Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2021-2023

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2021-2023. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

Oversikten er oppdatert per 3. september 2021.

Total investeringsramme er prosjektets økonomiske ramme i gjeldende handlings- og økonomiplan 2021-2024 (vedtatt desember 2020). Total investeringsramme er budsjettert slik at det er 85 % sannsynlig at investeringen blir lavere (P85), og vil derfor være vesentlig høyere enn entreprisekostnaden. Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Odinsvei 102 - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0750)

 • Prosjekttype: Nybygg To bygg, bofellesskap for utviklingshemmede
 • Adresse: Odins vei 102 (gnr.42, bnr. 476)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: oktober 2021
 • Antatt igangsettelse: 3./4. kvartal 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med løsningsforslag (pris- og designkonkurranse)
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er BREEAM-metodikk, fossilfri byggeplass, passivhus samt strømproduksjon med solceller.
 • Størrelse: ca. 2200 m² BTA
 • Total investeringsramme: 97 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Bygge to nye bygg med 2 bofellesskap med til sammen 18 boliger for utviklingshemmede og tjenestebaser. Nytt hage- og utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Konkurransen vil være totalentreprise med løsningsforslag, der totalentreprenøren skal komme med et løsningsforslag som det skal gis fastpristilbud på.

Konkurransen baseres på gjeldende reguleringsplan, samt funksjonsbeskrivelse og krav som sendes ut i konkurransen. Totalentreprenøren skal selv finne sin prosjekteringsgruppe for innlevering av tilbudet.

_______________________________________

Ny Garnes ungdomsskule (U2600)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Garnesvegen 88, 5260 Indre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør for riving og nybygg: November 2021
 • Antatt igangsettelse rivning: planlagt i løpet av 1. kvartal 2022 (riving)
 • Byggetid: ca. 2,5 år ekskl. rivingstiden
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (basert på forprosjekt)
 • Størrelse: ca. 9000 m²
 • Klima og miljø: BREEAM Very Good, massivtre, fossilfri byggeplass, lokal energiproduksjon samt lokal/felles varmesentral for flere nærliggende kommunale bygg.
 • Total investeringsramme: 596,3 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende Garnes ungdomsskole og bygge ny skole for 500 elever og en forsterket avdeling for 20 elever. Idrettsbygg beholdes, men det planlegges for en oppgradering av tekniske anlegg samt overflater i svømmehallen. Det er gjennomført en mulighetsstudie om felles energisentral mellom de ulike kommunal bygg i området som Garnes barneskole, Bjørnarhallen og ungdomskolen. Etter endt mulighetsstudie ble det besluttet å ta med fellesenergisentral i prosjektet. Sentralen blir plassert på ungdomsskolen.

Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 16. juni 2021.  Det er et større rekkefølgekrav i reguleringsplanen som omhandler del av hovedvei, sykkelvei og fortau mm, dette vil bli organisert som et eget prosjekt og er ikke en del av denne entreprisekonkurransen.

_______________________________________

Bergen offentlige bibliotek (K0331)

 • Prosjekttype: Ombygging og utskifting i forskjellige arealer
 • Adresse: Strømgaten 6
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: november 2021
 • Antatt igangsettelse: januar 2022
 • Byggetid: 1 – 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Klima og miljø: Bevaring av kulturminne, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: Ombygging 2600 m²
 • Total investeringsramme: 30 mill.

Hva skal vi gjøre?
Øke samtidig publikumskapasitet gjennom brannsikringstiltak som full sprinkling, oppgradere brannalarmanlegg med talevarsling og etablere nye rømningsdører/veier internt og til det fri. Utskifting/oppgradering av ventilasjon, belysning/elektroanlegg generelt og akustikk i berørte arealer. Bygningsmessige arbeider for nevnte tiltak.

_______________________________________

Svartediksveien – retting av boligbygg (D0470)

 • Prosjekttype: Tvangsfullbyrdelse, retting av boligbygg
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Høsten 2021
 • Antatt igangsettelse: Vinteren 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: > 300 m²
 • Total ramme: 6-7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal gjennomføre retting av boligbygg i samsvar med godkjent byggesak. Prosjektet gjennomføres som tvangsfullbyrdelse av rettingsvedtak fattet av Bystyret i Bergen. 3 leiligheter skal demonteres og bygget istandsettes.

