Gå tilbake til:
Du er her:

Politisk behandling

Har vedtatt ny feieordning og nytt forbud mot ildsteder

Bystyret har vedtatt nye feie- og tilsynsordning for Bergen kommune, inklusivt et forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021.

(22.11.2017)

Vil ha mer detaljert årsrapport om luftkvalitet

Bystyret har behandlet årsmelding for luftkvalitet i Bergen i 2016. De ønsker månedssnitt for NO2 i havnen, og ber om tall for finkornet svevestøv.

(25.10.2017)

Har vedtatt fornyet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen

Bystyret har vedtatt revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen, med en handlingsplan i 10 punkt. Et miljøvennlig og attraktivt kollektivtilbud er et av målene.

(27.09.2017)

Arbeider langsiktig for å bedre luftkvaliteten

Bergen kommune arbeider med langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten i byen.

(29.01.2015)

Slik var luftkvaliteten i Bergen i 2016

Byrådet legger frem årsrapport for luftkvalitet.

(14.09.2017)

Nye strakstiltak for bedre byluft

Bystyret vil innføre beredskapstakster i bompengeringen og gratis kollektivtransport på dager med varslet høy luftforurensning.

(16.03.2016)

Foreslår høyere bompengetakst i rushtiden

Byrådet legger frem sitt forslag til hvordan tidsdifferensierte bompenger kan innføres fra 1. januar 2016.

(29.01.2015)

Legger frem tiltaksutredning for bedre luftkvalitet

Byrådet legger fram et revidert tipunktprogram som skal utgjøre Bergen kommunes handlingsplan for bedre luftkvalitet. Det består av en faglig utredning, en handlingsplan og en beredskapsplan.

(11.12.2014)

Årsmelding om luftkvalitet 2013

Da bystyret behandlet årsmeldingen om luftkvalitet 2013 i møte sitt den 17.september 2014 vedtok de blant annet å be byrådet om en sak om tidsdifferensiering av bompenger.

(11.11.2014)

Vedtok forskrift om trafikkbegrensing ved dårlig luft

Bystyret har vedtatt forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved akutt luftforurensning i Bergen.

(23.01.2012)

Kan begrense biltrafikk ved dårlig luft

Byrådet legger frem en forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved akutt luftforurensning i Bergen. Forskriften har nå vært på høring.

(14.11.2011)

Presiserte retningslinjer for par- og oddetallskjøring

Bystyret har behandlet rapport om luftkvalitet i Bergen 2010 og status for oppfølging av tiltak. Saken ble tatt til orientering, med en presisering av retningslinjer ved behov for par-og oddetallkjøring.

(19.09.2011)

Vil ha permanente tiltak for å bedre luftkvaliteten

Byrådet har behandlet rapport om evaluering av strakstiltak mot dårlig luftkvalitet som ble gjennomført vinteren 2010. For å få redusert luftforurensningen gjennom hele året, foreslår byrådet blant annet å gjøre flere strakstiltak permanente.

(09.12.2010)

Vedtok klima- og energihandlingsplan for Bergen

Bystyret har vedtatt ny Klima- og energihandlingsplan for Bergen, og understreker blant annet et ønske om at staten endrer politikk slik at det svarer seg å fornye bilparken.

(20.09.2010)

Ble orientert om handlingsplan for bedre luftkvalitet

Bystyret har fått en statusoppdatering på byrådets handlingsplan for å bedre luftkvaliteten i Bergen.

(20.09.2010)