Gå tilbake til:
Du er her:

Krav og anbefalinger til nyere skoler

Her finner du våre generelle anbefalinger og krav til nye skoler, skoler som skal renoveres, bygges om eller bygges på. Kravene gjelder for skoler bygget etter TEK10 og TEK17.

Husk å søke om planuttalelse!

Miljørettet helsevern skal gi en uttale til utbygginger eller rehabiliteringer. Her finner du mer informasjon om søknad om planuttalelse.

Generelle krav og anbefalinger i forskriften

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler setter funksjonskrav til uteareal og inneareal. Forskriften omhandler blant annet støy, luftforurensing, sikkerhet, inneklima og renhold, og god planlegging er nødvendig for å sikre elevene et godt miljø i den ferdige skolen. For mer informasjon om alle forskriftens krav viser vi til veilederen Miljø og helse i skolen, Helsedirektoratet, 2014. 

Om skal og bør

Forskriften er på enkelte områder ganske generell. Vi har derfor laget denne oversikten over hvilke krav vi som tilsynsmyndighet setter, basert på erfaringer og helsemessige vurderinger. I denne oversikten står det i noen setninger «skal», mens det i andre setninger står «bør».

«Skal» er å regne som krav. Dersom skolen ikke kan etterkomme «skal»-setninger kan dere ta kontakt med oss for å få en konkret vurdering.

«Bør» er i utgangspunktet ikke krav, men anbefalinger. Vi gir disse anbefalingene på bakgrunn av tidligere erfaringer, slik at det skal være enklere for skolen å drive etter forskriftens krav. Skolen kan løse forholdene på andre måter, så lenge løsningen fungerer. 

Dersom vi ved senere tilsyn ser at en løsning ikke fungerer i praksis kan vi stille krav om retting.

Byggeprosessen:

 • Bygg og uteområde skal oppføres i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK). TEK ivaretar mange av forskriftens krav til blant annet sikkerhet, universell utforming, ventilasjon, dagslys og utsyn.
 • Dersom skolen er i drift i nærheten av byggeprosesser skal det tas særlig hensyn til sikkerhet, støy, luftforurensning og trafikksikkerhet.
 • Skolen bør stå ferdig rengjort til utluftning minimum 2 uker før den tas i bruk, gjerne med økt temperatur, slik at det er godt inneklima på åpningsdatoen.

Utendørs:

 • Elevenes uteareal bør følge anbefalingene gitt i Helsedirektoratets rapport IS-1130/2003, der den generelle anbefalingen er 50 m2 nettoareal per elev. Dette justeres etter skolestørrelse og beliggenhet. Kvalitet, variasjon og tilgang til naturtomt vil bli vektlagt ved godkjenning.
 • Støy på uteområdet fra for eksempel ventilasjonssystem, varmepumper, veitrafikk og flytrafikk skal overholde gjeldende støykrav angitt i NS 8175:2012 / NS 8175:2019 og T-1442:2021.
 • Uteområdet bør ha benker/sittemuligheter som fremmer gode sosiale forhold, og varierte idretts- og aktivitetstilbud som fremmer fysisk aktivitet for begge kjønn.
 • Ved plassering av lekeapparater må det tas hensyn til støy, sol, vind og luftforurensning.
 • Naturtomt bør bevares i størst mulig grad, og skog bør bevares fremfor ett og ett tre.
 • Det skal være arealer tilrettelagt for funksjonshemmede, herunder lekeapparater, benker og annet utstyr som er tilgjengelig for bevegelseshemmede, og god merking for synshemmede.
 • Det skal tilrettelegges med gode og oversiktlige adkomstforhold for elever som går og sykler til skolen. Parkeringsplass, adkomstarealer og inngangsparti skal være godt opplyst. Adkomstpartier skal ikke være glatte vinterstid.
 • Det skal være nok sykkelparkeringer til elever som sykler.
 • Rekkverk og gjerder skal ha tilfredsstillende høyde, og være utformet slik at det ikke oppfordres til klatring eller innbyr til å sitte på. Sikkerhetsrisikoer må vurderes og sikres tilfredsstillende.
 • Det skal dokumenteres at lekeplassutstyret er i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norsk standard 1176 og 1177 er retningsgivende for sikkerhet på lekeplassen. Rapport av kontroll utført etter montering skal fremlegges før skolens oppstart. Det er ikke tilstrekkelig med egenerklæring fra montør.
 • Dersom det er for eksempel transformatorer i umiddelbar nærhet av skolen skal opplysninger om magnetstyrken sendes til Miljørettet helsevern for vurdering.

Inngangsparti:

 • Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at støv, skitt, søle, vann og snø ikke dras inn i bygningen.
 • Eventuelle sandkasser skal plasseres i god avstand fra inngangspartiene.
 • Det skal være fast dekke rundt inngangspartiet.
 • Inngangsparti skal være overbygget.
 • Det skal være utvendig rist foran ytterdører med en størrelse på minimum dørens bredde ganger 2 meter. Det må kunne rengjøres under risten. For utforming av skraperist, se NS 11001 Universell utforming av byggverk.
 • Det skal være absorberende matter innenfor inngangsdørene.

