Gå tilbake til:
Du er her:
Tegning som viser innholdet i satsingen

Storsatsing på smarte omsorgsløsninger

Smart omsorg skal gi bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte.

Smart omsorg er Bergen kommunes program for å modernisere og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Programmet bidrar til å gjøre Bergen til en mer innovativ og fremtidsrettet kommune. I programmet er det avsatt nødvendige ressurser til å gjennomføre viktige satsinger som gjør helse- og omsorgstjenestene mer effektive og utnytter nye teknologiske løsninger. Målet er bedre tjenester for innbyggerne og bedre arbeidshverdag for ansatte. Fokuset for programmet er å sikre best mulig omsorg for pengene kommunen har til rådighet.

Viktige prinsipper for satsingene i Smart omsorg:

 

Brukeren i sentrum

Brukeren skal stå i sentrum for satsingene i Smart omsorg. Tiltakene som innføres skal så langt som mulig føre til bedre tjenester for brukerne eller at kvaliteten på tjenestene opprettholdes.

Tjenestene skal i større grad ta utgangspunkt i innbyggernes ressurser, ikke begrensninger. Dette innebærer blant annet at flere innbyggere skal gjøres selvhjulpne gjennom tiltak som gir hjelp til selvhjelp. Ved utviklingen av tjenestetilbudet skal det vektlegges tjenester som forebygger og rehabiliterer.

Utnytter gevinster

En viktig forutsetning for at kommunen skal ha mulighet til å satse på et moderniseringsprogram som Smart omsorg, er at programmet bidrar til å øke inntektene eller redusere utgiftene samtidig som kvaliteten på tjenestene forsøkes opprettholdt eller forbedret. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge til rette for at ansatte kan bruke mindre tid på administrasjon og mer av sin arbeidstid sammen med brukerne.

Når utgiftene kan reduseres trekkes dette ut av tjenestenes budsjetter eller pengene kan brukes på å hjelpe flere brukere eller til nye tjenester.

Les mer