Gå tilbake til:
Du er her:

Anbefalinger i lokal retningslinje

Her er en samlet oversikt over anbefalinger i lokal retningslinje for sømløst forløp unge voksne.

Recovery
Den unge voksne skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingsmetoder.

Det bør tilrettelegges for at den unge voksne selv får styre sin behandlings- og rehabiliteringsprosess med koordinert bistand.

Det bør systematisk og kontinuerlig innhentes tilbakemelding/evaluering av oppfølgingen og behandlingen fra den unge voksne.

Pårørende og nettverk
Systematisk kartlegging av nettverk og pårørende bør gjøres tidlig i kontakten med den unge voksne.

Pårørende og nettverk bør involveres i oppfølging og behandling etter enighet med den unge voksne.

Det bør sikres at hensiktsmessige sosiale nettverk etableres og videreføres.

Det foreslås å gjennomføre uformelle alliansetreff mellom den unge voksne, pårørende og hjelper, der informasjon blir utvekslet.

Kartlegging og informasjonsflyt
Det bør sikres kartlegging av den unge voksnes rusproblematikk tidlig i forløpet.

Kartlegging og utredning bør ha et helhetlig perspektiv.

Hjelpeapparatet bør sikre at involverte parter har nødvendig informasjon for å bistå den unge voksne og samtidig unngå dobbelkartlegging.

Fleksible tjenester
Ambulerende tilnærming foreslås for å nå unge voksne.

Det bør vurderes å tilby unge voksne avtale om brukerstyrt innleggelse.

Taushetsplikt og samtykker
I samarbeid rundt behandling og oppfølging bør samtykke til fritak fra taushetsplikten avklares.

Ved oppstart av Individuell Plan og ansvarsgruppe foreslås det å benytte felles samtykkeskjema.

Individuell plan og kriseplan
Hjelpeapparatet skal sørge for at det utarbeides en Individuell Plan sammen med den unge voksne.

Ansvarsgruppen bør benyttes som arena for oppfølging av Individuell Plan.

Valg av koordinator bør gjøres i samråd med den unge voksne, og bør gis en hjelper som har god relasjon og jevnlig kontakt med den unge voksne.

Tjenesteyterne bør ha klare rutiner for utarbeidelse og oppfølging av Individuell Plan.

Kriseplan bør utarbeides tidlig i forløpet i samarbeid med den unge.

Sømløse forløp
Fra barnevern til NAV
Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å sikre kontinuitet.

Henvisning og kontinuitet
Henvisende instans bør delta i første samtale med behandlingsinstitusjon i forkant av behandlingsoppstart.

Henviser bør, i samråd med den unge, involveres ved sekundærhenvisninger til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

ROP-forløp
Hjelpeapparatet bør aktivt bruke det lokale rus- og psykiatriforløpet.

Varetekt og soning
Unge voksne som soner bør raskest mulig kartlegges i forhold til rus- og ROP problematikk.

I møte med unge innsatte med rusmiddelproblematikk, bør det innhentes samtykke til å involvere øvrig hjelpeapparat.

Det bør utarbeides soningsplan og behandlingsplan for unge voksne med rusmiddelproblematikk.

Det bør gjennomføres jevnlige ansvarsgruppemøter under soningsoppholdet.

Språklige og kulturelle forskjeller
Hjelpeapparatet skal ivareta språklige og kulturelle forskjeller i rusbehandling og oppfølging.