Gå tilbake til:
Du er her:

Krav og anbefalinger til skoler bygget før TEK10

Her finner du informasjon om hvordan uteareal og inneareal skal være for å ivareta elevenes helse, miljø og sikkerhet.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler setter krav til hvordan skoler skal være for å ivareta elevenes miljø. Du kan finne mye informasjon i forskriftens veileder, Miljø og helse i skolen.

Kravene i forskriften er funksjonskrav, det vil si at det ikke står «det skal være akkurat sånn», men «dette skal være i orden». Hva som er «i orden» kan forandre seg over tid, for eksempel når det kommer nye retningslinjer, ny kunnskap, eller folks vaner endrer seg.

Vi har skrevet ned noen av våre krav og anbefalinger, og forsøkt å gjøre det litt mer klart hva som er «i orden». Noen steder har vi skrevet «skal», mens det i andre setninger står «bør». «Skal» er i utgangspunktet krav. «Bør» er i utgangspunktet ikke krav, men anbefalinger. Dersom vi ved tilsyn ser at en løsning ikke fungerer i praksis kan vi stille krav om retting.

Kravene og anbefalingene i denne teksten gjelder for skoler bygget før TEK10. Våre krav til skoler bygget etter TEK10 og TEK17 finner du her. Vi gjør oppmerksom på at oversikten ikke er uttømmende, og at vi benytter skjønn i særskilte tilfeller. 

Utendørs:

 • Utearealet skal dekke elevenes behov for fysisk aktivitet, sosialt samvær og hvile. Uteområdet skal fremme aktivitet for begge kjønn. Funksjonshemmedes behov skal være ivaretatt, og det skal være attraktive områder tilgjengelig for funksjonshemmede på skolen. Sikkerhetsrisikoer må være vurdert og tilfredsstillende sikret.
 • Utearealets størrelse bør følge anbefalingene i Helsedirektoratets rapport IS-1130/2003. Anbefalingene er minimum 5 000 m2 for inntil 100 elever, minimum 10 000 m2 dersom det er mellom 100 og 300 elever, og 15 000 m2 for 300 elever med et tillegg på 25 m2 per elev over 300.
 • Dersom en skole har mindre uteareal enn anbefalt må dette kompenseres for. Dette kan for eksempel være bruk av tilleggsarealer, som naturområder eller idrettsanlegg. Når uteområdet er for lite er det særlig viktig at kvaliteten er god, og at arealet er godt utnyttet.
 • Støy på uteområdet fra for eksempel ventilasjonssystem, varmepumper, veitrafikk og flytrafikk skal overholde gjeldende støykrav angitt i Norsk Standard 8175:2012 og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). For barnehager byggemeldt før 2008 gjelder Norsk standard 8175:2008. 
 • Det skal være gode og oversiktlige adkomstforhold for elever som går og sykler til skolen.
 • Adkomstpartier skal ikke være glatte vinterstid.
 • Det skal være nok sykkelparkeringer til elever som sykler.
 • Lekeplassutstyr skal alltid være i samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Norsk standard 1176 og 1177 er retningsgivende for sikkerhet på lekeplassen. Lekeplassutstyr skal kontrolleres regelmessig, minimum fire ganger i året. Det skal være en fullstendig gjennomgang minimum årlig, av personell med god kompetanse på lekeplassutstyr. Kravene gjelder også eventuelt lekeplassutstyr som skolen setter opp selv, som klatretau, disser eller planker til balansering.
 • Nytt lekeplassutstyr skal kontrolleres før det tas i bruk, av enten skolens egne ansatte med god kompetanse på lekeplassutstyr, eller av lekeplasskontrollør. Denne kontrollen skal være i tillegg til samsvarserklæring fra montør.

Inngangsparti:

 • Inngangspartiet bør være overbygget.
 • Det bør være fast dekke rundt inngangspartiet.
 • Det skal være rist utenfor inngangsdører, og absorberende matter innenfor inngangsdører.
 • Dersom det kommer mye skitt eller vann inn i bygningen må dette rettes opp.

