Gå tilbake til:
Du er her:
digitalt folkemøte
Bilde: Disa Tell

Oppsummering av digitalt folkemøte for Olsvik

Årets folkemøte ble gjennomført digitalt grunnet den pågående koronapandemien.

Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig, ønsket velkommen til årets folkemøte i regi av områdesatsingen i Olsvik. Årets folkemøte ble holdt i Innbyggerservice sine lokaler 28.oktober og ble sendt direkte via en link på kommunens sider. Seere kunne sende inn spørsmål via en egen epostadresse under sendingen.  Det ble registrert i overkant av 100 pålogginger til direktesendingen, og mange benyttet anledningen til å sende inn sine spørsmål.  

- Dette er det andre folkemøtet i Olsvik i regi av områdesatsingen, og jeg hadde gledet meg til å komme til Olsvik å treffe dere, men på grunn av koronapandemien blir årets folkemøte digitalt, innledet Jaffery.  

Byråden fortalte at områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset byområde med levekårsutfordringer. Satsingen er en oppfølging av folkehelseoversikten i kommunen og handler om tre tema: 1) Nærmiljø, 2) Oppvekst og utdanning, og 3) Byutvikling og infrastruktur.    

- Vi vet mye om hva dere har behov for og ønsker dere i Olsvik gjennom de medvirkningsprosessene vi har hatt her og den daglige dialogen områdesatsingen har med dere. Vi vet at de aller fleste innbyggerne i Olsvik trives og føler tilhørighet til området. Vi vet også at de fleste føler seg trygge her. Men vi vet også at det er få sosiale møteplasser for innbyggerne, at det er trafikksikringsutfordringer i området, og at man ønsker seg oppgraderinger av både turstier, uteområder og gang -og sykkelveier. Vi vet også at dere ønsker et mer variert kultur- og aktivitetstilbud, særlig for barn og unge. Dette er alle tema som byrådet er opptatt av, fortalte Jaffery.  

-Områdesatsing er en innsats som kommer i tillegg til kommunens ordinære tjenester og alle typer innsatser og tilbud som ideelle eller private aktører, lag og organisasjoner tilrettelegger for. Områdesatsingen skal støtte opp om gode initiativ som inkluderer og legger til rette for økt deltakelse, trivsel og fortsatt trygge oppvekstmiljø, sa hun.   

Lubna
Lubna Jaffery ønsket hjertelig velkommen til det digitale folkemøtet
Bilde: Disa Tell

Byråden rettet en stor takk til alle aktører i Olsvik for deres engasjement og innsats for nærmiljøet, og understreket at det er viktig at områdesatsingen ikke tar over dette arbeidet, men heller komplimenterer og jobber sammen med disse for å styrke innsatsen. Samarbeid og styrking av innsatser er nettopp det som er nøkkelen til områdesatsing i Bergen. 

Områdesatsingen er involvert som initiativtaker, pådriver eller støttespiller i flere lokale initiativ og noen eksempler på dette ble nevnt. I løpet av 2020 har BUA Vestkanten åpnet. BUA er en gratis utlånssentral for sport- og friluftsutstyr for alle aldre. Det arbeides med oppgradering av uteområder i samarbeid med borettslag og Olsvik il har fått støtte til å etablere sosiale møteplasser både innendørs og utendørs.  

-Jeg har også lyst til å fortelle dere om et flott tiltak som nettopp har startet opp i Olsvikparken i samarbeid med Områdesatsingen. Frisklivssentralen arrangerer nå en gratis lavterskel treningsøkt her hver tirsdag kl. 10.00. Dette er 45 minutters trening med enkle øvelser som passer for, og kan tilpasses alle aldre og fysiske utgangspunkt. Jeg håper dette kan bli et godt lokalt tiltak for de som ønsker frisk luft, sosialt felleskap og lavterskeltrening på dagtid i sitt eget nærområde. Jeg tenker at slike tiltak er spesielt viktig i den tiden vi er inne i nå med koronapandemien og de restriksjonene som det fører med seg, sa Jaffery.  

Ny barnehage og nye uteområder    

Endre Tvinnereim, Byråd for barnehage, skole og idrett, fortalte om hvilke planer hans byrådsavdeling har for Olsvikområdet.  

I løpet av 2021 skal de midlertidige barnehagepaviljongene ved Olsvikbanen rives. Tomten er regulert til barnehageformål og det skal bygges en ny permanent barnehage her. Dette er vedtatt i Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning 2020. Tidligere lå det en bmx-bane i dette området og som en del av utbyggingen av den nye barnehagen ser man nå på områder hvor denne banen kan etableres igjen. Det er også planer om et mindre utendørs nærmiljøanlegg i dette området.  

- Vi håper at dette kan bidra til positiv utvikling av området og at det blir et område som hele nærmiljøet kan ha bruk for, sa Tvinnereim. 

Endre
Endre Tvinnereim fortalte om planene til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.
Bilde: Cecilie Krohn

Det kom inn flere eposter om barnehagen i løpet av folkemøtet, og på spørsmål om hvordan den nye barnehagen skal komme nærmiljøet til gode svarte byråden at de vil ta imot innspill fra nærmiljøet og vurdere disse i den videre prosessen.  

