Gå tilbake til:
Du er her:

Puddefjorden

Arbeidet med å legge ned steinmasser for å lage ren, ny sjøbunn i Puddefjorden er godt i gang. I januar 2018 vil området innenfor Småpudden bro-Solheimsviken være ferdig utført.

Dette gjør vi

Først ryddet vi sjøbunnen for skrot og avfall. Noen steder fjerner vi gammel sjøbunn/mudder for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Bergen kommune har fått tillatelse av fylkesmannen til å mudre og dekke til forurenset sjøbunn i indre Puddefjorden med steinmasser fra Nye Ulriks tunell (TBM masser), som er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn.

Området som skal ryddes strekker seg fra Kirkebukten og Dikkedokken i Vest til Solheimsviken i øst, og er på totalt 440 dekar. Tykkelsen på tildekkingen vil variere, men med cirka 40 cm i gjennomsnitt, tilsvarende cirka 400 000 tonn TBM-masser. TBM-massene skal føres skånsomt ned slik at massene legger seg på bunnen uten å hvirvle opp miljøgiftene i den eksistrende sjøbunnen. I noen områder er det behov for ekstra erosjonssikring, særlig der det er mye båttrafikk og havstrømmer. Arbeidet vil pågå i cirka 1,5 år.

Slik vil arbeidet påvirke omgivelsene

DAMSGÅRDSUNDET

 • Støy: i forbindelse med tildekkeingen kan det bli noe støy i perioder, hovedsaklig forbundet med lossing av steinmasser fra skip til lektere.Selve utleggingen, mudringen og opprydningen vil gi lite støy.
 • Respekter dykkerflagg: Under skrotryddingen vil det blant annet være dykkere i fjorden. Sjøfarende bes respektere dykkerflagene på vannet.
 • Båter må midlertidig flytte: Båter med kaiplass må flytte seg i perioder. Dette arbeidet har pågått i Solheimsviken i hele høst. Båtforening/båteiere blir kontaktet av utførende entrepenør Peab.
 • Arbeidstid: 0700-1900

MØHLENPRIS
Den største andelen skrot er nå tatt opp fra Puddefjorden rengjort i en spylestasjon på Wieselageret i Wolffs gate 15 på Møhlenpris. Etter at skrotet er spylt rent blir det kildesortert i fire konteinere for aluminium, stål, plast, tre og restavfall og sendt til godkjent mottak. Vaskevannet blir renset i tre sedimenteringsbasseng og tatt prøver av for å sikre at det er rent nok. Vannet fra muddermassene som tas opp blir også renset.

Dette vil påvirke omgivelsene slik:

 • Trafikk: Normalt begrenset til noen få turer med lastebil og henger om dagen.
 • Støy: Ikke spesielt støyrikt, men noe lyd fra høytrykkspyler.
 • Lukt:Fordi bunnslammet er forurenset er det sannsynlig at noe av dette kan lukte mindre godt.
 • Fremdrift: Prosjektet vil pågå frem til høsten 2018. Da vil Puddefjorden ha ny ren sjøbunn.
 • Arbeidstid: 0700-1900

I YTRE ARNA

Prosjektet Renere Puddefjord skal frakte tunellstein fra steinknuseverket på Gaupås til Steinestø kai med bil.

Dette vil påvirke omgivelsene slik:

Cirka åtte lastebiler kjørerpå det meste 70-90 lass om dagen. Ved nyttårsskiftet har vi kjørt cirka 30 prosent av steinmassene.

Fra Steinestø kai til Puddefjorden vil det gå et fartøy med stein en gang om dagen.

Det kan bli noe støy i forbindelse med omlasting

Arbeidstid: 0700-1900, men for det meste innenfor vanlig arbeidstid på dag.

Byrådet har vedtatt disse miljømålene for prosjektet:

 • Spredning av forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal reduseres med 80 %
 • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker
 • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke gi negativ påvirkning av økosystemet i resten av Byfjorden

Opprydning i regi av andre

Arbeidene i Puddefjorden er koblet opp mot Forsvarsbygg sine tiltak og undersøkelser i Nordrevågen. Forsvaret har ansvaret for opprydningen og har gjennomført tiltak mot kilder fra land, blant annet med hensyn til fjerning av forurenset slam fra kanaler og kulverter. Forsvaret har laget en tiltaksplan for Nordrevågen og har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å gjøre tiltak.
Nordrevågen er nå ferdig gjennomført.

Må redusere utslipp til Puddefjorden

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har kartlagt utslipp fra bedrifter rundt Damsgårdssundet. Les mer på Fylkesmannens nettsider

Styrende dokumenter