Gå tilbake til:
Du er her:

Store Lungegårdsvann

I høst rydder vi skrot og gjennomfører testtildekking med blant annet sand i to mindre områder med bløt sjøbunn for å prøve ut løsninger og metoder i Store Lungegårdsvann.

Testtildekking er gjennomført

Høsten 2017 ble det gjennomført testtildekking i tre ulike felter i områder på totalt 15 000 m2.

Testen ble gjennomført for å vurdere egnetheten til forskjellige tildekkingsmasser, mektigheter og utleggingsmetodikk på områder med bløt sjøbunn.

Testfelt 1 er representativt for de dypereliggende delene av Store Lungegårdsvann der sjøbunnen er svært bløt. I dette tetfeltet prøvde vi ut tildekking av sjøbunn med ren sand i en tykkelse på totalt 30 cm. I den ene halvdelen av testfeltet benyttet vi skjellsand. I den andre halvdelen benytter vi et tynt lag med skjellsand med mineralsk sand over.

Testfelt 2 befinner seg i grunnere områder fra 0-5 meter i bukten ved Florida.I dette testfeltet dekket vi sjøbunnen med en lagvis blanding av skjellsand og reaktive masser i form av kull i tykkelse på totalt cirka 20 cm. Kullet binder til seg forurensningen slik at den blir mindre tilgjengelig for dyr som lever på sjøbunnen.

I Testfelt 3 ble det testet ut om det var mulig å pumpe TBM-masser som nneholder både grus og stein med utstyret som ble brukt under testtildekkingen.Her ble det valgt et testfelt der sjøbunnen er fastere og mer stabil og faren for oppvirvling av forurenset sjøbunn er mindre enn i områder med bløtere sjøbunn.

Etterkontroll

Etterkontrollen gjennomført så langt tilsier at det vil være gjennomførbart å etablere en tildekking over den bløte sjøbunnen i Store Lungegårdsvann som tilfredsstiller målet om at forurensningen fra sjøbunnen ikke skal forårsake at miljøgiftkonsentrasjonener i de øverste 10 cm av tildekkingslaget overstiger tilstandsklasse II. Les rapporten om testtildekkingen.

Fremgangsmåte

Tildekkingsmassene ble fraktet til Store Lungegårdsvann sjøvegen. Massene ble lagt ut i flere tynne lag fra under vannoverflaten slik at vi i størst mulig grad reduserte oppvirvling og spredning av forurensede partikler og slik at vi unngikk at sjøbunnen gled ut.

Starter hovedrydningsarbeidet tidligst 2019

Renere havn Bergens aktiviteter i Store Lungegårdsvann koordineres med Bybanen utbyggings utfyllingsarbeid i forbindelse med Bybanen til Fyllingsdalen. Tiltak på sjøbunnen kan tidligst starte opp i 2019. Områder med svært bløt sjøbunn gjør at mudring som alternativ er en komplisert og meget kostbar løsning. Hovedalternativet for tiltak i de forurensede sedimentene er derfor planlagt å være tildekking.

Miljømål

I søknaden til Fylkesmannen er disse miljømålene foreslått for prosjektet:

  • Innhold av PCB7, PAH16 og tungmetaller (As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni, Zn) i de øverste 10cm av sjøbunnen skal ikke overskride tilstandsklasse III i henhold til TA-2229/2007.
  • Forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker.
  • Forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann skal ikke gi negativ påvirkning på økosystemet i Puddefjorden og resten av Byfjorden.

Styrende dokumenter