En illustrasjon av hvordan nye Holen skole skal se ut.
NYE HOLEN: Etter planen skal nye Holen skole stå klar til skolestart i 2021. Skolen blir bygget etter strenge miljøkrav, både på byggeplassen og for det ferdige skoleanlegget.
Bilde: Illustrasjon: Brick Visual. Arkitekter: LAB med Arkitektgruppen CUBUS AS og HUS arkitekter AS

Holen skole blir klimaforbilde

Når kommunen bygger nye Holen skole, skjer det på fossilfri byggeplass og etter strenge miljøkrav. – Dette blir et foregangsbygg innen miljø for Bergen kommune, sier prosjektleder Hanne Thorsen.

Holen skole er kommunens første byggeprosjekt som skal være fossilfritt. Prosjektleder Hanne Thorsen og byggherreombud Torhild Kvingedal forteller at prosjektet har høye ambisjoner for å ivareta klima og miljø.
– Vi har tatt utgangspunkt i klima- og energihandlingsplanen «Grønn strategi» til Bergen kommune og utformet et miljøprogram med tolv mål som prosjektet er forpliktet til å følge, forklarer Kvingedal.

Grønn teknologi

Ett av målene er at byggeplassen skal være fossilfri. Det innebærer at maskiner enten skal være elektriske eller gå på biodiesel uten palmeolje. Et
annet viktig mål er at de skal sortere minst 95 prosent av avfallet i byggefasen og levere dette til godkjente avfallsmottak eller direkte gjenvinning.
– Videre skal skolen bygges som et nesten nullenergibygg. Dette vil føre til at vi får lavere energibruk når elever og lærere inntar bygget, sier prosjektleder Thorsen.

Bildet viser byggeplassen der nye Holen skole blir bygget.
FOSSILFRITT: Holen skole er en fossilfri byggeplass. Alle maskiner går enten på elektrisitet eller biodiesel uten palmeolje.
Bilde: Nina Johnsen

Hjertesone og sykkelvennlig

Et fjerde miljømål handler om å ivareta fotgjengere.
– Skolen skal få hjertesone. Barna skal få en trygg skolevei. Prosjektet skal legge til rette for å hindre unødvendig trafikk i skolens uteområder. I tillegg tilrettelegges det for at ansatte skal kunne gå og sykle til jobb, sier hun.
Det blir også jobbet for å få Holen skole BREEAM NOR-sertifisert. Prosjektet sikter mot nivå «Excellent». Det nest høyeste nivået.
– Dette er en miljøsertifisering av bærekraftige bygninger. Vi har spesielt fokus på transport, energi og innemiljø, sier Kvingedal.

– Ikke vanskelig

Prosjektlederen og byggherreombudet håper at prosjektet Holen skole skal inspirere andre til å etablere fossilfrie byggeplasser.
– Ja, vi håper at det skaper ringvirkninger på flere byggeplasser, sier de.
De var spente på om det ville bli en utfordring å få tak i nok biodiesel, da de satte kravet om null fossile utslipp på byggeplassen.
– Så langt har dette gått bra, sier Thorsen.
Hun sier at det er viktig å finne en balansegang for hvor langt de kan presse på for å oppnå miljøhensyn og samtidig få gjennomført prosjektet. På Holen skole har de satt grensen for ingen fossile utslipp på selve byggeplassen.
– Vi må starte et sted. På sikt ønsker vi å utvide til at kravene også gjelder leveranser. Hvor grensen skal settes, må vi vurdere etter hvert som utviklingen går fremover, sier prosjektlederen.

Bildet viser byggherreombud Torhild Kvingedal, prosjektleder Hanne Thorsen og klimarådgiver Silje Arnøy på den fossilfrie byggeplassen til prosjektet Holen skole på Laksevåg.
GRØNN STRATEGI: Bergen kommune har et ambisiøst mål om å bli helt fossilfri innen 2030. Byggherreombud Torhild Kvingedal, prosjektleder Hanne Thorsen og klimarådgiver Silje Arnøy besøker den fossilfrie byggeplassen til prosjektet Holen skole på Laksevåg.
Bilde: Nina Johnsen

Sikter mot nullutslipp i 2030

Klima- og energihandlingsplanen Grønn strategi ble vedtatt av bystyret i september 2016. Den viser hvordan hele kommunen kan bli fossilfri i 2030. Silje Arnøy, rådgiver i Klimaseksjonen, sier at for å nå dette målet, er det helt vesentlig å få ned utslipp fra både drift og anleggsplasser.
– Fossilfrie byggeplasser er et lavthengende tiltak. Her er det ikke nødvendig med en enorm teknologiutvikling. Vi kan få dette til med de alternativene vi har i dag, sier hun.

Arnøy har tro på Bergen når målet om å bli en utslippsfri kommune om drøye ti år.
– Jeg har helt klart tro på dette, men det krever mye av politikere, næringslivet og innbyggerne. Alle må samarbeide, men uten at det trenger å være begrensende. Vi skal fortsette å bygge i Bergen, men på en annerledes og mer miljøvennlig måte. Slik som på Holen skole, sier hun.
Rådgiveren poengterer at det ikke er alle sektorer der utviklingen har kommet like langt foreløpig.
– Vi har ti år på oss. Innen 2025 har regjeringen et mål om at vi ikke skal selge flere bensin- og dieselbiler i Norge, og på sikt ser vi for oss en bilpark som er tilnærmet 100 prosent elektrisk. Vi må plukke tiltak litt etter litt, og til slutt skal vi klare å fullføre Grønn strategi, sier hun.

– Mest ambisiøse i landet

Bergen kommune setter klima høyt i arbeidet med nye og rehabilitering av offentlige bygg. Klima- og miljøplanen for kommunens virksomhet omhandler alt fra energibruk og avfallshåndtering til transport til og fra byggene.
– Energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 15 prosent innen 2020 og 25 prosent innen 2030 sammenliknet med 2015, informerer hun.

Klimarådgiveren mener at Bergen er en fremoverlent kommune på miljø og klima.
– Vi har de mest ambisiøse klima- og miljømålene i Norge. Oslo er nærmest
oss. De skal redusere utslippene med 95 prosent, mens vi skal bli helt fossilfrie, sier hun fornøyd.
Arnøy forteller at flere kommuner i nærheten begynner å nærme seg ambisjonsnivået til Bergen.
– Det blir lettere å få gjennomslag dersom flere stiller krav. Det vil påvirke
markedet og hastigheten på utviklingen av teknologi, sier hun.

Fossilfri fremtid

Terje Reinan, avdelingsleder i Etat for utbygging, fremhever at fremtidige bygge- og anleggsplasser i Bergen kommune skal være fossilfrie.
– Holen skole var første store prosjekt ut. Neste er Åsane sykehjem som
har byggestart på nyåret. Flere andre mindre prosjekter i kommunen har også gjennomført tilsvarende krav i anbudskonkurranser, sier han.
For hvert enkelt prosjekt blir det utarbeidet et miljøprogram for å ivareta alle kravene som blir stilt av Bergen kommune.
– Vi skal oppfylle alle klimakrav, og helst være litt i forkant, påpeker Reinan.
 

FAKTA: 
Grønn strategi

  • Rundt en tidel av klimagassutslippene i Bergen er fra offentlige byggeplasser.
  • Kommunens klima- og energihandlingsplan Grønn strategi setter mål om at Bergen kommune skal bli fossilfri i 2030.
  • Sammen med store offentlige utbyggere i fylket jobber Vestland med en felleserklæring om å sette krav om utslippsfri teknologi på byggeplassene de har ansvar for. Bergen kommune deltar i dette arbeidet.