Gå tilbake til:
Du er her:

Digitalisere helse og omsorg

Øke bruken av Direct Access på sikker sone

Flere tjenestesteder i Bergen kommune skal få sikker tilgang til IT-systemer utenfor kommunens nettverk.

Tilgang til e-resept med Forskrivningsmodulen

“Forskrivningsmodulen“ skal gi et felles nasjonalt grensesnitt for e-resepter for alle helseaktører. Den skal gi sykehjemslegene tilgang til e-resept, slik at de kan fornye eller skrive ut nye resepter.

FULLFØRT PROSJEKT:

Digitale innbyggertjenester

Prosjektet Digitale innbyggertjenester legger til rette for sikker nettbasert kommunikasjon mellom innbyggere og kommunehelsetjenesten.

Felles e-arkiv med SvarUT

En felles elektronisk arkivløsning skal gi sikrere og mer effektiv kommunikasjon til innbyggerne fra helse- og omsorgstjenestene.

Fullført prosjekt:

Helsefaglig beslutningsstøtte i sykehjem (GBD)

GBD (Geriatrisk Basis Datasett) er et system for pasientoppfølging, som er tatt i bruk på alle kommunale og private sykehjem i Bergen.

Journalsystem for etat for helsetjenester

Kommunen vil utrede krav til et nytt journalsystem. Målsetningen er at informasjonsflyt knyttet til pasientforløpet blir raskere og mer korrekt, samt redusere tiden til administrative gjøremål.

Behandlerkravmeldingen og vedlegg til meldinger

Behandlerkravmeldingen (BKM) er elektronisk innrapportering av egenandeler til Helfo. Systemet vil til enhver tid sørge for korrekt refusjon til kommunen fra Staten. For innbyggere er fordelen at innbetalt egenandel automatisk inngår som grunnlag for frikort.

Elektronisk kvalitetsstyringssystem

Bergen kommune anskaffer et elektronisk kvalitetsstyringssystem. Byrådsavdeling for helse og omsorg deltar i anskaffelsen og skal være pilot for implementeringen av systemet.