Gå tilbake til:
Du er her:

Bo lenger hjemme

Smart kobling

Smart kobling skal se nytt på hvordan man kan koble menneskelige ressurser i kommunen. Prosjektet vil i dette arbeidet ikke begrense seg til tradisjonell frivillighet.

Trygghetspakker

Kommunens trygghetspakker gir hjelpetrengende innbyggere en tryggere hverdag i eget hjem.

Responssenter

Kommunen har opprettet et nytt responssenter som tar imot utløste alarmer og sørger for at innbyggerne får nødvendig hjelp.

Fullført prosjekt:

Mobil omsorg

Bergen kommune har innført verktøyet Mobil omsorg for hjemmetjenesten. Dette skal bidra til å sikre god kvalitet på journalføringen, tilgang til oppdatert journaldata og gjøre arbeidet mer effektivt.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som hjelper hjemmeboende til å klare aktiviteter i egen hverdag.

Smart formidling av hjelpemidler

Lett tilgjengelige hjelpemidler er viktig for at flere eldre skal kunne mestre hverdagen og bo lenger hjemme.

Koordinerte pasientforløp mellom sykehus og sykehjem

Pasientforløpet mellom tjenester skal forbedres slik at pasientene får en bedre opplevelse i møtet med helse- og omsorgstjenestene.

Videreutvikling av Mobil omsorg

Nye digitale arbeidsverktøy knyttes til Mobil omsorg, og kommunen har nå et eget prosjekt for å sikre at den mobile plattformen fungerer optimalt.

eLås

Bergen kommune holder på å gå over til en digital nøkkelløsning for hjemmeboende brukere.

Kommunikasjonsprosjektet

Innbyggerne i Bergen skal få god informasjon om hva de kan gjøre for å tilrettelegge for egen alderdom.

Smart organisering av hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenestene skal redusere tiden som brukes på administrasjon og øke andelen av arbeidstiden som brukes på å gi tjenester direkte til brukerne.

FULLFØRT PROSJEKT:

Logistikkprosjektet i hjemmesykepleien

En analyse av hjemmesykepleiens logistikk og organisering er gjennomført, og denne viser at de hjemmebaserte tjenestene i Bergen kommune bruker mye tid på administrasjon.