Gå tilbake til:
Du er her:
Mann med datamaskin på båt
OMSTILLING: Internasjonalt samarbeid og ny teknologi kan bidra til bærekraftig omstilling. Maskinlæring og datasynsteknologi til bruk i oppdrettsnæringen er eksempel på det.
Bilde: Aquabyte.no

– Havet er Bergens fremtid

Havbyen er et tema i 950-jubileet. Globale utfordringer kan løses i samspill med havnæringene, og synergi mellom forskning, næring og innovasjon kan gi ny kunnskap som tar Bergen inn i fremtiden.

Byen har lange tradisjoner med skipsfart og maritime næringer, og har verdens femte største skipsflåte med 1300 fartøy i utenlandsfart styrt herfra. Bergen er også verdensledende innen energi (olje, gass og havvind) og marine næringer, og hovedkontor for tre av verdens største eksportører av oppdrettslaks er lokalisert her.

Verdensledende forskning

Store forskningsmiljøer har sete i Bergen. I 2018 ble Universitet i Bergen utpekt til offisiell FN-partner for bærekraftig hav og knutepunkt for bærekraftmål nummer 14, Liv under vann. Universitetet leder det globale arbeidet for å øke kunnskapen om bærekraftig hav.

Havforskningsinstituttet (HI) har sitt hovedkontor i Bergen, og har et av de største marine forskningsmiljøene i verden. Her drives forskning, rådgivning og havovervåkning, med mål om en bærekraftig forvaltning av marine ressurser, i hele næringskjeden fra hav til mat.

Politiske ambisjoner

I Bergen er det politiske ambisjoner for Havbyen Bergen. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet blir samlokalisert på Dokken, og byrådet ønsker å utvikle området Solheimsviken, Marineholmen, Laksevåg sjøfront og Dokken som en sammenhengende «havnæringsløype». Her kan forskning, utdannelse og næring bli samlokalisert – og med Akvariet som et viktig element. Byrådet har også uttrykt ambisjoner om at Bergen kommune skal ta en ledende rolle i arbeidet med å utvikle, koordinere og profilere Havbyen Bergen.

Svart plasthus for rognkjeks
INNOVATØRER: Nye ideer bidrar til bærekraftig utvikling av marine og maritime næringer. På bildet vises hus for lusespiseren rognkjeks som er patentert av bergensbaserte Estro.
Bilde: VIS Innovasjon

Nyskaping som næringsutvikling

En av pådriverne i dette arbeidet er Næringsseksjonen i Bergen kommune. Deres primære ansvar er å legge til rette for næringsutvikling i Bergen.

– Bergen er Havbyen, og vi kan ikke tenke næringsutvikling uten å tenke Havbyen, sier næringssjef i Bergen kommune, Elin Sjødin Drange.

Med internasjonale klimakrav og Bergens mål om å være fossilfri innen 2030, vil havnæringene spille en viktig rolle for å nå målet, gjennom innovasjon og utvikling, mener hun.

– Vi når ikke klimamålene verken for Bergen eller internasjonalt uten å drive bærekraftig og innovativ næringsutvikling. Her blir forskning og nytenkning viktig. En viktig gruppe er også gründere, som tør satse på nye ideer og drive næringer fremover. Bergen kommune støtter derfor flere innovasjonsmiljøer, hvor VIS Nyskapingsparken er det største miljøet med over hundre gründere samlet, forteller hun.

Eksempler på gründere som har startet her, er bergensbedriften SeaNest som har patentert et «hus» for rognkjeks. Rognkjeks spiser lakselus, og skjulet som senkes ned i oppdrettsmerden, sikrer bedre effektivitet for lusespisingen. En annen bergensbedrift er Seasmart som har utviklet en drone som overvåker fisken i merden under oppdrett. En tredje er Manolinaqua som leverer et softwaresystem for kvalitetssikring til samme næringen.

Av andre viktige samarbeidsparter for Næringsseksjonen er innovasjonsklyngene NCE Maritime Clean Tech som utvikler teknologi for batteridrevne båter, GCE Ocean Technology som driver med innovativ havteknologi, NCE Seafood som tilrettelegger for bærekraftig sjømat, og Maritime Bergen som jobber for en grønn utvikling av de maritime næringene i regionen.

Smilende kvinne
NÆRINGSSJEF: Elin Sjødin Drange
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Vil bli enda mer synlig

Store konferanser for havnæringer er allerede lagt til Bergen, og en av ambisjonene er å utvikle The Ocean til en ukes konferanse for alt som gjelder hav – og derved sette Bergen på kartet nasjonalt og internasjonalt.

– Med dette kan vi å gjøre Bergen til et møtepunkt for hav, på samme måte som Arendalsuken er et møtepunkt for politikk og samfunnsliv, sier Sjødin Drange.

– Bergen har i realiteten både næringene, kunnskapen og en internasjonal posisjon som havby, men vi kan ta rollen enda tydeligere. Da kan vi tiltrekke oss enda mer kompetanse og får flere nyetableringer i Bergen, avslutter næringssjefen.

Havbyen er et av gjennomgangstemaene for byjubileet, og flere av aktivitetene gjennom året har havet som tema.

Få oversikt over hele byjubileet på www.bergen950.no

Denne saken sto også på trykk i Bergenseren nummer 1 2020