Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 51/19
Bergen, 25. september 2019

De siste årene har Bergen kommune klatret fra plass 368 i 2015 til plass 82 i 2019 på kommunebarometeret til Kommunal Rapport. Å klatre på denne indeksen er ikke et mål i seg selv, men det viser likevel noe om hvordan økonomien til kommunen er blitt håndtert.

- Dette byrådet har i fire år prioritert en bærekraftig forvaltning av kommuneøkonomien, og det har lønnet seg. Siden 2015 har Bergen klatret 286 plasser på økonomibarometeret til Kommunal Rapport. Veksten i gjelden til kommunen er avtakende, noe som gir rom for å kunne prioritere de som trenger fellesskapet aller mest. Dette er et budsjett for en rettferdig og fremtidsrettet by, sier byrådsleder Roger Valhammer

En trygg og god økonomistyring har vært en forutsetning for satsingene til dette byrådet, og er også en grunnplanke kommende budsjett.

- Dette budsjettet viser hvordan byrådet håndterer en rekke av de økonomiske utfordringene som følge av samfunnsendringer i for eksempel demografi, samtidig som byrådet viser en fremsynthet gjennom å satse på klimatilpassing, nye sykehjem, samfunnssikkerhetens hus, oppgradering av vann og avløp, boliger til utviklingshemmede, samt en rekke andre tiltak, sier finansbyråd Håkon Pettersen.

En god by for barn og unge:

Byrådet sikrer i budsjettforslaget at byggene som både barnehagebarn og elever tilbringer hverdagen sin i, er egnet for lek og læring. Vi setter derfor av over 700 millioner til oppussing av eksisterende barnehager og bygging av nye barnehager. Parallelt fortsetter satsingen på rehabilitering og bygging av nye skolebygg, samt en prioritering av vedlikehold av byggene våre i tråd med den såkalte Holte-standarden. Slik sørger vi for at Bergen aldri igjen skal oppleve et skoleforfall.

Vi tilrettelegger for at hver enkelt elev skal ha de beste forutsetninger for å utvikle ny kunnskap og nye ferdigheter; vi prioriterer flere lærere, fortsetter den digitale satsingen i skolen, øker antall gratisplasser i SFO og tilbyr 25 plasser på Guttas Campus, en 14 dagers frivillig læringscamp og mentorordning for gutter i niende klasse. Det foreslås også en økning i investeringer til idrettsformål.

En god by for de eldre:

De neste fire årene vil det skje en stor økning i antallet eldre over 85 år i hele Norge, også i Bergen. Derfor fortsetter vi arbeidet med det store sykehjemsløftet, samtidig som vi foretar en ytterligere styrking av hjemmetjenestene i 2020. Denne styrkingen vil fortsette utover i økonomiplanperioden. For personer med utviklingshemming starter kommunen opp et nytt bofellesskap i 2020, og har også midler til å starte opp ytterligere ett bofellesskap ved slutten av året. Dette er en del av Boligløftet, som byrådet i budsjettet er klare på at skal gjennomføres.

En rettferdig og inkluderende by:

Alle har en psykisk helse, og omtrent halvparten av den norske befolkningen vil ha en større eller mindre psykisk lidelse i løpet av livet. Byrådet satser på psykisk helse-feltet i tråd med føringene i Plan for psykisk helse 2016-2020. I byrådets forslag til budsjett for 2020 får vi på plass Rask psykisk helsehjelp som er et behandlingstilbud i kommunen for personer med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker.

Byrådet foreslår også å etablere et team av jobbspesialister for å hjelpe personer med rus- og psykisk helseutfordringer til å etablere seg i arbeidslivet.

Norges grønneste storby:

Byrådet vil videreføre arbeidet med å gjøre Bergen til Norges grønneste storby og sikre at Bergen blir fossilfri innen 2030. (Se også eget klimabudsjett).

Et framtidig mer krevende klima gir utfordringer både for vannforsyning og avløp i vår by som allerede er Europas mest nedbørrike. Det skal regne opp til 20 prosent mer over byen vår, og dette vannet må finne sin vei til havet på en måte som hemmer byen vår minst mulig. Tilpasning til klimaendringer er derfor et område som vies stor oppmerksomhet, og byrådet har foreslått store satsinger på overvannshåndtering, kartlegging av rasutsatte områder, og oppgradering av eksisterende vann og avløpssystemer.

I 2020 øker vi budsjettene for overvann og ekstremvær med 20 prosent, blant annet til kartlegging og risikoanalyse av rasutsatte områder, tiltak for overvannshåndtering, fornying av avløpsnettet, og en ekstra satsing på vassdragsforvaltning. I planen legges det opp til at kommunen skal ta et større ansvar for urbane vassdrag som inngår i overvannssystemene i byen.

For å bidra mer til grønn omstilling i industrien, foreslår byrådet støtte til NCE Maritime Cleantech.

En god by å bo i – Nordens mest nyskapende kulturby:

Byrådets mål er at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. Det krever en styrking av hele det kreative feltet, fra amatørkulturen til den profesjonelle kunsten. Byrådet foreslår en styrking av budsjettene i tråd med satsingene i Amatørkulturplanen, Kunstplanen og Kulturarenaplanen.

Byrådet satser på bibliotekene, og foreslår 1.950.000 kroner til etablering av ny bibliotekfilial på Sletten og 2.800.000 kroner til ny bibliotekfilial sentralt på Laksevåg.

Byrådsleder Roger Valhammer, ved pressekontakt Linda Lein: telefon 482 27 982

Finansbyråd Håkon Pettersen, ved Jon Olav Økland: telefon 986 75 840