Gå tilbake til:
Du er her:

Generelle krav og anbefalinger til nye skoler

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye skoler, skoler som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for skoler bygget etter TEK10 og TEK17.

Husk å søke om planuttalelse!

Miljørettet helsevern skal gi en uttale til utbygginger eller rehabiliteringer. Her finner du mer informasjon om søknad om planuttalelse.

Generelle krav og anbefalinger i forskriften

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler setter funksjonskrav til både uteareal og inneareal blant annet med tanke på støy, luftforurensing, sikkerhet, inneklima og renhold. Dette er viktig å ivareta i planleggingsprosessen, slik at skolemiljøet fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade.

For mer informasjon om forskriftens krav viser vi til veilederen Miljø og helse i skolen, Helsedirektoratet, 2014. Vi anbefaler også nasjonal rådgivningstjenestes nettsider Fysisk læringsmiljø.

Om skal og bør

Forskriften er på enkelte områder ganske generell. Vi har derfor laget denne oversikten over hvilke krav vi som tilsynsmyndighet setter basert på erfaringer og helsemessige vurderinger. I denne oversikten står det i noen setninger «skal», mens det i andre setninger står «bør». «Skal» er å regne som krav. Dersom skolen ikke kan etterkomme «skal»-setninger kan dere ta kontakt med oss for å få en konkret vurdering, med mindre vi allerede har beskrevet forholdet i skolens individuelle tilbakemelding.

«Bør» er i utgangspunktet ikke krav, men anbefalinger. Vi gir disse anbefalingene på bakgrunn av tidligere erfaringer, slik at det skal være enklere for skolen å drive etter forskriftens krav. Skolen kan løse forholdene på andre måter, så lenge løsningen fungerer.

Dersom vi ved senere tilsyn ser at en løsning ikke fungerer i praksis kan vi stille krav om retting.

Byggeprosessen:

 • Bygg og uteområde skal oppføres i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK), som ivaretar mange av forskriftens krav. Vi vektlegger særlig bestemmelser om sikkerhet, universell utforming og miljø og helse.
 • Dersom skolen er i drift i nærheten av byggeprosesser skal det tas særskilt hensyn til sikkerhet, støy, luftforurensning og trafikksikkerhet. Elevene skal ikke utsettes for helsefarlig miljø.
 • Skolen bør stå ferdig rengjort til utluftning minimum 2 uker før den tas i bruk, gjerne med økt temperatur, slik at det er godt inneklima på åpningsdatoen.
 • Utendørs:
 • Elevenes uteareal bør følge anbefalingene gitt i Helsedirektoratets rapport IS-1130/2003, der den generelle anbefalingen er 50 m2 nettoareal per elev. Dette justeres etter skolestørrelse og beliggenhet. Kvalitet og tilgang til naturtomt vil bli vektlagt ved godkjenning.
 • Uteområdet bør tilrettelegges med benker/sittemuligheter som fremmer gode sosiale forhold, samt varierte idretts- og aktivitetstilbud som fremmer fysisk aktivitet for begge kjønn.
 • Støy på uteområdet fra for eksempel ventilasjonssystem, veitrafikk og flytrafikk skal overholde gjeldende støykrav angitt i NS 8175 og T-1442.
 • Lekeapparater bør få en gunstig plassering med hensyn til støy, sol, vind og luftforurensning.
 • Naturtomt bør bevares i størst mulig grad, og skog bør bevares fremfor ett og ett tre.
 • Det skal være arealer tilrettelagt for funksjonshemmede, herunder lekeapparater, benker og annet utstyr som er tilgjengelig for bevegelseshemmede, og god merking for synshemmede.
 • Det skal tilrettelegges med gode og oversiktlige atkomstforhold for elever som går og sykler til skolen. Parkeringsplass, atkomstarealer og inngangsparti skal være godt opplyst. Adkomstpartier skal ikke være glatte vinterstid.
 • Det skal være nok sykkelparkeringer til elever som sykler.
 • Rekkverk og gjerder skal ha tilfredsstillende høyde, og være utformet slik at det ikke oppfordres til klatring eller innbyr til å sitte på. Sikkerhetsrisikoer må vurderes og sikres tilfredsstillende.
 • Fare for snøras, fra for eksempel tak, skal forebygges.
 • Det skal dokumenteres at lekeplassutstyret er i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norsk standard 1176 og 1177 er retningsgivende for sikkerhet på lekeplassen. Rapport av kontroll utført etter montering skal fremlegges før skolens oppstart.
 • Det skal ikke være kreosotholdig eller CCA-trykkimpregnerte materiale i skoler.
 • Magnetfelt fra eventuelle transformatorer eller lignende bør være under 0,4 mikrotesla. Dersom det er for eksempel transformatorer i nærheten skal magnetstyrken måles og sendes til oss for vurdering.

Inngangsparti:

 • Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at støv, skitt, søle, vann og snø ikke dras inn i bygningen.
 • Eventuelle sandkasser bør plasseres i god avstand fra inngangspartiene.
 • Det bør være fast dekke rundt inngangspartiet.
 • Inngangsparti bør som hovedregel være overbygget.
 • Det skal være utvendig rist foran ytterdører med en størrelse på minimum dørens bredde ganger 2 meter. Det må kunne rengjøres under risten. For utforming av skraperist, se NS 11001 Universell utforming av byggverk.
 • Det skal være absorberende matter innenfor inngangsdørene.

