Gå tilbake til:
Du er her:

Langsiktige tiltak

Bergen kommune arbeider med langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten i byen.

Det vil være den langsiktige arealpolitikken, hvordan vi bygger ut kollektivsystemet og hvordan vi håndterer privatbilene som på sikt vil redusere utslipp av gasser og partikler til luft. Dette vil ha effekter, både på lokal luftkvalitet og utslipp av klimagasser

Tiltak
Gjennom Tiltaksutredning for bedre luft i Bergen, som ble vedtatt av bystyret 26. januar 2015, ble det vedtatt et ti-punktsprogram for å bedre luftkvaliteten:

Tiltak hovedsakelig rettet mot utslipp av nitrogendioksid

 • tidsdifferensierte bompenger sammen med attraktivt kollektivtilbud
  beregnet/vurdert effekt: 12-20 prosent reduksjon NO2, 3-14 prosent PM10 (svevestøv)
 • utbygging av innfartsparkering sammen md parkeringsregulering i sentrum
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet
 • lavutslippssone og fremme bruk av kjøretøy med lave utslipp
  beregnet/vurdert effekt: 3-26 prosent reduksjon NO2, 3-10 prosent PM10
 • landstrøm til skip i havn
  beregnet/vurdert effekt: Arbeid med å beregne pågår

Tiltak rettet hovedsakelig mot svevestøv

 • piggdekkgebyr og panteordning for innlevering av piggdekk
  beregnet/vurdert effekt: 15 prosent PM10
 • tilskudd til husstander som skifter ut gamle vedovner i sentrum
  beregnet/vurdert effekt: 3-10 prosent PM10
 • gaterengjøring
  beregnet/vurdert effekt: 10-30 prosent PM10

Holdningsskapende tiltak og informasjon

 • gode reise- og kjørevaner
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet
 • varsling og informasjon
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet
 • kommunale tiltak for bedre luftkvalitet
  beregnet/vurdert effekt: ikke tallfestet

Klima- og energihandlingsplanen
Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan ble vedtatt i 2010. Mange av tiltakene i Klima- og energihandlingsplanen bidrar også til å bedre luftkvaliteten. Det arbeides med å oppdatere denne.