Gå tilbake til:
Du er her:

Slik jobber vi for bedre luftkvalitet

Her får du en oversikt over hvordan kommunen jobber og hvilke strakstiltak som kan bli aktuelle i vinter.

I september 2017 vedtok bystyret fornyet tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen (pdf). Den består av et handlingsprogram og en beredskapsplan for episoder med fare for høy luftforurensning. Handlingsprogrammet inneholder ti punkter:

 • Tid- og miljødifferensierte bompengetakster og nye bomsnitt.
 • Styrket kollektivtilbud med Bybanen og tilrettelegging for flere busser med nullutslipp.
 • Landstrøm til skipene i havnen og maksgrense for antall cruiseskipsanløp i døgnet.
 • Tiltak i og rundt tunnelene i Bergen sentrum.
 • Parkeringsrestriksjoner i sentrum og utbyggng av innfartsparkeringer.
 • Gaterengjøring og støvbinding.
 • Varsle og informere om luftkvalitet.
 • Mobilitet og kommunale tiltak, med spesiell vekt på å tilrettelegge for at folk skal sykle og samkjøre.

Nye helseanbefalinger

I 2016 hadde Bergen overskridelser på nitrogendioksid (NO2) på Danmarks plass. På svevestøv (PM10 og PM2,5) lå Bergen godt under grenseverdiene i Forurensingsforskriften.

Nyere helserapporter viser imidlertid at svevestøv er skadelig selv i lave konsentrasjoner. Derfor ligger helsemyndighetenes anbefalinger lavere enn de juridiske grenseverdiene.

Vil ha forbud mot eldre ildsteder

På grunn av de nye helseanbefalingene, har bystyret vedtatt å innføre forbud mot bruk av ikke-rentbrennende vedovner fra 2021. Bergen kommune gir 5000 kroner i refusjon til alle som bytter fra ikke-rentbrennende til rentbrennende ildsted. Vrakpant på eldre ildsteder søker du her.

Følg med på nettsidene våre

Seksjon informasjon oppdaterer luftvarselet daglig på bergen.kommune.no/luftkvalitet. Her finner du også luftkvaliteten i sanntid fra fem aktive målere i trafikkerte områder: Sentrum, Danmarks plass, Rådalen, Loddefjord og Åsane.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) tilbyr gratis luftvarsel på SMS i vinterhalvåret. Det, og detaljerte sanntidsmålinger og -varsel finner du på luftkvalitet.info.

VIL DU SJEKKE LUFTKVALITETEN DER DU BOR? Se data fra luftmålinger i alle bydeler.

Mulige strakstiltak i vinter

Det er de langsiktige tiltakene for å redusere utslipp til luft som er viktigst, men av helsemessige årsaker er det også nødvendig med strakstiltak. Kommunen har følgende virkemidler til rådighet:

 • Gi helseråd
 • Øvrige informasjonstiltak
 • Få skip flyttet fra Bergen havn
 • Tiltak på vegbanen for å redusere spredning av svevestøv

Datokjøring og økte bompenger krever et vedtak av byrådet. Økte bompenger vil innebære en femdobling av takstene alle dager i tidsrommet 06.00-22.00. Parallelt vil det være gratis kollektivtrafikk samt gratis innfartsparkering ved flere kjøpesentre.

Fritak fra å betale bompenger er som for gjeldende bompengeordning. I tillegg vil tunge kjøretøy over 3,5 tonn med Euroklasse VI-teknologi få unntak. Se luftsidene våre for mer informasjon.

Når innføres strakstiltak?

Luftkvaliteten defineres etter fire verdier: grønn, oransje, rød og lilla. Ved oransje nivå oppfordres vegvesen og havnen til å vurdere tiltak. Ved varslet rødt nivå i to dager eller mer, kan strakstiltak som datokjøring og økte bompengesatser være aktuelle. Det må da varsles minimum 12 timer før de iverksettes.

Dette kan du gjøre

 • Du sparer miljøet og penger ved å bytte til rentbrennende ildsted og fyre riktig. Bruk helt tørr ved og tennbriketter, tenn fra toppen av veden og la ventilene på ildstedet være helt åpne i 10-20 minutter før du regulere ned.
 • Unngå å bruke kjøretøy som forurenser mye, og heller reise kollektivt, samkjøre, sykle eller gå når du kan.Prøv eventuelt samkjøringsapper som Samme Vei, Flinc og for lengre distanser GoMore

HA DU SETT DENNE? Slik får de til å sykle året rundt

Bergen i glasskulen

En viktig konklusjon i tiltaksutredningen er at det er liten risiko for at Bergen vil overskride de juridiske grenseverdiene for luftkvalitet frem mot 2021.

– Samfunnsutviklingen med ny teknologi og gjennomføring av tipunktsprogrammet gjør overskridelser lite sannsynlig, bekrefter seniorrådgiver i Klimaseksjonen, Per Vikse.

– Men vi ser at vi trenger flere undersøkelser og tiltak rundt enkelte tunnelmunninger. Og siden helseanbefalingene ligger lavere enn de juridiske grenseverdiene, ønsker politikerne flere tiltak for å redusere svevestøv, utdyper han.

Ellers skjer det svært mye innen byutvikling som i fremtiden som vil forandre Bergen i enda mer miljøvennlig retning. Ler mer om det i denne kartfortellingen (fra Kommuneplanens arealdel som nettopp har vært på høring).

Denne artikkelen stod på trykk i Bergenseren 4 - 2017.