Innendørs:

 • Skolen skal være tilpasset funksjonshemmedes behov. Flest mulig skal kunne bruke lokalene på en likestilt måte. Byggteknisk forskrift kapittel 12 gir veiledning om universell utforming.
 • Overflater skal være glatte og lette å rengjøre. Alle overflater, også høyereliggende overflater, skal rengjøres etter behov, minimum årlig.
 • Ved oppgraderinger/rehabilitering bør det velges materialer og overflatebehandlinger som ikke avgir skadelige partikler eller avgasser.
 • Det skal ikke være for mye støy inne, for eksempel fra ventilasjonsanlegg, aktiviteter i andre rom, byggearbeider eller trafikk. Det skal heller ikke være for lang etterklangstid. Lydnivå skal overholde krav i Norsk Standard 8175. For barnehager byggemeldt før 2008 gjelder NS-8175:2008. For støy fra tekniske installasjoner (for eksempel ventilasjonsanlegg) som er installert i ettertid gjelder krav fra da anlegget ble installert.
 • Det skal måles radon i elevenes oppholdsareal, slik det er beskrevet i retningslinjer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig, og skapene skal være merket.
 • Spesialrom må ha sikkerhets- og førstehjelpsutstyr. Det skal være nøddusj på kjemi- og naturfagrom (ikke krav på barneskoler).
 • Alle oppholdsrom bør ha gjennomluftingsmulighet, primært med åpningsvinduer.
 • Store glassflater skal ha merking for synshemmede.
 • Alle hyller og skap som kan utgjøre en veltefare skal være festet til veggen. Romdelere og høye hyller på hjul som blir benyttet som romdelere kan også utgjøre en veltefare og må da være forsvarlig festet.

Elevenes undervisningsarealer:

 • Veiledende arealnorm for klasserom/base er minimum 2,5 m2 per elev i klasserom som ikke har tilleggsarealer (for eksempel grupperom) i umiddelbar nærhet.
 • Minimumsnormen er 2 m2 per elev i klasserom som har tilleggsarealer i umiddelbar nærhet.
 • Areal for ansatte kommer i tillegg (veiledende norm er minimum 6 m2 per ansatt).
 • Auditorier og rene formidlingsrom kan ha høyere elevtetthet.
 • Pulter og stoler bør stå 80 cm fra vinduer, ventilasjonsåpning og varmekilde.
 • Det skal være tilfredsstillende belysning (300 lux på pulten).
 • Permanente undervisningsrom skal ha dagslys.
 • Grupperom eller andre tilleggsarealer skal som hovedregel ha dagslys, med mindre aktiviteten der krever at det ikke er dagslys.

Garderober:

 • Det skal være nok garderobeplasser eller garderobeskap til at alle elevene, også ungdomsskole- og videregåendeelever, kan henge fra seg yttertøyet. Elever skal i utgangspunktet ikke ha med yttertøy inn i klasserom.
 • De yngste elevene (1. – 4. trinn) trenger mer plass til yttertøy enn eldre elever, og skal også ha plass til å oppbevare byttetøy.
 • Garderobene bør skille mellom ren og skitten sone, spesielt i småtrinnet.
 • Det bør være toaletter tilknyttet garderobene.
 • Garderobeinnredningen skal lette renholdet. På småtrinnet bør støvler og sko få plass i garderobeinnredning, og det bør være lett å rengjøre under garderobeinnredning.
 • Garderobene må ha god ventilasjon og gode tørkeforhold. Det skal være avtrekk i grovgarderober.

