Gå tilbake til:
Du er her:

Oppfølging av Nærdemokratiutvalgets rapport

Bystyret har behandlet sak om oppfølging av nærdemokratiutvalgets rapport og kommunens vurdering av den.

 På bakgrunn av vedtaket skal det blant annet gjennomføres en innbyggerundersøkelse og et forsøksprosjekt om innbyggerinvolvering.

Bystyret behandlet i møte 27. september 2017 sak vedr oppfølging av nærdemokratiutvalgets rapport og kommunens vurdering av den. Bystyret fattet et vedtak i 6 punkter. Ved siden av å ta den fremlagte rapporten fra Nærdemokratiutvalget til orientering, vedtok bystyret at det:

  • Skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse for å kartlegge om innbyggerne mener det er nødvendig og ønskelig med bydelsstyrer.
  • Skal arbeides videre med bydelsstyrer/bydelsutvalg basert på anbefalinger som ligger i saken, men at bydelsstyrer med tilsvarende mandat som i perioden 2000–2004 ikke er aktuelt.
  • Skal utredes om byborgerpanel bør etableres i tillegg til bydelsstyrer/bydelsutvalg.
  • Borgerpanel skal brukes som metode for å få belyst saken om nærdemokratireform før endelig vedtak fattes neste år (2018).
  • Skal etableres et forsøksprosjekt med sikte på innbyggerinvolvering i bymessig transformasjon i relevante områder i Åsane bydel, gjerne i tilknytning til planlagt bybanetrase.

Byrådet arbeidet høsten 2017 med å konkretisere og gjennomføre bystyrets konkrete vedtak. Innbyggerundersøkelsen er gjennomført. På denne nettsiden vil en finne en pressemelding vedr resultat av undersøkelsen. Bergen kommune er i ferd å inngå en FoU-avtale med Universitetet i Bergen hva angår å fasilitere et borgerpanel som metode for å få belyst sentrale tema i saken om nærdemokratireform. Opplegget med borgerpanel vedr dette tema vil bli gjennomført februar/mars 2018.

Det arbeides også med etablering av et forsøksprosjekt for innbyggerinvolvering i Åsane.