Gå tilbake til:
Du er her:

Evaluering av oppfølging og behandling

Anbefaling

Det bør systematisk og kontinuerlig innhentes tilbakemelding/evaluering av oppfølgingen og behandlingen fra den unge voksne.

For at den unge voksne skal oppleve kontroll over eget liv, tilknytning til sosiale miljøer og en positiv identitet, er det nødvendig med omgivelser og betingelser som muliggjør det. Det er viktig å få tak i den unge voksnes egenopplevelse.

Begrunnelse

Systematisk innhenting av pasienters evaluering av behandlingen og oppfølgingen, alliansen med ulike profesjonelle og bedringsprosessen sikrer individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte. Oppfølgingen og behandlingen bør justeres fortløpende med bakgrunn i slike tilbakemeldinger. Det er de profesjonelles ansvar å sikre kontinuerlig tilbakemelding fra den unge voksne. I tråd med Feedback informed treatment (FIT), et feedbackverktøy som blant annet benyttes i TSB, skal organisasjonen og de profesjonelle tilpasse behandlingen i tråd med den unge voksnes tilbakemelding og etterspørsel. Ut fra den enkeltes mål, ønsker og behov er det viktig å involvere instanser og personer som kan bidra konstruktivt i behandlings-, oppfølgings- og rehabiliteringsprosessen. Recovery handler om at den unge voksne etablerer et meningsfullt og tilfredsstillende liv, slik som han/hun selv definerer det. 
I tillegg til involvering av pårørende og nettverk, er andres erfaringskompetanse viktig, blant annet for å opprettholde drømmer og håp. Det bør tilrettelegges for kontakt med brukerorganisasjoner, likemenn og personer med erfaringskompetanse som har erfaring med og er opptatt av de unge voksnes livssituasjon. 
Den profesjonelle kan med fordel stille den unge voksne følgende spørsmål gjennom hele recoveryprosessen: 
Hvordan innfrir dette tilbudet dine forventninger slik at du får ønsket livskvalitet?  

Les mer om: 
Recovery gjennom arbeid på NAPHA.no - 100 råd som fremmer recovery, en veileder for psykisk helsepersonell. Fortatter: Mike Slate, Rapport nr. 1/2015 
Individuell jobbstøtte IPS på NAPHA.no 

 

Recovery gjennom arbeid

Individuell jobbstøtte (IPS), også kalt «Jobb først», er et tilbud for å hjelpe mennesker med psykiske og rusrelaterte helseproblemer raskest mulig ut i ordinært arbeid. 

Individuell jobbstøtte skiller seg fra de tradisjonelle tjenestene der man tenker at brukerne skal bli friske før de kan begynne å jobbe, mens IPS ser det å jobbe som en integrert del av behandlingen. 

Modellen forutsetter et tett samarbeid mellom den unge voksne, jobbspesialist, NAV-veileder og behandler i spesialisthelsetjenesten. Jobbspesialisten har også dialog med arbeidsgiver, etter behov og ønske. 

I Bergen er «Jobb først» blitt et etablert tilbud ved flere av behandlingsinstitusjonene. Tilbudet er tilgjengelig både i døgn- og poliklinisk behandling.  

8 prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS) 

1. Målet er ordinært, lønnet arbeid 
2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske 
3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen 
4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter 
5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser 
6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned. 
7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser 
8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset. 

Studier viser at tilnærmingen har god effekt og at dobbelt så mange kommer i arbeid sammenlignet med ordinære arbeidsmarkedstiltak.