Gå tilbake til:
Du er her:
BEDRE BYLUFT: Registrerte målinger viser at byluften i Bergen blir stadig bedre.
BEDRE BYLUFT: Registrerte målinger viser at byluften i Bergen blir stadig bedre.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Beste luftkvalitet i Bergen på 15 år

Foreløpige tall viser at Bergen i 2017 hadde det laveste nivå av luftforurensing som er målt de siste 15 årene.

Det er først og fremst nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (grove og fine partikler, PM10 og PM2,5) som forringer den lokale luftkvaliteten. Hovedkilden til NO2 er hovedsakelig utslipp fra biltrafikk, spesielt diesel. Mens svevestøv kommer hovedsakelig fra veistøv (PM10) og vedfyring og eksos (PM2,5).

 

Kraftig redusert forurensing fra bilutslipp

I 2017 hadde Bergen det laveste målte årsgjennomsnittet av NO2 de siste 15 årene. Høyeste måling i 2017 var på Danmarks plass og viste 35 mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3) i årsgjennomsnitt. Til sammenligning lå årsgjennomsnittet her i 2016 på 41 µg/m3. Den juridiske grenseverdien er 40.

Grensen for antall timer over 200 mikrogram NO2 per kubikkmeter er 18 timer. I 2017 ble det ikke registrert noen overskridelser av denne grensen. Til sammenligning hadde Bergen i 2016 20 timer med overskridelse, altså to timer mer enn tillat nivå.

- De siste årene har vi sett et skikkelig taktskifte i arbeidet for bedre byluft i byene. Det er ikke alle tiltakene som er like populære, men jeg og resten av byrådet er glade for at vi nå ser tydelige effekter av miljøpolitikken, og at byluften i Bergen stadig blir bedre, sier klimabyråd Julie Andersland.

For detaljer om bydelene, se grafene som også viser utviklingen over tid.

 

Oppfyller nasjonale mål for svevestøv

For svevestøv lå Bergen godt under årsmiddel- og døgnverdien for PM10 og årsmiddelverdien for PM2,5.

Grenseverdien for grovkornet støv PM10 er maksimalt 30 døgn med gjennomsnittskonsentrasjoner over 50 µg/m3. I 2017 hadde Bergen kun ett døgn over grenseverdien. Når det gjelder årsgjennomsnitt, er grensen 25 µg/m3. På Danmarks plass var årssnittet 14.

For finkornet støv PM2,5 er det kun nasjonalt mål for årsgjennomsnitt. Grensen er 15 µg/m3. Høyeste årssnittet i Bergen var 7.

For finkornet støv PM2,5 er grenseverdien 15 µg/m3 som årsmiddel. Samtidig er det et nasjonalt mål at nivået ikke skal overstige 8 15 µg/m3 i årssnitt. Bergen lå enda lavere, med 7 som høyeste årssnitt (på Danmarks plass).

 

Nye helseanbefalinger for svevestøv

Generelt har Bergen lagt godt under de juridiske grenseverdiene både for grovkornet og finkornet svevestøv de siste årene. Nyere helserapporter viser imidlertid at svevestøv er skadelig selv i lave konsentrasjoner, så helsemyndighetenes anbefalinger ligger lavere enn de juridiske grenseverdiene.

Derfor har bystyret vedtatt at Bergen får et forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021. Bergen kommune gir 5000 kroner i refusjon til alle som bytter fra ikke-rentbrennende til rentbrennende ildsted. Se hvordan du søker vrakpant her.

 

Styrer etter fornyet handlingsplan

I september 2017 vedtok bystyret i Bergen fornyet tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen. Den består av et handlingsprogram og en beredskapsplan for episoder med fare for høy luftforurensing. Handlingsprogrammet inneholder ti punkter, blant annet tid- og miljødifferensierte bompengetakster og nye bomsnitt, utbygging av Bybanen og tilrettelegging for flere busser med nullutslipp, samt flere tiltak rundt tunnelmunninger.

En viktig konklusjon i tiltaksutredningen er at det er liten risiko for at Bergen vil overskride de juridiske grenseverdiene for luftkvalitet frem mot 2021.

- Samfunnsutviklingen med ny teknologi og gjennomføring av tipunktsprogrammet gjør overskridelser lite sannsynlig, bekrefter seniorrådgiver i Klimaseskjonen, Per Vikse.

Miljødirektoratet har nå vurdert den nye tiltaksutredningen, og konkluderer med at tiltakene i planen vil bidra til å redusere de generelle nivåene av NO2 og svevestøv, og dermed samtidig redusere antall episoder med høy luftforurensning og behovet for strakstiltak.

Les vurderingen deres her:

Ved Danmarks plass ble årsmiddel NO2 målt til 35 µg/m3, ved rådhuset ble årsmiddel 30 µg/m3, ved Loddefjord 28 µg/m3 og ved Rolland i Åsane 7 µg/m3.
Ved Danmarks plass ble årsmiddel NO2 målt til 35 µg/m3, ved rådhuset ble årsmiddel 30 µg/m3, ved Loddefjord 28 µg/m3 og ved Rolland i Åsane 7 µg/m3.
 
I 2017 hadde Bergen kun ett døgn som overskred 50 µg/m3 med forurensing av grovkornet støv PM10.
I 2017 hadde Bergen kun ett døgn som overskred 50 µg/m3 med forurensing av grovkornet støv PM10.
 
Grafen viser utviklingen av årsmiddelverdien for grovkornet svevestøv PM10 fra 2002 til i dag.
Grafen viser utviklingen av årsmiddelverdien for grovkornet svevestøv PM10 fra 2002 til i dag.
 

 

Slik måles byluften i Bergen

I dag har byen fem permanente målestasjoner som viser luftkvaltieten direkte. De er plassert på Danmarks plass, i sentrum, Rådal, Loddefjord og Åsane.

I tillegg måles NO2-forurensningen (nitrogendioksid) ved hjelp av såkalte passive målere på utvalgte adresser i bergensområdet.

Les mer og finn din bydel på bergen.kommune.no/luftkvalitet.

Merk at det er mange faktorer som spiller inn på den lokale luftkvaliteten, blant annet vær og vind og hvilke tiltak som blir gjennomført. Bergens handlingsprogram i ti punkter er blant annet basert på erfaringer og ny kunnskap.