Sanitæranlegg:

 • Antall toaletter skal være tilpasset skolens behov. Det skal være minimum ett toalett per 20 elever. Antall toaletter tilpasset rullestolbrukere avhenger av skolens størrelse og utforming, men det skal være minimum ett. På barneskoler bør minimum ett toalett være tilgjengelig fra uteområdene eller grovgarderobe/inngangsparti.
 • Dersom det er flere toaletter i ett sanitæranlegg skal disse som hovedregel ha vegger fra gulv til tak.
 • Det skal ikke være direkte adgang fra toaletter til lokaler hvor næringsmidler håndteres.
 • Det bør være minimum 3 håndvasker per 3 toaletter. Dersom det er flere enn 3 toaletter kan det være 2 håndvasker per 3 toaletter.
 • Alle håndvasker skal ha varmt og kaldt vann. Det skal være tørkepapir og flytende håndsåpe i umiddelbar nærhet.
 • Armaturer til håndvasker skal ha hendel eller fotocelle, ikke skruhåndtak.
 • Skolen bør ha minimum ett stellerom beregnet til funksjonshemmede elever, eventuelt skal et HC-WC ha plass til at hev-senk-stellebenk kan installeres ved behov. Stellebenken må ha håndvask med lang hendel/hjelpehendel eller fotocelle/sensor i umiddelbar nærhet.
 • Sanitæranlegg skal ha overflater og utforming som gjør dem lette å renholde.
 • Alle sanitæranlegg skal ha god ventilasjon.
 • Det skal være tilstrekkelig håndvasker til at alle elevene raskt får vasket hendene.
 • Utformingen av dusj- og toalettanlegg må forebygge krenkende adferd, for eksempel ved å unngå innsyn og kroker hvor elevene kan bli sperret inne.

Kjøkken:

 • Skolen skal ha tilfredsstillende mulighet for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.
 • Kjøkkenbenker må ha nok plass til å holde god orden, og skille ren og skitten sone.
 • Det er krav om oppvaskmaskin. Det trenger ikke være industrioppvaskmaskin, så lenge utstyret vaskes på minimum 65 grader.
 • Kjøkken hvor ansatte tilbereder mat til elevene skal ha egen håndvask, som kun brukes til dette. Det er ikke tilstrekkelig at håndvasken er på et rom i nærheten. Armaturet/blandebatteriet bør kunne brukes uten å bruke hendene, altså ha lang hendel/hjelpehendel eller sensor/fotocelle. Kummen må være stor nok til å forhindre søl og sprut ved bruk. Det skal være tørkepapir og flytende håndsåpe i umiddelbar nærhet.
 • På skolekjøkken må det være tørkepapir og flytende håndsåpe ved hver elevstasjon.
 • Alle overflater på kjøkkenet skal være i god stand, være lette å rengjøre, og ikke ha slitasje- eller fuktskader.
 • Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger for mat og måltider skal legges til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold, se Mat og måltider i skolen.
 • Skoler som serverer mat, for eksempel på SFO, må være registrert hos Mattilsynet.

Inneklima:

 • Skolen skal ha frisk luft og tilfredsstillende luftskifte, det vil si at CO2 -innholdet i lokalene holdes under den veiledende normen på 1000 ppm. I de fleste tilfeller er det ikke tilstrekkelig med avtrekkssystem (uten mekanisk tilluft) for å sikre dette. Dersom skolen er i tvil om luftkvaliteten er god nok, må leder ta kontakt med byggeier for å bestille måling.
 • Rom som kan være belastet med fukt eller lukt, som garderobe, kjøkken, og toaletter, skal ha tilfredsstillende avtrekk.
 • Det må være avtrekksventilator over alle koketopper. Kullfilter aksepteres ikke av hensyn til støy, effekt og spredning av allergener.
 • Temperaturen skal være mellom 19 og 26 grader, fortrinnsvis under 22 grader i fyringssesongen.
 • Dersom temperaturen regelmessig er over 26 grader i mer enn 2 uker i sommerhalvåret må det gjøres tiltak for å redusere temperaturen (for eksempel utvendig solskjerming eller kjøling via ventilasjonssystemet).
 • Mer informasjon om hvordan sørge for godt inneklima i barnehager og skoler står i Helsedirektoratets anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid. Grenseverdier er angitt i Folkehelseinstituttets rapport Anbefalte faglige normer for inneklima.