Gå tilbake til:
Du er her:

Krav og anbefalinger til nyere barnehager

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye barnehager, barnehager som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for barnehager bygget etter TEK10 og TEK17.

Husk å søke om planuttalelse!

Miljørettet helsevern skal gi en uttale til utbygginger eller rehabiliteringer. Her finner du mer informasjon om søknad om planuttalelse.

Generelle krav og anbefalinger i forskriften

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler setter funksjonskrav til både uteareal og inneareal. Forskriften omhandler blant annet støy, luftforurensing, sikkerhet, inneklima og renhold, og god planlegging er nødvendig for å sikre et godt miljø i den ferdige barnehagen. For mer informasjon om alle forskriftens krav viser vi til veilederen Miljø og helse i barnehagen, Helsedirektoratet, 2014.

Om skal og bør

Forskriften er på enkelte områder ganske generell. Vi har derfor laget denne oversikten over hvilke krav vi som tilsynsmyndighet setter, basert på erfaringer og helsemessige vurderinger. I denne oversikten står det i noen setninger «skal», mens det i andre setninger står «bør».

«Skal» er å regne som krav. Dersom barnehagen ikke kan etterkomme «skal»-setninger kan dere ta kontakt med oss for å få en konkret vurdering.

«Bør» er i utgangspunktet ikke krav, men anbefalinger. Vi gir disse anbefalingene på bakgrunn av tidligere erfaringer, for at det skal være enklere for barnehagen å drive etter forskriftens krav. Barnehagen kan velge å løse forholdene på andre måter, så lenge løsningen fungerer. 

Dersom vi ved senere tilsyn ser at en løsning ikke fungerer i praksis kan vi stille krav om retting.

Byggeprosessen:

 • Bygg og uteområde skal oppføres i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK). TEK ivaretar mange av forskriftens krav til blant annet sikkerhet, universell utforming, ventilasjon, dagslys og utsyn.
 • Dersom barnehagen er i drift i nærheten av bygg- og anleggsarbeid skal det tas særlig hensyn til sikkerhet, støy, luftforurensning og trafikksikkerhet for barna.
 • Før helseverngodkjenning kan gis må det dokumenteres at overflatejord i barnehagen er fri for miljøgifter. Se veileder TA-2261/2007 fra Miljødirektoratet. Dersom det kjøpes inn jord anbefaler vi at dere krever dokumentasjon fra leverandør på at den nye jorden er fri for miljøgifter.
 • Barnehagen bør stå ferdig rengjort til utluftning minimum 2 uker før den tas i bruk, gjerne med økt temperatur, slik at det er godt inneklima på åpningsdatoen. 

Utendørs:

 • Barnas lekeareal ute bør som minstemål være om lag seks ganger leke- og oppholdsarealet inne. Kun det inngjerdet lekearealet som står til barnas disposisjon skal regnes med. Lekearealet skal i utgangspunktet være et sammenhengende område.
 • Dersom barnehagen har mindre utendørs lekeareal enn anbefalingen kan Miljørettet helsevern sette begrensninger i antall barn. Alternativt kan barnehagen drifte friluftsgrupper, se artikkelen Friluftsbarnehager.
 • Støy på uteområdet fra f.eks. ventilasjonssystem, varmepumper, veitrafikk og flytrafikk skal overholde støykrav angitt i NS 8175 og T-1442.
 • Naturtomt bør bevares i størst mulig grad, og skog bør bevares fremfor ett og ett tre. Kunstig dekke alene er ikke tilfredsstillende uteareal.
 • Lekeapparater bør få en gunstig plassering med hensyn til oversikt, støy, sol, vind, og luftforurensning.
 • Det skal være arealer tilrettelagt for funksjonshemmede, herunder lekeapparater og annet utstyr som er tilgjengelig for bevegelseshemmede, og god merking for synshemmede. Det bør være flate partier rundt bygningen.
 • Det skal være gode og oversiktlige atkomstforhold for barn som leveres til fots, med sykkel og med bil. Parkeringsplass, atkomstarealer og inngangsparti skal være godt opplyst. Atkomstpartier skal ikke være glatte vinterstid.
 • Det skal være nok sykkelparkeringer til foresatte som sykler. Det bør være plass til at foresatte kan sette fra seg sykkelvogn.
 • Det skal være tilstrekkelig parkeringsplasser til foresatte som leverer og henter i barnehagen, slik at det ikke oppstår fare for trafikkulykker.
 • Det skal etableres vognoppstillingsplasser for barn som sover i vogn, som er skjermet mot vær, vind og støy. Dersom det lages takoverbygg utenfor et leke- og oppholdsrom skal det ettersees at rommet får god nok tilgang på daglys.
 • Barn skal i utgangspunktet ikke sove i bygninger som ikke tilfredsstiller krav til rom for varig opphold. Dersom det planlegges at barn skal sove i vognskur, boder eller lignende må det gis tydelig melding om dette i byggesøknaden etter plan- og bygningsloven. Det er særlig viktig at brannsikkerhet og luftkvalitet blir ivaretatt. Se egen artikkel om soveskur her: Soveskur i barnehager
 • Det bør lages et vognskur for oppbevaring av vognene barna leveres i eller skal sove i, i tillegg til barnehagens egne vogner. Vogner skal ikke stå i fingarderober av hensyn til inneklima og bør ikke stå i grovgarderober av hensyn til brannsikkerhet. Vognskuret skal være sikret mot skadedyr, og bør bygges slik at vognene ikke får fuktskader.
 • Barnas uteareal skal være inngjerdet, og gjerdehøyden skal være minimum 110 cm, også når det er mye snø. Sikkerhetsrisikoer utenfor barnehageområdet må vurderes, og gjerdehøyden skal være minimum 120 cm rundt hele eller deler av barnehagen der det er fare for ulykker forårsaket av f.eks. trafikk, skrenter eller vann.
 • Det skal dokumenteres at lekeplassutstyret er i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norsk standard 1176 og 1177 er retningsgivende for sikkerhet på lekeplassen. Rapport av kontroll utført etter montering skal sendes til Miljørettet helsevern før barnehagens oppstart. Det er ikke tilstrekkelig med egenerklæring fra montør.
 • Området skal kontrolleres for giftige planter og sopp, disse må fjernes så langt det lar seg gjøre.
 • Dersom det er for eksempel transformatorer i umiddelbar nærhet av barnehagen skal opplysninger om magnetstyrken sendes til Miljørettet helsevern for vurdering.

Inngangsparti:

 • Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at støv, skitt, søle, vann og snø ikke dras inn i bygningen.
 • Sandkasser skal plasseres i god avstand fra inngangspartiene.
 • Det skal være fast dekke rundt inngangspartiet.
 • Inngangsparti skal være overbygget.
 • Det skal være utekran i nærheten av inngangspartiet for rengjøring av inngangspartiet og sølete regntøy.
 • Det skal være utvendig rist foran døren med en størrelse på minimum dørens bredde ganger 2 meter. Det må kunne rengjøres under risten. For utforming av skraperist, se NS 11001 Universell utforming av byggverk.
 • Det skal være absorberende matter innenfor inngangsdørene.

Innendørs:

 • Barnehagen skal planlegges slik at flest mulig skal kunne bruke barnehagen på en likestilt måte, uavhengig av funksjonsnivå.
 • Bygningsdeler, installasjoner og innredning skal ikke fungere som støvsamlere. Ventilasjonskanaler i himling bør være innebygget. Himlinger skal være lukket. Eventuelle innvendige flater av mur/betong skal støvbindes. Dersom det velges støvsamlende løsninger må det påregnes økte driftsutgifter til rengjøring. Høyereliggende overflater skal rengjøres etter behov, og minimum årlig.
 • Barnehagen skal utformes og møbleres slik at det er enkelt å holde rent. Overflater og møbler bør være enkle å rengjøre. Det må ikke være for mange krinkelkroker, og møbler må plasseres slik at det er lett i rengjøre gulvet. 
 • Det bør velges materialer og overflatebehandlinger som ikke avgir skadelige partikler eller avgasser.
 • Lydnivå fra utendørs støykilder eller fra tekniske installasjoner i bygget skal overholde krav i NS 8175.
 • Det kan være nødvendig med særlig lyddemping og lydisolering i rom med høyt støynivå, for eksempel rom for motorisk lek. Krav til etterklang og lydisolering mellom rom står i NS 8175.
 • Eventuelle varmeovner skal ha maksimal overflatetemperatur på 60 ºC. Dersom det skal benyttes peis/vedovn må disse sikres med gjerde slik at barna ikke kan brenne seg.
 • Varmtvannsanlegget må utformes med tanke på å hindre vekst av legionellabakterier, og at det skal være enkelt å utrydde et eventuelt utbrudd.
 • Vann i tappesteder tilgjengelig for barn skal ikke ha temperaturer som overskrider 38 ºC. Dette gjelder alle tappesteder barn kan komme til, eller som skal brukes på barn (for eksempel dusj eller vask ved stelleplass). 
 • Det skal monteres tilfredsstillende solskjerming på vinduer hvor solinnstråling og oppvarming kan bli et problem.
 • På grunn av risiko for kvelning anbefaler vi ikke persienner, liftgardiner eller rullegardiner med snorer. Eventuelle snorer skal henge så høyt oppe at barna ikke kan få tak i dem, selv om de klatrer opp på møbler. Det er ikke godt nok med oppheng som avhenger av at alle husker å henge opp snoren.
 • Det bør settes av god nok plass til lagerrom, slik at lagerskap ikke opptar for mye plass på avdelingene. Areal som opptas av lagerskap regnes ikke med i leke- og oppholdsarealet.
 • Alle hyller og skap som kan utgjøre en veltefare skal være festet til veggen. Høye hyller på hjul som blir benyttet som romdelere utgjør også en veltefare og skal være forsvarlig festet.

Barnas leke- og oppholdsarealer:

 • For å unngå at det dras med sand og skitt inn i oppholdsarealene skal planløsningen være slik at det ikke er gjennomgangstrafikk gjennom grovgarderober/skitten sone.
 • Gulv skal være glatt og enkelt å vaske rent. Det skal ikke være matter, teppegulv eller lignende i barnas leke- og oppholdsrom, eller arealer med gjennomgangstrafikk. Dette gjelder også produkter som f.eks. Renholdssoner og Forbo Flotex. Dersom barnehagen kjøper løse lekematter må disse støvsuges daglig og vaskes i vaskemaskin minimum 1 gang i uken.
 • Godkjent leke- og oppholdsareal skal tilfredsstille krav til rom for varig opphold fastsatt i TEK, herunder krav til romhøyde, dagslys og utsyn. Arealer som ikke har tilfredsstillende tilgang på dagslys og utsyn vil de ikke telle med i godkjent leke- og oppholdsareal.
 • Rom som skal regnes inn i barnehagens leke- og oppholdsareal er det areal som faktisk står til disposisjon for barna. Rom som ikke blir brukt, eller brukes lite, vil ikke regnes med. 
 • Der det er skråtak kan det regnes leke- og oppholdsareal inntil linjen hvor himlingshøyden er 1,90 meter. Arealer med lavere himlingshøyde enn 1,90 meter skal ikke regnes med. 
 • Veiledende normer for innendørs leke- og oppholdsareal for barna er 4 kvm for barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år. 
 • Dersom barnehagen har tilleggsarealer som ikke regnes med i godkjent leke- og oppholdsareal, eller er friluftsbarnehage, kan barnehagen søke om å benytte redusert arealnorm.
 • Avfallsbeholdere bør fortrinnsvis oppbevares i skap/skuffer, for eksempel i kjøkkeninnredning, ikke på barnas godkjente lekeareal. Avfallsbeholdere til mat og bleier skal ha tette lokk.
 • Kjøkken som ikke er barnesikret og/eller ikke brukes av barna skal ikke regnes med i leke- og oppholdsarealet.
 • Trafikkarealer/gjennomfartssteder, trange ganger, ganger med mange dører som slår inn skal ikke regnes med i leke- og oppholdsarealet.
 • Eventuelle lagerskap, kjøkkeninnredning og arbeidsstasjoner for ansatte på avdelinger trekkes fra godkjent leke- og oppholdsareal.
 • Fingarderobe kan telle med i leke- og oppholdsarealet dersom den tilfredsstiller krav til rom for varig opphold, er tilgjengelig for barna og holdes ren og fri for yttertøy og sko. Det er ikke krav om at det finnes eget fingarderoberom, så lenge det finnes et rent sted der barna kan oppbevare innetøy, tøfler og andre eiendeler. 
 • Det skal ikke være tørkeskap i barnas leke- og oppholdsrom. Det er praktisk med tørkeskap og tørkerom, men det er ikke et krav såfremt barnehagen har nok plass i grovgarderoben til oppbevaring av skifteklær og til at vått yttertøy kan tørke.
 • Grovgarderobe teller ikke med i leke- og oppholdsarealet.