_______________________________________

Olsvik barnehage nybygg (B1020)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Olsvikåsen 73, 5183 Olsvik
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: desember 2021
 • Antatt igangsettelse: mai 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd  inkl. riving og grunnarbeider (grunnarbeider BMX-bane ca. 2-3 mnd.)
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise inkl. grunnarbeider for ny BMX-bane
 • Klima og miljø: Pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM very good manual av 2016. Solceller på tak, samt grønt tak.
 • Størrelse: 98 barn - BRA ca.1500 m²
 • Total investeringsramme: 77,9 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Riving av eksisterende moduler på ca. 1200 m2, og føre opp nybygg til 98 barn inkludert utleiemuligheter for nærmiljøet og utendørsfasiliteter for barnehagen. Tomterydding og grunnarbeider for BMX-banen inngår også i totalentreprisen.

_______________________________________

Varden garderobebygg (I0620)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Allestadveien 14
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, som byggvarme/-tørk, BREEAM metodikk, passivhus, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: 500 m²
 • Total investeringsramme: 14 mill.

Hva skal vi gjøre?
Riving og etablering av nye garderobeanlegg og driftsbygning.

____________________________________________________________

Lysverkbygget (Kode 4) – asbestsanering med diverse vedlikeholdstiltak (K0340)

 • Prosjekttype: Utbedring og vedlikehold av deler av bygget
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1.-2. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2.-3. kvartal 2022
 • Byggetid: Ca. 15 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise, riving og sanering av asbest samt vedlikeholdstiltak.
 • Klima og miljø: Fossilfri/utslippsfri byggeplass, skjerpet krav til kildesortering.
 • Størrelse: Ikke bestemt
 • Total investeringsramme: 87 mill. 

Hva skal vi gjøre?
Full asbestsanering i hovedsak 4. etasje, samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.

_______________________________________

Klostergarasjen – utbedring av søyler/dekker (D0670)

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Vestre Muralmenningen 14
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kv 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: 6 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, skjerpet krav til kildersorteringsgrad og støy-/støvbehandling i drift.
 • Størrelse: Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
 • Total investeringsramme: 25 mill.

Hva skal vi gjøre?
Klostergarasjen ble bygget i 2005. I 2010 ble det avdekket mangler ved søylene. Vi vil i 2022 anskaffe entreprenør for å øke styrken til søylene, få kontroll med korrosjon av armering samt utbedring av membran under asfaltdekke i Klostergarasjen.

Alternativt vil det bli vurdert en ny løsning som skal ivareta den bærende konstruksjon som i dag er ivaretatt av betongsøyler. Det er enda ikke bestemt om vi ønsker å gjennomføre arbeidene med delvis bruk av parkeringsanlegget kontra å stenge av hele anlegget i anleggsperioden.

_______________________________________

Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole (U2920)

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2023
 • Byggetid: ca. 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Rehabilitering og ombygging ca. 500-600 m², tilbygg 1600 m2
 • Total investeringsramme: 75,7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, samt tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.

_______________________________________

Rå - ny idrettshall og riving av eksisterende gymsal (U2700)

 • Prosjekttype: Riving av gymsal, ny idrettshall med ekstra klasserom i tilbygg samt ombygging av bassengrom.
 • Adresse: Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2022
 • Byggetid: ca. 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM-metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Tilbygg 1000 m2
 • Total investeringsramme: 87 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.

_______________________________________

Midtunvegen bofellesskap (H0590)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Hardangervegen 4
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2022
 • Byggetid: 1,5-2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 8 boenheter 1600 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 75,6 mill.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av nybygg med 8  leiligheter for multifunksjonshemmede og personalbase. Oppgradering av Midtunvegen med murer, fortau og belysning.

