Gå tilbake til:
Du er her:

Fra barneverntjenesten til NAV

Anbefaling

Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å sikre kontinuitet.

Begrunnelse - Fra barnevern til NAV

For ungdom som vil ha behov for og ønsker videre hjelp og støtte fra NAV, bør det gjennomføres et overgangsmøte der den unge, barnevernet og sosialtjenesten deltar. I dette møtet bør det tydeliggjøres overfor ungdommen hvilke roller de ulike hjelperne vil ha videre. Det er også hensiktsmessig at det overbringes eventuelle kontakter, opplysninger eller ønsker fra ungdommen. Overgangsmøtet kan være et viktig virkemiddel for å skape trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet i oppfølgingen av den unge. 

Erfaringer fra praksisfeltet har vist at det er noen ungdommer som frivillig avslutter tiltak fra barneverntjenesten tidligere enn nødvendig. Dette kan være fordi de ikke lenger ønsker hjelp fra barnevernet, eller fordi de tenker at sosialtjenesten vil kunne gi det samme tilbudet som barnevernet har gjort. I en slik fase, bør det vurderes et informasjonsmøte der barnevern, ungdom og sosialtjeneste er tilstede. Det bør også diskuteres med den unge om pårørende kan involveres i et slikt møte. Formålet med møtet er å sikre at ungdommen har relevant informasjon til å ta den viktige beslutningen om å takke ja til videre tiltak fra barneverntjenesten, eller avslutte det. God informasjon i denne fasen vil kunne gi realistiske forventninger og hindre misforståelser og skuffelser. 

I overgangsfasen til voksentilværelsen er det viktig at det tidlig etableres gjensidig forståelse av at det er den unge voksne som er hovedaktør og endelig beslutningstaker. I en Recovery orientert tilnærming anerkjennes den unge voksne som ekspert på eget liv, sine behov, problemer og ressurser (se under menypunkt Recovery). 

I følge en rapport fra NOVA (2008) kan unge voksne med bakgrunn i barnevernstiltak utvikle motstand, maktesløshet og mistillit til hjelpeapparatet som følge av mangelfull medvirkning og dårlig planlegging av flytting og tiltak (Bakketeig, E. & Backe-Hansen, E. 2008). 

Bevisstgjøring rundt Recovery orientert tilnærming vil i en sårbar overgangsfase, slik som overgangen til voksenlivet, kunne styrke relasjonen og tilliten mellom den unge voksne og hjelpeapparatet.