Grovgarderober:

 • Grovgarderober skal være tilstrekkelig store, slik at barn og voksne har plass til å sitte og kle av/på seg. Dersom grovgarderoben er for liten blir ofte yttertøy og sko tatt med inn i fingarderoben. I slike tilfeller kan ikke fingarderoben regnes som leke- og oppholdsareal. 
 • Det skal være tilstrekkelig plass mellom knagger til at yttertøy tørker. Det skal være plass til minimum 2 par sko (for eksempel vintersko og støvler), 2 sett yttertøy (for eksempel vinterdress og regntøy) og småplagg som votter, lue og skjerf per barn. Det bør være minimum 30 cm veggplass per barn.
 • Av- og påkledningsbenker er viktige arbeidsredskaper for personalet og foresatte, og det bør settes av plass til slike.
 • Det bør være garderobeplass for de ansattes arbeidsyttertøy i barnas grovgarderobe.
 • Det skal være avtrekk i grovgarderoben for ikke å forringe inneklimaet i tilstøtende rom.
 • Det skal være dør mellom grovgarderobe og resten av innearealet.

Sanitære forhold:

 • Barnehagen skal ha toaletter og stelleplasser som er tilpasset barn med fysiske handikap. Det skal være minst en hev-senk stellebenk per bygg i barnehagen. Minimum 1/10 av barnas toaletter skal være tilpasset funksjonshemmede barn, og det skal være minimum ett toalett tilpasset funksjonshemmede barn i hver etasje hvor det er toaletter for barn. 
 • Det skal være adskilte toalett for barn og ansatte.
 • Det skal være toaletter tilgjengelige for barna fra uteområdet eller i grovgarderobe, slik at barn slipper å ta av seg yttertøyet når de må på do.
 • Det skal være om lag ett toalett per 10 barn og noen av disse må være avskjermet. Toaletter som er tilgjengelig utendørs/fra grovgarderoben kan regnes med så lenge det er tilstrekkelig toaletter innendørs.
 • Det skal være toalett ved stelleplasser.
 • Det skal være minimum 1 stelleplass per 10 barn under 3 år, gjerne flere for å unngå kø. Barn fra ulike avdelinger bør ikke dele stellematte. 
 • Barn over 3 år skal ha tilgang på stelleplass.
 • Stellerom bør være på minimum 10 kvm. For å forebygge smittespredning er det viktig med god orden og derfor gode oppbevaringsløsninger. Alt nødvendig utstyr skal være i umiddelbar nærhet av stelleplassen.
 • Vask skal monteres i umiddelbar nærhet av stelleplass slik at det er mulig å nå vasken, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Armatur på vask ved stelleplass må være lett å operere med håndledd, albue eller fotocelle. Vurder lang hendel/hjelpehendel fremfor fotocelle/sensor dersom det er langt til varmtvannstanken.
 • Barn skal ha egen håndvask på stellerommet, og ikke bruke vasken som brukes under bleieskift.
 • Barna skal ha håndvask på alle sanitærrom. Det er ikke tilstrekkelig at håndvasken er like utenfor.
 • Det skal være lett tilgjengelige håndvasker ved inngangspartier.
 • Brukte bleier skal oppbevares i avfallsbeholder med pedalbetjent lokk.

