Illustrasjon, mekanismer bak mobbing

Mekanismer bak mobbing

Mobbing henger tett sammen med vårt behov for å høre til og være en del av et fellesskap, oppnå status eller makt.

Behovet for å høre til

Et grunnleggende menneskelig behov er å høre til i et fellesskap sammen med andre mennesker. Vi trenger å føle oss trygge og aksepterte.

Mobbing bunner ofte i frykten for å stå alene. For å forstå hvorfor noen mobber, er det avgjørende å kjenne til at de som plager kan oppnå en form for status, makt eller tilhørighet med sine handlinger og atferd.

Årsaker til mobbing kan være:

  • Behov for å høre til i en gruppe
  • Behov for å å styrke seg selv og sin posisjon
  • Vil unngå å bli mobbet selv
  • Mangelfulle sosiale eller språklige ferdigheter
  • Er i et miljø der mobbeatferd er blitt normalt
  • Utrygge grupper der barn og unge er redd for å gjøre feil eller passe inn

Motivasjonen til de som mobber vil variere. Forskning viser at de mest "aktive" mobberne selv er i risiko for å bli holdt utenfor, mens mer usynlige ledere er de som står bak. Det er viktig at voksne søker å forstå hva slags funksjon mobbingen har for den det gjelder.

De som mobber trenger også hjelp

De som plager og mobber andre kan ha det vanskelig selv. Noen ganger mobber barn for å ta igjen eller skjule hvordan de egentlig har det. Uansett årsak – mobbing er ikke greit og skal ikke unnskyldes.

Bygge et positivt miljø

Det beste tiltaket mot mobbing er å jobbe for gode, positive og inkluderende miljø for barn og unge. Som voksen er du en viktig rollemodell, og her du kan gjøre en stor forskjell. Det er alltid den voksnes ansvar å forebygge og tilrettelegge for gode og trygge oppvekstmiljø.

Les mer om forebygging av mobbing

Video om "Hvorfor oppstår mobbing?"