Gå tilbake til:
Du er her:

Satsingsområdene

Prosjektene i Smart omsorg er rettet mot fem satsingsområder.

Smart omsorg innebærer satsinger på velferdsteknologi, innføring av nye tjenester og mer effektiv drift av eksisterende tjenester. Kommunen skal finne frem til smartere løsninger i arbeidshverdagen til ansatte innen helse- og omsorgstjenestene. Særlig vil det bli satset på bedre digitale verktøy som kan gjøre arbeidshverdagen enklere og mer effektiv. Kommunen skal også satse på strategisk arealutnyttelse, bedre organisering og målrettet kommunikasjon.

Se video om hvorfor vi tenker nytt innen helse- og omsorgstjenester:

Dette er programområdene i Smart omsorg:

Eldre skal få bo lenger hjemme

Nye tjenester og bruk av ny teknologi skal bidra til at innbyggere med hjelpebehov kan bo lenger hjemme. Innbyggere skal få mest mulig selvstendige liv i hjemmene sine med bedret livskvalitet og trygghet. Velfersteknologi og hverdagsrehabilitering (gjenopptrening av hverdagsfunksjoner) er to viktige satsinger for at flere skal kunne mestre egen hverdag og bo lengre hjemme.

Riktig innsats til riktig tid for barn og unge

Det er et mål for kommunen at barn og familier som trenger hjelp, får tidlig støtte. Ved å bruke tjenestedesign kan kommunens tjenester tilpasses og utvikles slik at arbeidsprosessene for ansatte blir gode samtidig som kommunen sikrer at barn og unge får den hjelpen de trenger. I Smart omsorg vektlegges særlig utvikling av den forebyggende omsorgen. Her skal barnevernets tjenester sees i sammenheng med tjenester fra helsestasjons- og skolehelsetjenestene.

Modernisere tjenester til utviklingshemmede

Bergen kommune har omfattende og gode tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Ressursene som brukes må utnyttes godt, og en rekke prosjekter handler om å legge til rette for en smartere arbeidshverdag for ansatte slik at de kan opprettholde en stor andel av arbeidstiden sammen med brukerne.

Modernisere forvaltningen

Forvaltningen (som tildeler helse- og omsorgstjenester) skal digitaliseres slik at kommunikasjonen med brukere eller pårørende blir lettere. Målet er fullskala digitalisert selvbetjening for brukere og pårørende, hvor også resultatet av saksbehandlingen er tilgjengelig elektronisk.

Digitalisere helse og omsorg

Kommunens fagsystemer må utvikles for å få nødvendig funksjonalitet for god medisinsk pasientbehandling og god kommunikasjon med brukerne. Teknologiske arbeidsverktøy skal også gi en mer effektiv arbeidshverdag for ansatte. Eksempler på viktige satsinger er mobil omsorg i hjemmesykepleien og elektronisk pasientjournal.