Bilde av de oppmøtte under folkemøtet i gymsalen på Slettebakken skole tirsdag 23. mai.
Over 120 oppmøtte fikk med seg et innholdsrikt program under folkemøtet i gymsalen på Slettebakken skole tirsdag 23. mai.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø.

– Vi skal utvikle Slettebakken sammen

Dette var budskapet da byråd Line Berggreen Jacobsen ønsket velkommen til områdesatsingens første folkemøte på Slettebakken.

Byråden understreket viktigheten av at alle som bor på Slettebakken skal ha mulighet til å være med på å utvikle området. Jacobsen var i sin tale også opptatt av at det skal være godt for alle å vokse opp i Bergen. 

– Alle innbyggere skal føle at de hører til et sted og at de trives der de bor. For å få dette til må blant annet fellesskapet i nærmiljøene styrkes. Nærmiljø med gode frivillige krefter er med på å skape gode oppvekstsvilkår for spesielt barn og unge. På Slettebakken er det mange som allerede bidrar og det er mange gode krefter her.

Byråden understreket videre at områdesatsing er basert på medvirkning og dette er et program som blant annet skal bidra til at gode ideer og innspill fra nærområdet blir tatt med i kommunens planlegging og gjennomføring av prosjekter. Hun var derfor glad for å se at så mange deltok på folkemøtet.

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe på folkemøtet.
Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe på folkemøtet.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø.

Slettebakken skole skal rehabiliteres

Marius Arnason Bøe, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett, kunne fortelle om planene for rehabilitering av Slettebakken skole. Han understreket at skolen vil bli liggende på den samme tomten også etter rehabilitering. At skolen skal rehabiliteres er allerede vedtatt og ligger i Bergen kommunes handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Skolen skal etter planen rehabiliteres til en nærmiljøskole, som betyr at den skal fungere som et hjerte i nærmiljøet. Dette innebærer blant annet et skolebygg og uteområde som inviterer til aktivitet og sambruk og som skal fungere som en møteplass for nærmiljøet også utenom skoletid. Mer detaljer om konseptet vil bli klart i løpet av 2023.

Opprydningen i Slettebakken avfallsdeponi er godt i gang

Gry Stenersen, prosjektleder ved Bymiljøetaten, orienterte om opprydningen i avfallsdeponiet på Slettebakken. Hun kunne betrygge alle som bor på Slettebakken om at saneringsarbeidet går etter planen, og at alt i avfallsdeponiet vil bli renset. – Vi renser alt og legger tilbake det som er rent. Resten blir fraktet bort, sa Stenersen.

Gry Stenersen informerte om saneringen i avfallsdeponiet.
Gry Stenersen informerte om saneringen i avfallsdeponiet.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø.

Ellers kunne prosjektlederen forsikre alle om at vannet som i dag renner ut fra saneringsarbeidet til Tveitevannet gjennomgår en rekke rensetrinn, og derfor er helt rent. Hun informerte også om at arbeidet er i rute, og skal etter planen være ferdig innen et år.

Stenersen var i sitt innlegg opptatt av at nærmiljøet og naboer til avfallsdeponiet skal føle seg godt ivaretatt gjennom hele prosessen, og oppfordret folk til å ta kontakt med Bymiljøetaten hvis de opplever problemer med vann, støy, støv eller lukt.

Nytt sykehjem på Slettemarken vil bli utvidet til 100 plasser

Dounia Boukhari, prosjektleder Etat for utbygging, informerte på folkemøtet om det nye sykehjemmet på Slettemarken, som nå får nytt navn til Fageråshjemmet. Reguleringsplan er på høring. Der foreslår kommunen å rive eksisterende Slettemarken sykehjem og bygge et nytt sykehjem. Nybygget skal romme 100 sykehjemsplasser, sansehager, skjermet takhage og skal være et inviterende bygg med kafe og uterom med muligheter for samhandling med naboer og besøkende. I fremdriftsplanen skal nytt sykehjem være klart tidlig i 2028.

Vincent Mrimba hadde gode nyheter på folkemøtet.
Vincent Mrimba hadde gode nyheter på folkemøtet.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø.

Kommunen skal styrke kulturtilbudet på Slettebakken

– Det blir mer kulturliv på Slettebakken fremover. Kulturetaten vil starte opp både juniorklubb og ungdomsklubb i området, og klubbledere for ungdomsklubben er allerede rekruttert, sa Vincent Mrimba, direktør i Kulturetaten, til stor begeistring og applaus fra salen. Han presenterte kommunens planer for kulturtilbudet for barn og unge. I første omgang starter kommunen opp ungdomsklubb i Ulriken bydelshus fordi det for øyeblikket er mangel på lokaler på Slettebakken. Men Kulturetaten jobber aktivt med å finne passende lokaler på Slettebakken.

Brobygging i nærmiljøet på Slettebakken

Dora Poni Loro er leder for Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste og startet opp brobyggertjenesten på Slettebakken i år. Målet med brobyggertjenesten er å bygge ned ulike barrierer til de offentlige tjenestene, som språk og kultur. Gjennom brobyggertjenesten ønsker Loro også å skape fellesskap, mestring og inkludering for mennesker fra forskjellige kulturer. Prosjektet «Brobygging i nærmiljøet» startet opp på Sletten BibLab tidligere i vår, og skal ha månedlige dialogsamlinger gjennom året.

Dora Poni Loro kunne fortelle om det nye brobyggertilbudet på Slettebakken.
Dora Poni Loro kunne fortelle om det nye brobyggertilbudet på Slettebakken.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø.

– Dette arbeidet er nødvendig da det ofte kan oppstå misforståelser i kommunikasjon av viktig informasjon. Derfor er det viktig å fjerne barrierer slik at alle får riktig og god forståelse, samtidig som vi skaper en arena for dialog på tvers som bygger tillit og skaper trygge og inkluderende nærmiljøer, sa Loro på folkemøtet.

Slettebakken Frivilligsentral har fått sin egen frivilligsentral

Mangfold og brobygging var også et av hovedpoengene til Arild Hovland, styreleder i Sportsklubben Trane, da han presenterte den nye frivilligsentralen på Slettebakken.

En engasjert Arild Hovland fortalte om den nyetablerte frivilligsentralen på Slettebakken.
En engasjert Arild Hovland fortalte om den nyetablerte frivilligsentralen på Slettebakken.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø.

– Vi ønsker gjennom den nye frivilligsentralen å skape møtesteder for alle på Slettebakken og minske generasjonskløften. Det er mye aktivitet i området og mange som jobber godt. Slettebakken Frivilligsentral skal være en brobyggerorganisasjon i området, og både yngre og eldre er velkommen, sa Hovland.

Slettebakken Frivilligsentral ble etablert tidligere i vår, blant annet med støtte fra områdesatsingen. Neste steg for frivilligsentralen blir å ansette daglig leder.

Områdesatsingen på Slettebakken

Avslutningsvis fortalte programleder Linda Nordgreen og koordinator Torben Blindheim fra områdesatsingen om status og planer for satsingen på Slettebakken. Bergen kommune startet opp områdesatsing på Slettebakken 1. januar 2023. Det skal i løpet av 2023 gjennomføres et forprosjekt på Slettebakken for å identifisere oppgaver og innretning på arbeidet. Områdesatsingen vil derfor ta kontakt med de som bor på Slettebakken, og skal arrangere et første innspillsmøte tirsdag 13. juni. Det skal også gjennomføres innbyggerundersøkelser, samt barnetråkk med skolene i området som en del av kartleggingen i forprosjektet. Det vil bli etablert et nærmiljøkontor på Slettebakken innen kort tid.