Gå tilbake til:
Du er her:

Derfor trenger vi Smart omsorg

Tiltakene i Smart omsorg gjør Bergen klar til å møte fremtidens utfordringer.

I fremtiden vil andelen av befolkningen som trenger pleie- og omsorgstjenester fra kommunen øke samtidig som forventningene til kvalitet og nivå på tjenestene øker. Andelen i yrkesaktiv alder går ned, dette gjør at skatteinntektene som finansierer tjenestene som kommunen gir, ikke vil øke tilsvarende som behovet for tjenester. Hvis kommunen skal opprettholde dagens kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene krever det en bedre utnyttelse av pengene som er tilgjengelig. Samtidig må det satses på tjenester som gir innbyggerne hjelp-til-selvhjelp og forebygger tyngre hjelpebehov. Dette bidrar til bedre livskvalitet for innbyggerne og lavere kostnader for de kommunale tjenestene. Reduksjonen i utgifter kan brukes til å sikre gode tjenester til dem som har størst hjelpebehov.

Se video om hvorfor vi tenker nytt innen helse- og omsorgstjenester:

Viktig grep

Bergen kommunes satsing på Smart omsorg er et viktig grep for å forberede tjenestene på den fremtidige situasjonen og sikre et bærekraftig nivå på tjenestene. Satsingen på Smart omsorg har gitt kommunen mer ressurser til å modernisere helse- og omsorgstjenestene og gjennomføre de nødvendige endringene. Ved å være tidlig ute er også tjenestene bedre rustet til å ta i bruk teknologiske arbeidsverktøy og velferdsteknologiske hjelpemidler for innbyggerne. Bergen har dermed blitt en mer innovativ og fremtidsrettet kommune.

Kommunens helse- og omsorgstjenester tar mot sykere pasienter og blir mer avansert. Det er stadig viktigere med kunnskapsbaserte tjenester.Satsingen Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har også som formål å styrke kvaliteten på tjenestene, gjennom økt forskningsaktivitet.

Kabalen går opp

Det er krevende å gjennomføre mange av prosjektene i Smart omsorg. På den ene siden er målet å gi bedre tjenester for innbyggerne og en bedre arbeidshverdag for ansatte, og på den andre siden skal kommunen redusere sine utgifter. Dette krever målrettet utvalg av tiltak som kan tilfredsstille disse forventningene. Tiltakene skal ha brukeren i fokus.

Gode eksempler på tiltak er:

Dette innebærer at flere barn får være i fosterhjem eller andre tiltak som er regnet som en bedre tjeneste for de fleste barna på lengre sikt. Institusjonsplasseringer er et kostnadskrevende tiltak for kommunen som dermed også får redusert sine utgifter.

Ved å hjelpe innbyggere til å klare hverdagslige funksjoner, får innbyggerne bedre livskvalitet i egen hverdag. For kommunen koster det naturligvis penger å opprette en ny tjeneste som hverdagsrehabilitering, men tjenestene er billigere enn mer omfattende helse- og omsorgstjenester som mange av brukerne av tjenesten hadde vært aktuell for å få dersom de ikke hadde fått hverdagsrehabilitering.

Henter ut gevinster

En viktig del av Smart omsorg er at programmet henter ut enkelte av gevinstene de skaper i form av penger som trekkes ut fra budsjettene til tjenestene som får en mer effektiv drift. Pengene brukes til å finansiere arbeidet i Smart omsorg-programmet og til å gi tjenester til flere innbyggere eller til innføring av nye tjenester. Besparelsene blir også viktig i fremtiden for å sikre best mulig helse- og omsorgstjenester i en ny tid med større etterspørsel etter tjenestene.

 

Smart omsorgs oppgave er å sikre best mulig omsorg for finansieringen som er tilgjengelig. Alle prosjektene i Smart omsorg gjennomfører derfor en gevinstvurdering; for å kartlegge og realisere kvalitative, tidsmessige og økonomiske gevinster.