Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminneplan for Bergen - forslaget er klart

Kulturminneplanen for Bergen del 2 og 3 er på beddingen og er snart klar for politisk behandling. Del 2 er en kunnskapsdel del 3 en handlingsdel.

Forside KMP del 2 og 3
Kulturminneplanen del 2 og 3 er til politisk behandling
Bilde: Byantikvaren

Status: Forslag til Kulturminneplan er sendt fra Byantikvaren til politisk behandling i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Kulturminneplanen for Bergen  består av tre deler:

  • Del 1 en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturminnepolitikk
  • Del 2 er en kunnskapsdel som beskriver kulturlandskap, områder, strukturer, utvalgte eksempler og tematiske analyser
  • Del 3 er en handlingsdel som skal følge opp utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete tiltak

Sammen skal de tre delene av Kulturminneplanen:

  • bidra til fortetting med kvalitet
  • styrke Bergens særpreg
  • fungere som et felles kunnskapsgrunnlag og være en tydelig og forutsigbar plattform for by- og stedsutvikling
  • være et utfyllende verktøy til § 8 byforming og arkitektur i Kommuneplanens arealdel
  • gi grunnlag for videre veiledning om prioritering, bevaring, ny bruk og arkitektonisk tilpasning i plan- og byggesaksbehandling
  • gi grunnlag for å søke tilskudd, blant annet fra fylkeskommunen
  • styrke forvaltningen av kommunale bygg og anlegg som kan bidra til identitet, særpreg og gi tidsdybde til sin bydel eller nabolag

Her finner du planforslagets del 2 og 3: 

Her kan du se kartfortellingen om  Kulturminneplanen:                                      Åpne kartfortellingen

Her kan du se høringsversjon av Kulturmiljøkartet i Kulturminneplanen:  Åpne kartinnsynsløsningen    

Les fagnotatet som fulgte med oversendelsen: