Gå tilbake til:
Du er her:

Referanser

Her er oversikt over litteratur, retningslinjer og veiledere, lover og forskrifter

Litteratur

Bakketeig, E. & Backe-Hansen, E. (2008). Forskningskunnskap om ettervern. Oslo: NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Dieterich, Marina et al. “Intensive Case Management for Severe Mental Illness.” The Cochrane database of systematic reviews 10 (2010): CD007906. PMC.

Grav, Pål (2015). Hjelpere spiller hverandre gode. Fontene 2/2015

Korus Bergen (2010). Tidlig intervensjon: ungdom med rusrelatert problematikk

Slade, Mike (2015). 100 råd som fremmer recovery. Napha

Retningslinjer og veiledere

Helsedirektoratet (2008) Pårørende som ressurs.

Helsedirektoratet (2010) Veileder til forskrift om individuell plan.

Helsedirektoratet (2012) ROP-retningslinjen.

Helsedirektoratet (2014) Sammen om mestring.

Helsedirektoratet (2015) Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Helsedirektoratet (2016¹) Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

Helsedirektoratet (2016²) Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

Helsedirektoratet (2016³) Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Lover og forskrifter

Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Helse- og omsorgstjenesteloven. Lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste m.m.

Spesialisthelsetjenesteloven. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Helsepersonelloven. Lov om helsepersonell m.v.

Nav-loven. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Forvaltningsloven. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Forskrift om habilitering og rehabilitering. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Andre kilder:

Brukerplan (2015), Bergen kommune