Gå tilbake til:
Du er her:
Siljuslåtten sykehjem
FERDIG I 2019: Siljuslåtten sykehjem er et helt nytt sykehjem i Ytrebygda bydel. Sykehjemmet har 90 plasser.
Bilde: Endre Hovland

Byggeboom i eldreomsorgen

Kommunen bygger eller forbedrer nå til sammen 900 sykehjems- og omsorgsplasser.

Bergen kommune gjør seg klar for å møte de store utfordringene som oppstår når det blir flere eldre i årene fremover. Viktigst er satsingen på velferdsteknologi og tjenester som gir hjelp-til-selvhjelp slik at flere kan mestre hverdagen i egen bolig. Kommunen jobber med nye måter å organisere tjenestene på og innfører nå tverrfaglige team som kartlegger den enkeltes hjelpebehov.

Dette for å sikre riktige tjenester til hver enkelt og god hjelp til å gjenvinne tapte funksjoner.

For at kommunen i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til eldre med større hjelpebehov, må det også bygges nye sykehjemsplasser. Bystyret har vedtatt en plan for å bygge eller forbedre nesten 900 plasser der eldre kan få omsorg hele døgnet. Innen 2026 skal jobben være gjort, men i samme periode må kommunen også avvikle mange av dagens plasser som ikke holder den standarden folk flest forventer. Dette innebærer at byggingen de neste årene vil gi en total økning av cirka 400 plasser i nye sykehjemsbygg.

Blir eldre og friskere

Fremover er det forventet en positiv befolkningsutvikling ved at innbyggerne lever lengre og blir friskere. Økningen i antall eldre fører samtidig til at antall mennesker med større hjelpebehov vil øke.
Satsingen innen eldreomsorgen i Bergen vil på kort sikt gjøre at eldre får kortere ventetid i korttidsseng før de flyttes til ledig langtidsplass på sykehjem. På lengre sikt forventes det at kommunen klarer å legge til rette for at flere kan bo lengre hjemme, med gode hjemmetjenester.
Sykehjem vil i enda større grad bli en institusjon for de som er så syke at behandling ikke lenger kan gis i hjemmet.

– Stort kvalitetsløft

– Plassene som nå bygges, gir et stort kvalitetsløft til eldreomsorgen i Bergen. Rommene blir større og mer tilrettelagt for brukerne. Det blir slutt på aldershjem med dårlig standard og at beboere må dele rom på sykehjem, forteller fagrådgiver Bente Wergeland i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

I de nye rommene er det for eksempel takskinner i alle rom som gjør at beboere kan hjelpes til badet uten at pleierne må gjøre tunge løft.

– Dette er tryggere for beboerne samtidig som arbeidshverdagen blir mye lettere for ansatte, utdyper hun.

Bruken av velferdsteknologi gir mange nye muligheter. De nyeste sykehjemmene blir utrustet med smartdører som bare åpner seg for pleierne og den beboeren som bor på rommet. Nettvarder gjør det enklere å lokalisere hjelpetrengende beboere som dermed kan bevege seg friere rundt på sykehjemmet. 

Her bygges det

2018

Slettebakken
Slettebakken menighets eldresenter
Bilde: Endre Hovland

• Slettebakken Menighets Eldresenter – 35 nye og 11 oppgraderte sykehjemsplasser.

2019 – disse ble ferdige i år:

• Siljuslåtten sykehjem – helt nytt sykehjem i Ytrebygda med 90 plasser
• Landås menighets eldresenter– 26 oppussede plasser
• Omsorgssenteret Bergen indremisjon på Møhlenpris – 35 nyoppussede plasser i et 129 år gammelt hus(!)

2020

Sandsli bo- og aktivitetssenter
Sandsli bo- og aktivitetssenter
Bilde: Kjetil Lammedal

• Sandsli bo- og aktivitetssenter – nytt bygg med 120 sykehjemplasser og 30 Omsorg Pluss-boliger.
• Haraldsplass – den kommunale mottaksavdelingen for personer som skrives ut fra sykehus flyttes hit, totalt 24 plasser
• Domkirkehjemmet i Kong Oscars gate – 18 oppgraderte plasser
• Storetveit sykehjem – 53 plasser skal pusses opp. Plassene på Storetveit skal frem til 2026 brukes som midlertidige plasser for dem som må flytte som følge av byggearbeider på sykehjemmet der de bor.

2021

St.Johanneshjemmet
St.Johanneshjemmet
 

• St. Johanneshjemmet på Møhlenpris – 41 forbedrete Omsorg Pluss-boliger skal stå klare
• Hordnestunet – får 20 forbedrete plasser

2022

• Nytt sykehjem i Åsane skal være klart med 100 nye plasser

2024

• Frieda Fasmers Minne i Loddefjord erstattes med et nytt sykehjemsbygg med 120 plasser

2026

• Slettemarken erstattes med et nytt sykehjemsbygg med 90
plasser
• Midtbygda sykehjem i Åsane – ombyggingen skal være ferdig, noe som gir 79 forbedrete plasser. I tillegg er det planer om 46 forbedrete plasser og 14 nye plasser på Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen ved Haukeland, men det er usikkert når dette vil bli bygget.

Denne saken sto også på trykk i Bergenseren nummer 4 2019