Han fortalte også om den nye skolesatsingen som er en del av områdesatsingen i Olsvik. Det skal ansettes en egen prosjektleder som skal jobbe med tiltak for å styrke utdanningsnivået og for at flere fullfører skoleløpet.  -Gjennom brukermedvirkning og samskapning håper man på å bidra til at flere fullfører skoleløpet og kommer ut i arbeid, sa Tvinnereim. 

Flere aktiviteter og sosiale møteplasser i Olsvik

Leder for Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor Benjamin Hogstad fortalte om hvilke tilbud Kulturetaten har etablert i Olsvik og planene fremover. Fritidsaktiviteten “Kulturagentene” startet opp i 2019 og er en aktivitet for 5. klassinger fra Olsvik, Vadmyra og Loddefjord skoler. Her prøver barna ut forskjellige aktiviteter i sitt nærområde, og blir til slutt spesialister på hvilke aktiviteter som finnes i deres områder. 

Kulturagentene
Kulturagentene blir eksperter på hvilke aktiviteter som finnes i deres nærmiljø
Bilde: Benjamin Hogstad

- Målet er at de skal fortelle sine medelever om de muligheter som finnes, sa Hogstad.   

Han fortalte at man også kan være kulturagent på egenhånd. Nå står en Kulturagent-koffert på Loddefjord bibliotek som alle familier i området kan låne med seg. Her er notisblokk, forstørrelsesglass og et stort kart over området hvor barna kan tegne inn steder og ting som de oppdager. Kartet leverer de inn til biblioteket, sammen med kofferten, og i neste omgang blir kartet oppgradert med barnas oppdagelser.   
 
Hogstad snakket videre om et koronatilpasset og digitalt medvirkningsprosjekt som heter «Kreativ i Loddefjord og Olsvik» som pågår i disse dager. Her er det mange aktører fra Olsvik som er med. Denne prosessen skal bidra til ideer og tiltak i området og hvordan kulturetaten kan planlegge sine ressurser og fremtidige tiltak her.    

- I dette arbeidet ønsker man å få svar på spørsmål som; Hva ønsker man i nærområdet? Hva er bra? Hvilke utfordringer finnes? Og hvordan kan kreativitet bidra til å løse disse? I løpet av våren 2021 kommer dette prosjektet til å lede til helt konkrete tiltak i områdene, sa Hogstad.    

-Beboerne i Olsvik etterspør flere kulturtilbud, og særlig for barn og unge. På bakgrunn av dette starter nå prosjektet «Fritid i fellesskap» i samarbeid med Olsvik skole og Områdesatsingen. Vi ønsker å skape et sted der barn og unge i Olsvik kan drive med organisert aktivitet eller bare henge. Det ansettes nå en egen aktivitetskoordinator for dette prosjektet. Denne koordinatoren skal arbeide med å prøve ut ulike aktiviteter i Olsvik og bidra til å skape gode sosiale møteplasser for nærmiljøet. I disse dager prøver vi ut aktiviteter som sjakk, kreativt verksted og dans i Olsvik, sa han.   

På spørsmål om kommunen har planer om å ta over Olsvik Grendahus, svarte Hogstad at det ikke foreligger noen planer for det, men at aktivitetskoordinatoren for Olsvik skal samarbeide med aktører som Grendahuset i sitt arbeid. 


Trafikksikring i Olsvik  

Med bakgrunn i innbyggernes engasjement for bedre trafikksikkerhet i Olsvik inviterte Områdesatsingen i januar i år til en felles befaring med rektor ved Olsvik skole, FAU, bymiljøetaten og Vestland Fylkeskommune. 

samlekart
Kart med de trafikksikringstiltak som vurderes av Fylkeskommunen og Bergen kommune.
Bilde: Trond Hollekim

Trond Hollekim fortalte om planene Vestland Fylkeskommune har for fylkesveiene i området. I 2015 ble det laget en rapport om trafikksikkerhet i Olsvik og Kjøkkelvik skolekretser. Som oppfølging av denne rapporten har det blitt utført flere tiltak på fv 194 Olsvikskjenet og på fv 193 Kjøkkelvikvegen. Dette er tiltak som sikring av krysningspunkt, fartsdemping, nye gangfelt med mer.  

Etter befaringen i januar er det 12 tiltak i området som er under vurdering. Dette gjelder flere steder på fv5210 Olsvikskjenet, fv5210 Olsvikveien og fv Leirvikåsen. To av disse tiltakene skal vurderes av Bergen kommune, mens de resterende er det Vestland Fylkeskommune som har ansvar for å vurdere. Se vedlagt presentasjon for nærmere detaljer om disse tiltakene.   

Tale Halsør fra Bymiljøetaten fortalte om hjertesonetiltakene som blitt gjort rundt Olsvik skole. Hun presenterte også oppfølgingen av arbeidet med forbedring av snarveier ved henholdsvis Fagerdalen industriområde og Olsvikskrenten. Disse to tiltakene er en oppfølging av befaringen i januar. Se presentasjonen under for mer detaljert informasjon.  

Hun informerte også om Trafikksikringsplanen for Bergen som nå er under rullering. Frist for innspill er 15.november. Alle grunnskoler i Bergen har fått tilsendt egen informasjon om planarbeidet, men alle som ønsker er velkommen til å gi sine innspill på hvor de mener det er behov for trafikksikringstiltak i Bergen.  

Innspill kan gis via denne lenken: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/bli-med-a-gjere-narmiljoet-ditt-tryggare