Gå tilbake til:
Du er her:

Sekundærhenvisning

Anbefaling

Henviser bør, i samråd med den unge, involveres ved sekundærhenvisninger til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Begrunnelse - Henvisning og kontinuitet

Ved sekundærhenvisninger i spesialisthelsetjenesten, og der den unge voksne mottar oppfølging i kommunen, er det viktig at sosialtjenesten inkluderes i behandlingsforløpet. Det er kommunen som er den primære leverandøren av velferdstjenester og etter endt behandling er det sannsynlig at mange i målgruppen fortsatt vil motta oppfølging fra kommunen. For å sikre sømløse overganger er det helt sentralt at kommunen er involvert underveis i behandling, også når den unge voksne blir henvist videre i spesialisthelsetjenesten. Gjennom deltakelse i planarbeid og ansvarsgrupper bør det sikres god dialog og samhandling. Ved henvisninger til ekstern behandlingsinstitusjon bør det i samråd med den unge voksne avklares hvem som skal ha epikrise ved avslutning av behandlingsopphold. Ansvarsgruppen bør benyttes som arena for å avklare hvilken informasjon som skal flyte mellom de ulike involverte instansene. Les mer om ansvarsgrupper under menypunkt Bruk av Individuell Plan og ansvarsgrupper. 

I tilfeller der andre enn sosialtjenesten og fastlege er henvisende instans kan det være hensiktsmessig å avklare om sosialtjenesten og fastlege også bør stå som mottaker av epikrise og eventuelt annen informasjon ved avsluttet behandling. 

Ved behandlingsavbrudd må henvisende instans varsles. Dette skal gjøres med mindre den unge voksne tydelig har reservert seg mot dette.