Gå tilbake til:
Du er her:

Målgruppe for retningslinjen

Målgruppen for retningslinjen er menn og kvinner i alderen 18-25 år med rusmiddelproblemer eller rusmiddel- og psykiske problemer.

Målgruppen for retningslinjen er menn og kvinner i alderen 18-25 år med rusmiddelproblemer eller rusmiddel- og psykiske problemer, heretter omtalt som unge voksne:

 • Unge voksne som har kontakt- og oppfølging fra NAV sosialtjenesten (uavhengig av behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten)
 • Unge voksne som ønsker henvisning til behandling i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).
 • Unge voksne med pasientrettigheter i Helse Bergen/TSB som inkluderer:
  • poliklinisk behandling, dagbehandling og ambulerende tilnærming
  • pasienter som venter på døgnbehandlingsplass i TSB
  • pasienter i døgnbehandling, herunder brukerstyrte innleggelser
  • utskrivningsklare pasienter
  • pasienter som avbryter behandling eller utskrives før avtalt tid
 • Unge voksne under oppfølging av Kriminalomsorgen

ROP-pasienter
Unge voksne med samtidig rusproblem og psykisk lidelse (ROP) er en sentral del av retningslinjens målgruppe. ROP-pasienter identifiseres både gjennom diagnostiske kriterier i henhold til ICD-10, og gjennom en helhetlig klinisk vurdering. Dette for å sikre at pasienter får oppfylt retten til helsehjelp, selv om tilstandsbildet berører ansvarsområdene til både TSB og Psykisk Helsevern (PHV). Kriterier som ligger til grunn for å vurderes som ROP - pasient:

 • Alvorlig rusmiddelavhengighet, og/eller skadelig bruk av rusmiddel
 • Alvorlig psykisk lidelse (bipolar lidelse, schizofreni, psykose)
 • Mindre alvorlige psykiske lidelser (for eksempel angst, ADHD, PTSD, depresjon, personlighetsforstyrrelser) og samtidig rusmiddelavhengighet inkluderes i ROP definisjonen, forutsatt at hver av de to typer lidelser medfører betydelig funksjonssvikt.

For informasjon om etablering av ROP-forløp se Fra barnevern til NAV.