Innendørs:

 • Skolen skal planlegges slik at flest mulig skal kunne bruke ute- og innearealene på en likestilt måte, uavhengig av funksjonsnivå.
 • Bygningsdeler, installasjoner og innredning skal ikke fungere som støvsamlere. Ventilasjonskanaler i tak bør være innebygget. Himlinger skal være lukket. Eventuelle innvendige flater av mur/betong skal støvbindes. Dersom det velges støvsamlende løsninger må det påregnes økte driftsutgifter til rengjøring. Høyereliggende overflater skal rengjøres etter behov, og minimum årlig.
 • Skolen skal utformes slik at det er enkelt å holde rent. For eksempel må eventuelle rørføringer i gulv bokses inn.
 • Det bør velges materialer og overflatebehandlinger som ikke avgir skadelige partikler eller avgasser.
 • Lydnivå fra utendørs støykilder eller fra tekniske installasjoner i bygget skal overholde krav i NS 8175.
 • Det kan være nødvendig med spesielle støyreduserende tiltak i rom som er beregnet til fysisk aktivitet/lek for å unngå akustiske problemer i rommet, og støyplage for de øvrige delene av skolen. Krav til etterklang og lydisolasjon er angitt i NS 8175.
 • Eventuelle varmeovner skal ha en maks overflatetemperatur på 60 ºC.
 • Varmtvannsanlegget må utformes med tanke på å hindre vekst av legionellabakterier, og at det skal være enkelt å utrydde et eventuelt utbrudd.
 • Det skal monteres tilfredsstillende solavskjerming på vinduer hvor solinnstråling og oppvarming kan bli et problem.
 • Rom/skap med kjemikalier skal kunne låses.
 • Det bør settes av god nok lagringsplass.
 • Rekkverk skal være utformet slik at det ikke oppfordres til klatring, og bør ikke være flatt oppå slik at det innbyr til å sitte på. Rekkverket bør ved stor fallhøyde være minst 120 cm høyt. Rekkverk i myldreareal, gangbroer og andre steder hvor det er åpent ned bør være minst 120 cm høyt, slik at det ikke er fare for at elever faller utfor.
 • Store glassflater skal ha merking for synshemmede.
 • Alle hyller og skap som kan utgjøre en veltefare skal være festet til veggen. Romdelere og høye hyller på hjul som blir benyttet som romdelere kan også utgjøre en veltefare og må da være forsvarlig festet.
 • Spesialrom må ha sikkerhets- og førstehjelpsutstyr. Det skal være nøddusj, med sluk, på kjemi- og naturfagrom.

Elevenes undervisningsarealer:

 • Veiledende arealnorm for klasserom er minimum 2,5 m2 per elev i klasserom som ikke har tilleggsarealer (grupperom og lignende) i umiddelbar nærhet, samt spesialrom hvor det utføres aktiviteter som krever mer plass. Minstenormen er 2 m2 per elev i klasserom som har tilleggsarealer i umiddelbar nærhet. Areal for ansatte kommer i tillegg (veiledende norm er minimum 6 m2 per ansatt). Auditorier og rene formidlingsrom kan ha høyere elevtetthet.
 • Gulv skal være glatt og enkelt å vaske rent. Det skal ikke være matter, teppegulv eller lignende i elevenes undervisningsrom.
 • For å unngå at det dras med sand og skitt inn i oppholdsarealene skal planløsningen være slik at det ikke er gjennomgangstrafikk gjennom grovgarderober/skitten sone.

Garderober:

 • Det skal være nok garderobeplasser eller garderobeskap til at alle elevene, også ungdomsskole- og videregåendeelever, kan henge fra seg yttertøyet. Elever skal ikke ha med yttertøy inn i klasserom.
 • De yngste elevene (1. – 4. trinn) trenger mer plass til yttertøy enn eldre elever, og skal også ha plass til å oppbevare byttetøy.
 • Garderobene bør skille mellom ren og skitten sone, spesielt i småtrinnet.
 • Det bør være toaletter tilknyttet garderobene.
 • Garderobeinnredningen skal lette renholdet. På småtrinnet bør støvler og sko få plass i garderobeinnredning, og det bør være lett å rengjøre under garderobeinnredning.
 • Garderobene må ha god ventilasjon og gode tørkeforhold. Det skal være avtrekk i grovgarderober.