_______________________________________

Bjørge utleieboliger (D0490)

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Bjørgeveien 241
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2 kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: ca. 18 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus-komponenter og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 5 småhus på ca. 35-40 m² per hus. BTA 329 m²
 • Total investeringsramme: 16,85 mill.

Hva skal vi gjøre?
Regulering der tomt ligger innenfor byfjellsgrensen og er regulert til LNF. Videre skal det bygges 5 småhus i rekke på to og tre og som skal huse beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. Byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Rehabilitering av Laksevåg barnehage (B0960)

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Sverre Hjetlandsvei 17
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: Jan/feb 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Bevaring av antikvariske forhold, fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, som byggvarme/-tørk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering BTA 802 m²
 • Total investeringsramme: 64 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Sanddalsringen utleiebolig (D0480)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt igangsettelse: 3.kvartal 2022
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: ca 1500 m². 15 boenheter og personalbase.
 • Total investeringsramme: 61,1 mill.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov.

_______________________________________

Lotheveien utleieboliger (D0450)

 • Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging til utleieleiligheter for familier.
 • Adresse: Lotheveien 2-20
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3-4.Kvartal. 2022
 • Antatt igangsettelse: 4.Kvartal 2022
 • Byggetid: 1,5 - 2,0 år.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke valgt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, som byggvarme/-tørk. Skjerpet krav til kildesortering.
 • Størrelse: 3 blokker med totalt ca. 6000 m².
 • Total investeringsramme: 254,3 mill.

Hva skal vi gjøre?
Ombygging og rehabilitering av 3 utleiebygg. Byggene er 100 år gamle og har verneverdi, der omfattende arbeid skal utføres.

_______________________________________

Mathopen idrettshall – garderobehus og aktivitetssal  (I0580)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg 
 • Adresse: Kongsbrekkene 2, 5157 Mathopen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Q4 2022
 • Antatt igangsettelse: Q2 2023
 • Byggetid: ca 12 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke avklart
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, BREEAM metodikk, klimagassberegninger.
 • Størrelse: ca 600 m².
 • Total investeringsramme: 45 mill

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand og deler av anlegget er i dag stengt. Det eksisterende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde.

Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet og øke antall brukstimer av anlegget.

_______________________________________

Nytt Frieda Fasmer sykehjem (H0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Fremdrift noe usikkert pga. merknader til regulering
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: 3 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 11.500 m² (ca. 100 sykehjemsplasser)
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM sertifisering – trolig Excellent, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap.
 • Total investeringsramme: 869,5 mill

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med ca 100 plasser, i nærområdet til eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår detaljregulering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med detaljreguleringsplanen kan påvirke både fremdriften og omfanget i prosjektet. 

_______________________________________

Steinsvikkroken utleieboliger (D0510)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Steinsvikkroken Gnr: 39 Bnr:270
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus, prosjektet skal følge BREEAM-metodikk på nivå “Good”, klimagassberegninger skal utføres.
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 980m2
 • Total investeringsramme: 27,7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Dolviken utleieboliger (D0600)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Grimstadveien, Gnr: 34 Bnr: 279
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter, totalt ca. 350m2
 • Total investeringsramme: foreløpig del av samlepott for Boligprogrammet
 • Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges 6 kommunale utleieboliger. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. Byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Petedalsmyra utleieboliger (D0500)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: G.nr 93 – B.nr 717
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: Nybygg, 8 leiligheter + personalbase BTA totalt 950 m²
 • Total investeringsramme: 35,1 mill.
 • Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges 8 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Kommunale utleieboliger– tomt med prosjekt (D0430)

 • Prosjekttype: Nybygg inkludert tomt
 • Adresse: Totalentreprenør må stille med tomt regulert til formålet
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kv. 2022
 • Antatt igangsettelse: 3. kv. 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: ca. 350 m² BTA
 • Total investeringsramme: Foreløpig del av samlepott for Boligprogrammet

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune søker etter totalentreprenør som kan stille med egen tomt og bygge 4-6 kommunale utleieboliger. Tomten må være regulert til formålet.

