Gå tilbake til:
Du er her:

Nødvendig med omstilling

Den norske velferdsmodellen må omstilles for å være bærekraftig i fremtiden.

Demografiframskrivninger viser at morgendagens helse- og omsorgtjenester står ovenfor betydelige utfordringer med en stor økning i antall pleietrengende. Samtidig må primærhelsetjenestene gi stadig mer kompleks oppfølging av pasienter, og det forventes en inntektsutvikling i kommunene som ikke fullt ut gir grunnlag for å videreføre dagens helse- og omsorgstjenester.

I Bergen vil for eksempel antallet eldre på 80 år og eldre vil mer enn dobles innen 2040. Dersom kommunen skal opprettholde dagens nivå på omsorgstilbudet vil antallet sykehjemsplasser og helsepersonell måtte dobles, og budsjettet for pleie og omsorg i Bergen kommune må øke med over 3,3 milliarder kroner.

Dette bekreftes også av Stortingsmeldingen om primærhelse som fastslår at for å kunne opprettholde den norske velferdsmodellen må kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom en omfattende omstilling. Regjeringens perspektivmelding viser til behovet for økt produktivitet i offentlig sektor generelt, og i helsesektoren spesielt.

Les mer om behovet for omstilling