Gå tilbake til:
Du er her:
Foto av truet plante
Bilde: Bjørn Moe

Kartlegging av rødlistede planter i Bergen kommune

Bergen kommune fikk i 2013 gjennomført en re-kartlegging av tidligere registrerte, rødlistede karplanter.

Rapporten er et ledd i kommunens arbeid med forvaltning av rødlistearter.

Fra før finnes en oversikt over rødlistearter for alle grupper av arter (Flynn et al 2011), men den er basert på databaser, herbariebelegg o.l. som i mange tilfeller er av eldre dato. Det knyttet seg derfor usikkerhet til i hvilken grad en del av artene fortsatt var å finne på tidligere registrerte lokaliteter.

Oppdatert status

Mange rødlistearter er følsomme for endringer i miljøet, og det er derfor nødvendig med jevnlige oppdateringer for å sjekke status. Som et ledd i dette er det blitt uført feltarbeid i 2013 for å kartlegge rødlistede karplanter som det var sannsynlig å gjenfinne.

Lokaliteter fra tidligere innsamlinger angitt i databaser ble gjennomgått. Betingelsen for å søke etter dem i 2013 var at lokaliteten er godt angitt og/eller at innsamlingen ikke er veldig gammel.

5 arter gjennomgått

På dette grunnlaget ble det utarbeidet en liste over fem aktuelle arter (og en underart), og denne listen danner rammen for prosjektet (tabell 1). I tillegg er ask og alm tatt med, samt kommentarer til noen antatt utgåtte arter.

Rødliste for arter 2010

En liste over rødlistearter, kategorier etc. endrer seg etter hvert som det gjøres nye vurderinger og lages nye versjoner (om lag hvert femte år). Rapporten har tatt utgangspunkt i gjeldende liste: Norsk rødliste for arter 2010.

Se rødlisten: