Gå tilbake til:
Du er her:

Underutvalg

Se hvilke underutvalg kommunen har for samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidsutvalget i Bergen har opprettet flere nye underutvalg for faglig og praksisnært samarbeid mellom Bergen kommune, Haraldsplass, Helse Bergen, Betanien og Bufetat. Underutvalgsstrukturen skal bidra til at pasienter og brukere får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, og sikre gode og trygge overganger mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten.

Underutvalgene

Strukturen trådte i kraft fra 2016, og innbefatter:

Medlemmene

Byrådsavdeling for helse og omsorg og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering representeres av etatsledere, rådgivere fra etat/byrådsavdeling og leger fra Etat for helsetjenester. Underutvalg for barn og unges psykiske helse har i tillegg representasjon fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved seksjonsleder for Fagavdeling barnehage og skole. Helseforetakene representeres av personer med tilsvarende myndighet og kompetanse.