Gå tilbake til:
Du er her:

Kvalitetsutviklingsplanen 2018-2021 - Sammen for kvalitet - Lek og læring

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021", beskriver kommunens strategier og tiltak for å støtte opp under satsingsområdet for de neste fire årene.

Kvalitetsutviklingsplanen er kommunen som barnehageeier sitt viktigste styringsverktøy for å støtte opp under hovedsatsingsområdet for de neste fire årene.

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av fagavdeling barnehage i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Kommunale barnehager har gitt faglige innspill til planen. Den har også vært til drøfting med arbeidstakerorganisasjonene.

Grunnlag for livslang læring

I kvalitetsutviklingsplanen blir hovedsatsingsområdet "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre" synliggjort og utdypet ut fra to perspektiv, som må ses i sammenheng:

  • barns grunnlag for livslang læring, som tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, barns medvirkning, lek og barns læring.
  • personalets kompetanse og tilrettelegging for barns medvirkning, lekemiljø, læringsmiljø og overganger, arbeid med psykososialt miljø samt foreldresamarbeid og foreldremedvirkning.

Planen viser strategier og forpliktende tiltak på eiernivå og barnehagenivå knyttet til hovedsatsingsområdet. Språk, matematikk og pedagogisk relasjonskompetanse videreføres fra forrige kvalitetsutviklingsplan.

 

Videre på internett

 

Vedlegg