Gå tilbake til:
Du er her:

Nye kunnskapsoversikter skal utføres

Det har vært stort påtrykk av forslag til Kunnskapskommunens "Pilot for kunnskapoppsummeringer med kommunene". Av 57 nye forslag er 3 prioritert av prosjektets styringsgruppe.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest samarbeider i 2019 med Folkehelseinstituttet om et pilotprosjekt, hvor kommunene kan stille forslag til kunnskapsoppsummeringer på tema eller tiltak innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Medlemmer av "bestillerutvalget"
Bestillerutvalget som har behandlet forslagene (f.v. Kåre Birger Hagen, Helge Kvam, Kristin Ruud Myking, Liv Olsen, Monica Wammen Nordtvedt, Kari Sunnevåg og Lars Bergesen)
 

Søknadsbehandlingen

Slik som i behandlingen av forslag før sommeren ble forslagene først analysert for å se på egnethet for å kunne utføres som et tilstrekkelig godt formulert og avgrenset forslag. Det legges da, fra Folkehelseinstituttets side, vekt på at forslaget må være egnet for å måle og sammenligne effekter av et tiltak, en metode eller behandlingsform. 

Av de 57 ble 35 forslag vurdert som mulig å utføre med FHIs metoder. Dette var nesten dobbelt så mange som ved den første runden med forslagsbehandling, selv med litt færre forslag denne gangen.

- Dette skulle tyde på en økt «bestillerkompetanse» hos kommunene – man blir flinkere til å adressere kunnskapsbehov og stille spørsmål, eller å stille dem på rett måte. Det sier rådgiver Helge Kvam i Meland (snart Alver) kommune, som har sittet både styringsgruppen og i «bestillerutvalget» som har behandlet og prioritert forslagene.

De utvalgte

Av de 53 forslagene ble følgende vedtatt som ønskelig å gjennomføre med FHI som leverandør:

  • Effekt av kognitiv rehabilitering i primærhelsetjenesten
  • Ulike former for botilbud til personer med utviklingshemning
  • Tiltak for at personer med demens kan bo lengre hjemme

Det blir i denne omgangen først og fremst leveres noen enklere oversikter eller omtaler, og ikke gjennomgang av nye enkeltartikler. Jobben med å produsere gode kunnskapsoppsummeringer er ressurskrevende, og selv om etterspørselen er stor, er det begrenset med ressurser i dette pilotprosjektet. En tanke bak piloten har vært å teste ut litt ulike typer «kunnskapsprodukter», og spørsmål av litt ulik vinkling – både av omfang og tematikk.

Blankholmutvalgets prioriteringskriterier

For å systematisk prioritere mellom forslagene ble det denne gangen lagt til grunn prioriteringskriteriene fra NOU 2018:16 om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste – Blankholmutvalgets utredning. Disse er nytte, ressurser og alvorlighet. Les mer om prioriteringskriteriene i utredningen.

Skjermbilde av Helsebibliotekets søketjeneste
Helsebibliotekets søketjeneste
 

Det har vært mange gode forslag som måtte prioriteres ned. Av disse har noen fått utført litteratursøk som bakgrunn for forslagsbehandlingen. Disse ligger vedlagt som PDF-filer nederst i saken. Ellers henviser vi alle øvrige forslagsstillere til Helsebibliotekets søketjeneste, som også kan levere litteratursøk lignende de som er laget i forbindelse med pilotprosjektets forslagsbehandling. Litteratursøk fra forslagsbehandlingen våren 2019 ligger her. Det finnes også øvrige nyttig lenker til kunnskapsressurser og oppsummeringer på prosjektets nettside.

Neste steg

Prosjektet vil gå videre i 2020, og er sikret finansiering i ett år fra KS. Det vil da forsøksvis utvides til hele Vestland og Rogaland fylke, og utvikles parallelt med et regionalt samarbeidsorgan for forskning i kommunene i samme region. Bergen kommune og Kunnskapskommunen har også, sammen med Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet, sendt søknad om prosjektmidler til Forskningsrådet.

- Får vi tilslag vil det utvide kapasiteten ved at nye forskningsmiljøer inkluderes, og vi vil kunne bygge på erfaringene vi har høstet for å videreutvikle en modell for bestilling, levering og bruk av kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger i kommunenes beslutninger og prioriteringer. Det sier fagdirektør ved FHI, Kåre Birger Hagen.

På sikt kan dette altså bli en nasjonal modell for hele kommunesektoren.

Samling og styrking

Kommunaldirektør for eldre, helse og frivillighet, Kjell Wolff
Kommunaldirektør for eldre, helse og frivillighet, Kjell Wolff
Bilde: Asle Bentzen

Kommunaldirektør for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune Kjell Wolff kommenterer:

- Dette prosjektet viser at kommunene for alvor skrur på i kunnskapsarbeidet, og blir flinkere til både å stille spørsmålene og oppsøke kunnskapskildene. Bergen kommune ønsker nå å lede dette arbeidet videre på vegne av hele regionen i vest. Det at vi videreutvikler prosjektet parallelt og sammen med opprettelsen av det regionale samarbeidsorganet, vil føre til en samling og styrking av kommunenes evne til, og rolle i, å definere forskningsbehov og forskningsspørsmål.

Resultatet fra piloten er da 123 forslag totalt og 6 leveranser, som nå er i prosess. Enkelte av leveransene som svarer på forslagene fra i vår vil publiseres på Kunnskapskommunens nettsider om kort tid. Prosjektet vil nå også jobbe med å evaluere resultatene, med blikket rettet mot hvordan prosjektet kan videreutvikles.

 

Litteratursøk høsten 2019