Gå tilbake til:
Du er her:

Bygg- og anleggsstøy ved skoler og barnehager

Barnehager og skoler er sårbare for støy. Utbygger må derfor vise ekstra hensyn. Dersom det er fare for helseskader kan Miljørettet helsevern stanse bygge- og anleggsarbeidet.

Det blir satt krav til støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i reguleringsplaner. Det er Plan- og bygningsetaten som føler opp at disse kravene blir overholdt. 

I enkelte tilfeller blir barnehagen/skolen plaget av støy selv om utbygger overholder støykravene i reguleringsplanen. Det kan for eksempel være dersom reguleringsplanen kun setter krav til ekvivalentstøy, og ikke maksgrenser for støyen. Dersom Plan- og bygningsetaten ikke kan gripe inn kan Miljørettet helsevern behandle saken.

Ekvivalentstøy er et slags gjennomsnittsnivå av støyen. Maksimal støy er den høye støyen som kommer for eksempel fra spunting og boring. 

Dersom bygge- og anleggsprosjektet gjennomføres ved skole eller barnehage har Miljørettet helsevern følgende minimumskrav:

  • Barna må kunne gå forbi bygge- og anleggsarbeidet på vei til og fra skolen/barnehagen uten å bli utsatt for støynivåer som kan gi dem hørselsskader. Av hensyn til sikkerhet må det ikke være så støyende at man ikke kan kommunisere. 
  • Når barna er på uteområdet må det være stille nok til at de kan snakke sammen og motta beskjeder fra ansatte. Større barn/elever kan i en periode være mer på tur enn på eget uteområde, men da er det viktig at utbygger avklarer dette med skolen/barnehagen på forhånd, og gir dem god informasjon om når de må være på tur. Noen barn/elever takler støy og uforutsigbare dager dårlig, og det må tas hensyn til disse.
  • De minste barnehagebarna kan i liten grad dra på hyppige turer, og når nye barn skal ha tilvenning pleier de ikke å dra på tur i det hele tatt. Disse må ha egne, stille uteområder. 
  • De fleste barnehager har småbarn som sover ute, og da må det ikke være høye støynivåer eller impulsstøy.  
  • Innendørs må det ikke være så høye støynivåer at barna/elevene ikke har noe innendørs oppholdssted. Det kan heller ikke være langvarig støy som er så høy at den forstyrrer kommunikasjon. Barn som sover inne må ikke få soveplassen sin forstyrret av høy støye støynivåer eller impulsstøy. 

Dersom disse minimumskravene ikke blir oppfylt må styrer/rektor ta kontakt med Miljørettet helsevern. Dersom barn eller elever blir utsatt for helseskadelig støy skal Miljørettet helsevern pålegge stansing av bygge- og anleggsarbeidet i medhold av folkehelseloven § 16. 

Se også vår lengre artikkel om støy.