Gå tilbake til:
Du er her:

Hvor og hvordan måles luftkvaliteten i Bergen?

Bergen kommune har fire permanente målestasjoner og en rekke passivmålere.

De fire permanente målestasjonene viser løpende hvordan luftkvaliteten er i byen akkurat nå.

Sjekk sanntidsmålinger og varsel for Bergen

I tillegg måles NO2-forurensningen (nitrogendioksid) ved hjelp av såkalte passive målere på utvalgte adresser i Bergensområdet. Resultat fra disse finner du under Rapporter og planer.

Permanente målestasjoner

Målestasjonene ved Danmarks plass og i Loddefjord er plassert nær trafikken der luftforurensingen er stor, mens målestasjonene ved Rådhuset og i Åsane er plassert et stykke unna trafikken. Stasjonene som er plassert et stykke unna trafikken er representative for den luften som store deler av befolkningen i nærområdet utsettes for.

Stasjonene måler partikkelforurensning (svevestøv delt inn i ulike klasser etter partikkelstørrelse - PM10 og PM2,5) nitrogendioksid (NO2), ozon og PAH (Polyaromatiske hydrokarboner). Partikkelforurensning kommer særlig fra piggdekkbruk, dieselforbrenning og vedfyring. Nitrogendioksid er mest knyttet til forbrenningsmotorer, og da spesielt dieselmotorer.

Passive målere

Bergen kommune har i tillegg valgt å ha passive målere for å bedre kunnskapen om befolkningens langtidseksponering for dårlig luftkvalitet. Dette er målinger som ikke er samtidige, men de analyseres i etterkant av hver måned. Etat for helsetjenesters måleprogram for nitrogendioksid (NO2) omfatter målesteder i hver bydel, enten trafikknære målere eller målere i boligområder eller begge deler. Det er også utplassert målere i ulike kaiområder for å følge med i nivået av nitrogendioksid nær båttrafikken. I tillegg er der målere nær tunnelmunninger (fra og med 2016) for å kartlegge NO2 – nivåene her.

Måleprogrammet for de passive NO2 - prøvetakere endres med jevne mellomrom og det anbefales å se på de månedlige publiserte resultatene for en oppdatert oversikt over målesteder.