Gå tilbake til:
Du er her:
Logo for prosjektet samfunnssikkerhetens hus som viser tre menneskere hånd i hånd foran en klode eller planet

Om Samfunnssikkerhetens hus

Samfunnssikkerhetens hus skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Målet for prosjektet er å etablere Samfunnssikkerhetens hus som både et fysisk bygg og knutepunkt for regionen, med tre enheter:

 • samvirkesenter
 • kompetansesenter
 • forskningssenter

Bakgrunn 

Store hendelser og kriser krever innsats fra mange aktører, på tvers av sektorer og geografiske grenser. Erfaring med store hendelser i regionen har vist at det er et stort potensial for bedre samvirke, og kontinuerlig samarbeid om forebygging og kompetanseheving.

Samfunnssikkerhetens hus tar utgangspunkt i innføringen av samvirkeprinsippet i norsk beredskap: «Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.» Prosjektet utfordrer ikke etablerte roller og hovedprinsipper for beredskap i Norge.

Arbeidet med Samfunnssikkerhetens hus bygger videre på samarbeidet under sykkel-VM 2017 om et eget samvirkesenter og felles planer for beredskap. Samarbeidet ble belønnet med den nasjonale Samfunnssikkerhetsprisen 2017.

Organisering

Bergen kommune er prosjekteier og initiativtaker til Samfunnssikkerhetens hus. Kommunen ser seg tjent med et tettere samarbeid med nabokommuner, politi, helseforetak og andre sentrale offentlige og private aktører for å best løse sine lovpålagte oppgaver og møte fremtidens utfordringer, til beste for innbyggerne.

I mai 2019 vedtok byrådet i Bergen å etablere Samfunnssikkerhetens hus. Arbeidet med å realisere huset er i gang. Ledelsen består per i dag av:

 • Ivar Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune og prosjekteier for Samfunnssikkerhetens hus
 • Rune Bratland, leder for realiseringsprosjektet og samvirkesenteret
 • Britt Lise Nymark, leder for forsknings- og kompetansesenteret

Kontaktinformasjon for Samfunnssikkerhetens hus 

Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Bergen næringsråd har også tatt initiativ til å etablere en ny kunnskapsklynge, knyttet til Samfunnssikkerhetens hus.

Referansegruppe

Det er etablert en egen referansegruppe for Samfunnssikkerhetens hus. Prosjektledelsen koordinerer gruppens arbeid.

Per desember 2019 har representanter fra følgende aktører blitt invitert til referansegruppens møter: 

 • Vest politidistrikt
 • Hordaland fylkeskommune
 • Helse Bergen
 • Universitetet i Bergen
 • Bergen Næringsråd
 • Fjell kommune
 • Lindås kommune
 • Os kommune
 • Voss kommune
 • Ullensvang herad
 • Bergensalliansen

I løpet av våren 2020 vil referansegruppens sammensetning og mandat bli justert.