Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 19/19
Bergen, 16. mai 2019

Byrådet har vedtatt å starte planarbeid med en samlet kommunedelplan og konsekvensutredning for hele strekningen E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst).

- Målet er at Nordhordland og Bergen skal knyttes bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportåre. Dagens situasjon er ikke holdbar, og derfor må denne strekningen prioriteres i første periode i ny Nasjonal transportplan, og vi legger nå til rette for at byggingen kan starte allerede i 2025. Det skal med andre ord ikke stå på oss i Bergen når det gjelder fremdriften, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Sender planprogram på høring

Statens vegvesen har utarbeidet en silingsrapport og et forslag til planprogram. Silingsrapporten beskriver arbeidet for å komme fram til de løsningsalternativ som foreslås utredet videre, inkludert begrunnelse for valgene som er tatt. Planprogrammet som nå sendes på høring, omtaler bakgrunn, formål og problemstillinger knyttet til planarbeidet, hvilke alternativer som foreslås utredet, hvilke temaer som skal inngå i konsekvensutredningen og hvordan det tilrettelegges for medvirkning.

I planprogrammet understrekes det spesielt at det er vanskelig å kombinere kravet til hovedvegstandard for ny E16/E39 for dagens trafikkmengde med et mål om at det ikke skal medføre vekst i personbiltrafikken. Det videre kommunedelplanarbeidet må derfor inneholde en vurdering av mulige tiltak/restriksjoner som kan hindre økning i personbiltrafikken. Effektiv kollektivtransport og sammenhengende og attraktivt gang- og sykkelvegsystem skal vurderes i alle vegsystemløsninger.

- Vi skal sikre at det ikke blir vekst i privatbilisme på denne vegen. Derfor tar vi grep for miljøvennlig transport, og lar to av fire felt være forbeholdt kollektiv og tungtransport. Kollektiv må ha bedre vilkår enn personbilene. Bybanen til Åsane er en forutsetning for en forsvarlig samlet trafikksituasjon fra Bergen nord, sier byråd Julie Andersland.

Byrådet mener det er positivt at spekteret av alternative traseer som er videreført fra silingsrapporten er såpass stort at man gjennom planarbeidet får utredet mange muligheter. Etter at planprogrammet har vært til offentlig ettersyn vil man ha et større kunnskapsgrunnlag for å vurdere om tilfanget av alternativer er stort nok.

- Jeg er glad for at arbeidet om å realisere Ringvei øst går fremover - dette er et svært viktig prosjekt for både Bergen og Norhordlandskommunene. Ringvei øst må prioriteres i rulleringen av Nasjonal transportplan, og byrådet skal jobbe aktivt opp mot regjeringen for å sikre midler til et av de aller viktigste veiprosjektene i Bergen de neste årene, sier finansbyråd Håkon Pettersen.

Les dokumentene i byrådssaken (se vedlagt PDF)

Vedlegg

Byrådsleder Roger Valhammer ved politisk rådgiver Linda Lein, mobil 482 27 982