Kjøkken:

 • Kjøkken der barn har tilgang skal være barnesikkert. Koketopp skal ha kasserollevern. Stekeovn skal ha barnesikring. Kniver, sakser, rengjøringsmidler og plastposer skal være utilgjengelig for barn.
 • Alle overflater på kjøkkenet skal holdes i god stand og være lette å rengjøre. Dette krever at det velges glatte, vaskbare og holdbare materialer. Oppvaskbenken skal være slik at man unngår fuktskader, med tanke på plassering av kranen, utforming og materialvalg.
 • Kjøkkenet skal ha en planløsning som gjør det lett å holde god hygiene. Det skal være plass til ulike arbeidsoppgaver og klart skille mellom ren og skitten sone.
 • Kjøkken skal ha egen håndvask, i voksenhøyde, til den som lager maten. Det er ikke tilstrekkelig at håndvasken er på et rom i nærheten. Armaturet/blandebatteriet må kunne brukes uten å bruke hendene, altså ha lang hendel/hjelpehendel eller sensor/fotocelle. Kummen må være stor nok til å forhindre søl og sprut ved bruk.
 • Det kan ikke være industrioppvaskmaskin (som vasker på omtrent 4 minutter) på kjøkken som skal telle med i leke- og oppholdsarealet, på grunn av damp og støy. 
 • Det skal ikke være direkte adgang fra toaletter til arealer hvor det tilberedes mat.
 • Barnehager har meldeplikt til Mattilsynet. Mattilsynet har informasjon rettet mot barnehager på sine nettsider, blant annet veilederen Trygg mat i barnehager fra 2020.

Ventilasjon:

 • Barnehagen skal ha et tilfredsstillende luftskifte, det vil si at CO2-innholdet i lokalene skal holdes under Folkehelseinstituttets norm på 1000 ppm.
 • Det bør være omrøringssystem fremfor fortrengningssystem for å unngå kald trekk i barnas oppholdssone, og fordi barn putter ting inn i tilgjengelige ventiler.
 • Rom som kan være belastet med fukt/lukt som grovgarderobe, kjøkken, stellerom, toaletter, skal ha tilfredsstillende avtrekk.
 • Det må være avtrekksventilator over alle koketopper. Kullfilter aksepteres ikke av hensyn til støy, effekt og spredning av allergener.
 • Avtrekk fra eventuelle tørkeskap/tørkerom skal ledes direkte til friluft.
 • Når barnehagen er ferdig bygget og tatt i bruk skal det utføres radonmåling med sporfilm i barnas oppholdsareal. Se retningslinjer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vedlikeholdsplan:

Barnehagen skal ha en vedlikeholdsplan, hvor det fremgår hvem som har ansvar for ulike typer vedlikehold (for eksempel dersom ulike organisasjoner/enheter har ansvar for innvendige overflater, utvendige overflater, løpende vedlikehold, uteområde, lekeplassutstyr, og så videre). Vedlikeholdsplanen skal sikre at alle deler av bygning og uteområde vedlikeholdes eller skiftes ut til riktig tid, slik at barnehagen til enhver tid holder en standard som ivaretar forskriftens krav.

Godkjenningsprosess:

 • Når barnehagen nærmer seg ferdigstillelse må det sendes søknad om helseverngodkjenning.
 • Barnehagen skal ha ferdigbefaring av Miljørettet helsevern før barna tar i bruk nye lokaler og uteområder. Det er viktig at dato for ferdigbefaring avtales i god til, slik at vi kan tilpasse dette i våre tilsynsplaner. 
 • Før helseverngodkjenning blir gitt skal vi gå gjennom barnehagens internkontrollsystem og gjøre en helhetsvurdering av bygg, uteområde og barnehagens planlagte drift. 
 • Antall barn barnehager godkjennes for avhenger blant annet av uteområde, innendørs leke- og oppholdsareal, inneklima, garderobeforhold, stelleplasser, toaletter, soveplasser og eventuelle friluftsgrupper.