Gå tilbake til:
Du er her:

Kunnskapsbasert praksis

Den lokale retningslinje bygger videre på nasjonale føringer, utstrakt samarbeid og god praksis.

Hva er en retningslinje
Helsedirektoratet definerer kunnskapsbaserte faglige retningslinjer som råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/eller oppfølging av pasient/bruker. Anbefalingene i de nasjonale retningslinjene bygger på kunnskapsbasert praksis (fig.1).

En retningslinje er i hovedsak mer konkret og rettet mot klinisk praksis enn en veileder selv om betegnelsene ofte blir brukt om hverandre. Nasjonale retningslinjer som utarbeides av Helsedirektoratet har et stort nedslagsfelt og er derfor mer generelle i sin utforming enn lokale retningslinjer.

Den lokale retningslinjen for oppfølging av unge voksne med rusmiddelproblemer eller rusmiddel- og psykisk problemer vektlegger forskningsbasert kunnskap der den foreligger, og tilgjengelig erfarings basert kunnskap og brukerkunnskap. Fem tverrfaglige arbeidsgrupper sammensatt av deltakere både fra kommune og spesialisthelsetjeneste har jobbet med ulike tema som omhandles i retningslinjen: pårørende og nettverk, planarbeid, alternativ til straffegjennomføring og sømløse forløp.

Gjennom utstrakt kartlegging av lokal praksis, erfaringer fra praksisfeltet og forankring i lovverk, nasjonale veiledere og retningslinjer er det utarbeidet en rekke råd og anbefalinger om hva som er gjeldene beste praksis i arbeidet med unge voksne med rusmiddelproblemer eller rusmiddel- og psykisk problemer.

Retningslinjen skal være et verktøy for den unge voksne, pårørende og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Bakgrunn og målsetting
Bergen kommune v/ Etat for sosiale tjenester og Bergensklinikken fikk i 2014 tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til et samarbeidsprosjekt rundt unge rusmiddelavhengige, «SFU – Sømløst forløp unge». Bakgrunnen for prosjektet var ønske om å videreutvikle en felles tilnærming og modell for samhandling i oppfølgingen av unge voksne med rusmiddelproblemer der målsettingen er å sikre kontinuitet, helhetlige- og sømløse bruker- og pasientforløp i overgangene mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Den lokale retningslinjen skal være et virkemiddel i det felles arbeidet med å etablere helhetlige- og sømløse bruker- og pasientforløp.

Kunnskapsbasert praksis bilde
figur 1. Kunnskapsbasert praksis
Helsedirektoratet