Gå tilbake til:
Du er her:

Levekår i bydelene varierer

En ny rapport om levekår i Bergen kommune er behandlet av byrådet. Den viser forskjeller mellom bydeler på flere felt. Rapporten vil være viktig i kommunens arbeid for å utjevne levekårsforskjeller.

- Det er viktig å påpeke at vi med denne kartleggingen ikke forsøker å måle lykke, eller å rangere hvor gode de forskjellige bydelene er å bo i. Meningen er å gi de kommunale tjenestene best mulig verktøy for å skape så gode forutsetninger som mulig, sier helsebyråd Hilde Onarheim.

Et bredt felt
- Alle byrådsavdelinger skal være med på å bidra til bedre folkehelse i Bergen, og alle relevante planverk skal ta hensyn til de utfordringene som fremkommer. Levekår er et bredt felt, understreker byråden.

Må satse på unge
Tallene i rapporten er med på å vise hvilke områder kommunen bør rette oppmerksomheten mot de kommende årene. Det som kommer tydelig fram denne gangen er situasjonen til de unge.

– Det er her vi må satse, påpeker byråden.

Kommunene skal etter den nye Folkehelseloven tilegne seg kunnskap om helsetilstanden hos innbyggerne, og hvordan denne kan forbedres. Her er levekårsrapporten et viktig instrument. Saken skal videre til behandling i bystyret.

Endringer er gjort
Forrige levekårsundersøkelse ble lagt fram i 2009. Siden da er det gjort en del i Bergen for å utjevne forskjeller: rammene for rustiltak er økt med over 50 prosent, det er anskaffet flere kommunale boliger, nye tiltak får flere unge i jobb, og tidlig innsats gjennom «Læring for alle» er etablert i barnehage og skole.

Skolehelsetjenesten er også styrket, flere barne- og familiesentre er etablert, og både eldre og unge har fått et lavterskel idrettstilbud gjennom FIKS Bergen. Nå kommer også Frisklivssentralen, som skal bidra til å følge opp utsatte grupper.