Gå tilbake til:
Du er her:

Fem spørsmål om KPA 2018

KPA setter rammene for hvordan vi bruker arealene i byen vår. Bergenseren spurte prosjektleder for KPA 2018 fem spørsmål om plan og prosess.

Mette Iversen
Mette Iversen, rådgiver ved Plan- og bygningsetaten.
Bilde: Thor Erik Borgersen

Vi spør Mette Iversen, rådgiver ved Plan- og bygningsetaten:

Hvorfor er KPA viktig for byen?

KPA viser kommunens arealpolitikk og gir rammer for ny arealbruk i kommunen. Gjennom KPA vedtar bystyret hva som er tillatt arealbruk og hvilke restriksjoner som gjelder. Det er med andre ord KPA som peker ut hvor vi ønsker nye boliger, og hvilke kvaliteter kommunen vil legge vekt på. Plankartet til KPA inneholder også mye informasjon om blant annet fareområder, støysoner, natur- og kulturminneverdier, som har betydning når man skal søke om byggetillatelse eller utarbeide en reguleringsplan.

KPA 2018 på 1-2-3:
KPA 2018 er planen som former byen

Hvordan jobber kommunen frem en ny KPA?

Ved starten av en ny bystyreperiode, avgjør bystyret om kommunen skal rullere gjeldende KPA. Før vi jobber frem en ny KPA, lages det så et planprogram. I planprogrammet sies det noe om formål med planen, hvilke tema som skal behandles og hvilke utredninger som skal utarbeides. Planprogrammet beskriver også hvordan arbeidet skal organiseres. Planprogrammet sendes på høring, og vedtas av bystyret. Langsiktige mål og strategier fastsettes i Kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Arealdelen skal følge opp føringer gitt i samfunnsdelen i tillegg til føringer fra statlig og regionalt nivå. I tillegg kommer det en rekke innspill fra offentlige og private aktører og organisasjoner.

Planprogrammet for kommuneplanen ble vedtatt i 2014, Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2015. Og KPA 2018 med tilhørende bestemmelser ble vedtatt i bystyret i juni 2019. Så man kan trygt si at arbeidet med KPA er en krevende prosess.

Hva er din oppgave?

Jeg har vært prosjektleder for arbeidet med utarbeidelse av KPA 2018. Det vil si at jeg har hatt hovedansvaret for koordinering av utredninger, innspill og dokumenter. Selve kommuneplanen er utarbeidet av en prosjektgruppe med dyktige fagfolk hos Plan og bygningsetaten. Selvsagt i tett samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling og byråd for byutvikling.

Fem stikkord som kjennetegner KPA 2018?

  • Stram arealstrategi
  • Kompakt byutvikling
  • Gåby
  • Vekt på kvalitet
  • Blågrønne strukturer

Hvordan følger dere opp føringer i KPS og KPA?

Plan og bygningsetaten holder på å utarbeide flere strategier som en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Gåstrategi for Bergen, Sykkelstrategi for Bergen og Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler er nå på høring. Som en oppfølging av KPA utarbeides det et Program for boligforsyning. Som en del av dette arbeidet vil det blant annet gjennomføres en spørreundersøkelse om boligpreferanser med spesiell fokus på barnefamilier. I tillegg er vi i ferd med å utarbeide en rekke veiledere knyttet til bestemmelsene til KPA.

Denne saken stod på trykk i Bergenseren 3 - 2019 sammen med saken KPA 2018 er planen som former byen.