Sanitæranlegg:

 • Antall toaletter skal være tilpasset skolens behov. Det skal være minimum ett toalett per 20 elever. Antall toaletter tilpasset rullestolbrukere avhenger av skolens størrelse og utforming, men det skal være minimum ett. På barneskoler må minimum ett toalett være tilgjengelig fra uteområdene eller grovgarderobe/inngangsparti.
 • Dersom det er flere toaletter i ett sanitæranlegg skal disse som hovedregel ha vegger fra gulv til tak.
 • Det skal ikke være direkte adgang fra toaletter til lokaler hvor næringsmidler håndteres.
 • Det skal være minimum 3 håndvasker per 3 toaletter. Dersom det er flere enn 3 toaletter kan det være 2 håndvasker per 3 toaletter.
 • Alle håndvasker skal ha varmt og kaldt vann. Det skal være tørkepapir og flytende håndsåpe i umiddelbar nærhet.
 • Skolen bør ha minimum ett stellerom beregnet til funksjonshemmede elever, eventuelt skal et HC-WC ha plass til at hev-senk-stellebenk kan installeres ved behov. Stellebenken må ha håndvask med lang hendel/hjelpehendel eller fotocelle/sensor i umiddelbar nærhet.
 • Sanitæranlegg skal ha overflater og utforming som gjør dem lette å renholde.
 • Alle sanitæranlegg skal ha god ventilasjon.
 • Det skal være tilstrekkelig håndvasker i nærheten av der elevene spiser, slik at alle elevene raskt får vasket hendene.
 • Utformingen av dusj- og toalettanlegg må forebygge krenkende adferd, for eksempel ved å unngå innsyn og kroker hvor elevene kan bli sperret inne.

Kjøkken:

 • Skolen skal ha tilfredsstillende mulighet for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.
 • Kjøkkenbenker må ha nok plass til å holde god orden, og skille ren og skitten sone.
 • Det er krav om oppvaskmaskin. Det trenger ikke være industrioppvaskmaskin, så lenge utstyret vaskes på minimum 65 grader.
 • Kjøkken hvor ansatte tilbereder mat til elevene skal ha egen håndvask, som kun brukes til dette. Det er ikke tilstrekkelig at håndvasken er på et rom i nærheten. Armaturet/blandebatteriet må kunne brukes uten å bruke hendene, altså ha lang hendel/hjelpehendel eller sensor/fotocelle. Kummen må være stor nok til å forhindre søl og sprut ved bruk. Det skal være tørkepapir og flytende håndsåpe i umiddelbar nærhet.
 • På skolekjøkken må det være tørkepapir og flytende håndsåpe ved hver elevstasjon.
 • Alle overflater på kjøkkenet skal holdes i god stand og være lette å rengjøre. Dette krever at det brukes glatte, vaskbare og holdbare materialer på overflater og innredning.
 • Oppvaskbenken skal være slik at man unngår fuktskader, med tanke på plassering av kranen, utforming og materialvalg.
 • Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger for mat og måltider skal legges til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold, se Mat og måltider i skolen.
 • Skoler som serverer mat, for eksempel på SFO, har meldeplikt til Mattilsynet. Når skolen tas i bruk skal den registrere seg på Mattilsynets nettside.

Ventilasjon:

 • Skolen skal ha et tilfredsstillende luftskifte, det vil si at CO2 -innholdet i lokalene holdes under den veiledende normen på 1000 ppm.
 • Det bør være omrøringssystem fremfor fortrengningssystem for å unngå kald trekk i elevenes oppholdssone.
 • Rom som kan være belastet med fukt eller lukt, som garderobe, kjøkken, og toaletter, skal ha tilfredsstillende avtrekk.
 • Det må være avtrekksventilator over alle koketopper. Kullfilter aksepteres ikke av hensyn til støy, effekt og spredning av allergener.
 • Når skolen er ferdig bygget og tatt i bruk skal det utføres radonmåling med sporfilm i barnas oppholdsareal. Se retningslinjer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vedlikeholdsplan:

Skolen skal ha en vedlikeholdsplan, hvor det fremgår hvem som har ansvar for ulike typer vedlikehold (for eksempel dersom ulike enheter har ansvar for innvendige overflater, utvendige overflater, løpende vedlikehold, uteområde, lekeplassutstyr, og så videre). Vedlikeholdsplanen skal sikre at alle deler av bygning og uteområde vedlikeholdes eller skiftes ut til riktig tid, slik at skolen til enhver tid holder en standard som ivaretar forskriftens krav.

Godkjenningsprosess:

 • Når skolen nærmer seg ferdigstillelse må det sendes søknad om helseverngodkjenning. Søknadsskjema finnes på nettsidene til Bergen kommune.
 • Skolen skal ha ferdigbefaring av Miljørettet helsevern før elevene tar i bruk nye lokaler og uteområder. Det er viktig at dato for ferdigbefaring avtales i god til, slik at vi kan tilpasse dette i våre tilsynsplaner.
 • Før helseverngodkjenning blir gitt skal vi gå gjennom skolens internkontrollsystem etter forskriften og gjøre en helhetsvurdering av bygg, uteområde og skolens planlagte drift. Dette kan gjøres etter noen måneder dersom rektor trenger tid til å tilpasse internkontrollsystemet etter forholdene i den nye skolen.