kulturminneforvaltning har Riksantikvaren identifisert kulturmiljøer i byer og tettsteder som er av nasjonal kulturminneinteresse. I Bergen er det definert 17 delområder for slike kulturmiljøer med nasjonal interesse, i tillegg til verdensarvområdet på Bryggen.  Sjekk Riksantikvarens karttjeneste.