Gå tilbake til:
Du er her:

Har gjennomført testprosjekt

For å teste ulike metoder for opprydning er det gjennomført et prosjekt i Kirkebukten på Laksevåg. Formålet med prosjektet var å bedre miljøtilstanden lokalt og skaffe erfaringer med metoder som kan være relevante for Vågen.

Mudring og tildekking av forurensede sjøbunnmasser i Kirkebukten ble utført våren 2011.

Har etablert overvåkingsprogram
Det er etablert et overvåkingsprogram for å fange opp effekten og vurdere egnetheten til metodene som er brukt.

Overvåkingsprogrammet har vist at tiltakene i Kirkebukten har hatt god effekt så langt. Samtidig kan det synes som at området tilføres ny forurensning fra land. Som strakstiltak tømmes derfor sandfangskummenene hyppigere. Ytterligere tiltak på land vurderes, som å prøve ut forskjellige kumløsninger for å hindre ny forurensning.

I tråd med Plan for miljøovervåking i Kirkebukten ble det tatt nye prøver i Kirkebukten i 2015.

Les mer om tilførsel av miljøgifter fra land

Miljøtiltak på Damsgård
Kommunen har gjort store investeringer i omlegging av avløpssystemene og kloakkrenseanlegg. Ved å fornye og separere ledningsnettet for avløp reduseres utslipp av kloakk til Puddefjorden.

Styrende dokumenter