Innendørs:

 • Skolen skal planlegges slik at flest mulig skal kunne bruke arealene på en likestilt måte. For veiledning til universell utforming viser vi til VTEK.
 • Bygningsdeler, installasjoner og innredning skal ikke fungere som støvsamlere. Ventilasjonskanaler i tak bør være innebygget. Himlinger skal være lukket. Eventuelle innvendige flater av mur/betong skal støvbindes. Alt isolasjonsmateriale skal være innkapslet. Dersom det velges støvsamlende løsninger må det påregnes økte driftsutgifter til rengjøring. Alle overflater, også høyereliggende overflater, skal rengjøres etter behov, minimum årlig.
 • Det bør velges materialer og overflatebehandlinger som ikke avgir skadelige partikler eller avgasser.
 • Lydnivå fra utendørs støykilder eller fra tekniske installasjoner i bygget skal overholde krav i NS 8175.
 • Det kan være nødvendig med spesielle støyreduserende tiltak i fellesareal som er beregnet til fysisk aktivitet/lek for å unngå akustiske problemer i rommet og støyplage for de øvrige delene av skolen. Krav fremgår av TEK og er generelt angitt i NS 8175.
 • Eventuelle varmeovner skal ha en maks overflatetemperatur på 60 o C.
 • Varmtvannsanlegget må utformes med tanke på å hindre vekst av legionellabakterier, og at det skal være enkelt å utrydde et eventuelt utbrudd.
 • Det skal monteres tilfredsstillende solavskjerming på vinduer hvor solinnstråling og oppvarming kan bli et problem.
 • Rom/skap med kjemikalier skal kunne låses.
 • Det bør settes av god nok plass til lagerrom.
 • Rekkverk skal være utformet slik at det ikke oppfordres til klatring, og bør ikke være flatt oppå slik at det innbyr til å sitte på. Rekkverket bør ved stor fallhøyde være minst 120 cm høyt. Rekkverk i myldreareal, gangbroer og andre steder hvor det er åpent ned bør være minst 120 cm høyt, slik at det ikke er fare for at elever faller utfor.
 • Store glassflater bør merkes i to høyder (160 cm og 90 cm). Det bør benyttes herdet glass i inngangsparti, trafikkareal eller andre steder der det kan være kollisjonsfare.
 • Alle hyller og skap som kan utgjøre en veltefare skal være festet til veggen. Høye hyller på hjul som blir benyttet som romdelere kan også utgjøre en veltefare og må da være forsvarlig festet.
 • Spesialrom må sikres i henhold til gjeldende regler for de aktivitetene som gjennomføres. Se forskriftens § 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap samt § 15 Førstehjelp. Det kreves nøddusj og sluk i gulv på kjemi- og naturfagrom.

Elevenes undervisningsarealer:

 • Veiledende arealnorm for klasserom/base er minimum 2,5 m2 per elev i klasserom som ikke har tilleggsarealer (grupperom og lignende) i umiddelbar nærhet, samt spesialrom hvor det utføres aktiviteter som krever mer plass. Minimumsnormen er 2 m2 per elev i klasserom som har tilleggsarealer i umiddelbar nærhet. Areal for lærer kommer i tillegg (veiledende norm er minimum 5 m2 per lærer). Auditorier og rene formidlingsrom kan ha høyere elevtetthet.
 • Gulv skal være glatt og enkelt å vaske rent. Det skal ikke være matter, teppegulv eller lignende i elevenes undervisningsrom eller i arealer med gjennomgangstrafikk. Dette gjelder også teppe-/matteprodukter som f.eks. Renholdssoner og Forbo Flotex.
 • For å unngå at det dras med sand og skitt inn i oppholdsarealene skal planløsningen være slik at det ikke er gjennomgangstrafikk gjennom grovgarderober/skitten sone.

Garderober:

 • De yngste elevene (1. – 4. trinn) må ha plass til å oppbevare byttetøy i garderoben både til skole og skolefritidsordningen. Denne elevgruppen trenger derfor større garderobeareal enn mellom- og ungdomstrinnet.
 • Garderobene bør skille mellom ren og skitten sone, spesielt i småtrinnet.
 • Det bør være toaletter tilknyttet garderobene.
 • Det viktig at elevgarderobene får en utforming som ikke er til hinder for renholdet.
 • Garderobene må ha god ventilasjon og gode tørkeforhold.
 • Det må være nok garderobeplasser eller garderobeskap til at alle elevene, også ungdomsskole- og videregåendeelever, kan henge fra seg yttertøyet. Elever skal ikke ha med yttertøy inn i klasserom.

Sanitæranlegg:

 • Antall toaletter skal være tilpasset skolens behov. Det skal være minimum ett toalett per 20 elever. Antall toaletter tilpasset rullestolbrukere avhenger av skolens størrelse og utforming, men det skal være minimum ett. Minimum ett toalett må være tilgjengelig fra uteområdene.
 • Dersom det er flere toaletter i ett sanitæranlegg skal disse som hovedregel ha vegger fra gulv til tak.
 • Det skal ikke være direkte adgang fra toaletter til lokaler hvor næringsmidler håndteres.
 • Alle toaletter skal ha såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann.
 • Skolen bør ha minimum ett stellerom, eventuelt skal et HC-WC ha plass til at hev-senk-stellebenk kan installeres ved behov. Stellebenk må ha håndvask med berøringsfritt armatur i umiddelbar nærhet.
 • Sanitæranlegg skal ha overflater og utforming som gjør dem lette å renholde.
 • Alle sanitæranlegg skal ha god ventilasjon.
 • Håndvasker bør være lett tilgjengelig. Det skal være tilstrekkelig håndvasker i nærheten av der elevene spiser, slik at alle elevene raskt får vasket hendene.
 • Ved utforming av dusj- og toalettanlegg må utformingen forebygge krenkende adferd, for eksempel ved å unngå innsyn og kroker hvor elevene kan bli sperret inne.

Kjøkken:

 • Skolen skal ha tilfredsstillende mulighet for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.
 • Kjøkkenbenker må ha nok plass til å holde god orden, og skille ren og skitten sone.
 • På Mattilsynets «Matportal» finnes råd om oppbevaring og tilberedning av mat, og gjeldende regelverk er samlet på Mattilsynets hjemmeside.
 • Det er krav om op pvaskmaskin. Det trenger ikke være industrioppvaskmaskin, så lenge utstyret vaskes på minimum 65 grader.
 • Kjøkken skal ha egen kum som kun brukes til håndvask. Det er ikke tilstrekkelig at håndvasken er på et rom i nærheten. Håndvasken skal ha berøringsfritt armatur, altså lang hendel eller sensor. Dispenser for håndvaskemiddel bør også være berøringsfri.
 • Alle overflater på kjøkkenet skal holdes i god stand og være lette å rengjøre. Dette krever at det brukes glatte, vaskbare og bestandige materialer på overflater og innredning.
 • Oppvaskbenken skal være slik at man unngår fuktskader, med tanke på plassering av kranen, utforming og materialvalg.
 • Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger for mat og måltider skal legges til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold.
 • Skoler har meldeplikt til Mattilsynet. Når skolen tas i bruk skal den registrere seg på Mattilsynets nettside.

Ventilasjon:

 • Skolebygg skal ha balansert ventilasjon. Regulert luftmengde skal være tilpasset det antall personer som skal benytte lokalene. Skolen skal ha et tilfredsstillende luftskifte, det vil si at CO2 -innholdet i lokalene holdes under den veiledende normen på 1000 ppm.
 • Krav og anbefaleringer til ventilasjon er beskrevet i VTEK kapittel 13. Erfaringsmessig ser vi at det er viktig for inneklimaet at prinsipper for god utforming og plassering av luftinntak følges.
 • Det bør være omrøringssystem fremfor fortrengningssystem for å unngå kald trekk i elevenes oppholdssone.
 • Rom som kan være belastet med fukt eller lukt, som garderobe, kjøkken, og toaletter, skal ha tilfredsstillende avtrekk.
 • Det må være avtrekk over alle koketopper. Kullfilter aksepteres ikke av hensyn til effekt, støy og spredning av allergener. Avtrekket bør ledes direkte til friluft fremfor inn i ventilasjonssystemet for å unngå stekeos, fett og fukt i kanalnett og varmeveksler. Dersom avtrekk fra koketopp føres inn i ventilasjonsanlegg må det kunne dokumenteres at systemet holdes rent og at det ikke skjer lekkasje fra avtrekk til tilluft.
 • Når skolen er ferdig bygget og tatt i bruk skal det utføres radonmåling med sporfilm i elevenes undervisningsareal i tråd med retningslinjer fra Statens strålevern.

Vedlikeholdsplan:

 • I forbindelse med søknad om godkjenning av skoler etterspør vi skolens vedtatte vedlikeholdsplan. Med vedlikeholdsplan menes en plan som sikrer at skolen vedlikeholdes slik at den til en hver tid er i samsvar med forskriftens krav. Med vedlikehold mener vi tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard.

Godkjenningsprosess:

 • Skolen må søke Miljørettet helsevern om planuttalelse før det bygges. 
 • Alle skoler skal være godkjent etter forskriften. Når skolen nærmer seg ferdigstillelse ber vi om at det det sendes søknad om helseverngodkjenning. Det er viktig at dato for ferdigbefaring avtales i god til, slik at vi kan tilpasse dette i våre tilsynsplaner.
 • Skolen skal ha ferdigbefaring av Miljørettet helsevern før elevene tar i bruk nye lokaler og uteområder.
 • Før eventuell helseverngodkjenning blir gitt skal vi gå gjennom skolens internkontrollsystem etter forskriften og gjøre en helhetsvurdering av bygg, uteområde og skolens planlagte drift. Dette kan gjøres etter noen måneder dersom rektor trenger tid til å tilpasse internkontrollsystemet etter forholdene i den nye skolen.