_______________________________________

Haugland omsorgsboliger - bofellesskap for utviklingshemmede (H0740)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. To bofellesskap for utviklingshemmede samt oppgradering av eksisterende gymsal (grendahus).
 • Adresse: Hauglandsvegen 56 (gnr/bnr 305/46)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kv. 2022
 • Antatt igangsettelse: 1.kv 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme og byggtørk, BREEAM metodikk "good”, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B.
 • Størrelse: ca 2970 m² BTA (inkl.eksisterende gymsal)
 • Total investeringsramme: 137,6 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Bygge to bofellesskap for totalt 12 beboere, med egne tjenestebaser tilknyttet hvert bofellesskap. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.

Ytterligere 6 boliger med tjenestebase vil oppføres som et eget frittstående nybygg. Eksisterende gymsal vil oppgraderes og fungere som gymsal og grendahus. Midtre skolebygg rives.

Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Formålet endres til offentlig tjenesteyting og detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag er sendt til 1.gangsbehandling. Prosessen med anskaffelse av arkitekt og prosjekteringsgruppe er igangsatt.

_______________________________________

Nedre Totland omsorgsboliger - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0730)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. Bofellesskap for utviklingshemmede.
 • Adresse: Totlandsvegen 415  (gnr/bnr 57/ 6,9,50)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kv. 2022
 • Antatt igangsettelse: 1.kv 2023
 • Byggetid: ca. 15 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme og byggtørk, BREEAM metodikk "good”, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B.
 • Størrelse: ca 1350 m² BTA
 • Total investeringsramme: 69,4 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Bygge bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase tilknyttet boliger. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.  Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser.

Formålet endres til offentlig tjenesteyting. Detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag vil snarlig sendes til 1. gangsbehandling og prosessen med anskaffelse av arkitekt og prosjekteringsgruppe er igangsatt.
 

_______________________________________

Ny Søreide ungdomsskole (U2780)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap.
 • Størrelse: 6000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 400 elever på tomt til tidligere Søreide barneskole. Dagens fylkesvei gjennom sentrum skal omarbeides til gatetun og gang- og sykkelvei.

_______________________________________

Bjørnarhallen – riving og nybygg (I0660)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Øvre Seimsmark 70
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022/2023
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, felles varmesentral med nærliggende kommunale bygg, klimagassregnskap. Pågående ombrukskartlegging med registrering av materialer i digital database, for potensielt ombruk av eksisterende materialer inn i fremtidig idrettshall eller andre (kommunale) bygg.
 • Størrelse: ca. 4000 m².
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen, erfaringsmessig tar et planarbeid rundt 2,5 år. Det blir parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Det er varslet oppstart for reguleringsplanen, og det arbeides nå med å lage planforslag til 1. gangsbehandling.

_______________________________________

Rolland skole (U2300)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022/2023
 • Antatt igangsettelse: 3 kvartal 2023
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, passivhus, massiv tre, en andel ombruk av eksisterende materialer, lokal energiproduksjon.
 • Størrelse: 4500 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives og nytt skolebygg for 350 elever oppføres. Opparbeidelse uteareal med hensyn til hjertesone, etablering av rundkjøring for store kjøretøy (buss) i forbindelse med Rollandshallen.

_______________________________________

Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede (H0660)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Pågår søk etter tomt
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022/2023
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 2300 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune søker etter tomt for bygging av nytt bofelleskap for 16 unge funksjonshemmede med tilhørende fellesfunksjoner.

_______________________________________

Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg (D0440)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sandbrekkevegen 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør:  1 kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2 kvartal 2023
 • Byggetid: 1,5 - 2,0 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: ca 1900 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Nvbygg med 8 utleieboliger, og bosenter med personalbase og 9 boenheter for mennesker med særskilte behov.

_______________________________________

Rehabilitering av Søre Skogvei barnehage (B0970)

 • Prosjekttype: Rehabilitering/påbygg/ nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 2-3 kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, som byggvarme/-tørk, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering (mulig nybygg) BTA 582 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg (eventuelt påbygg/ nybygg) og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Rehabilitering av Slettebakken barnehage (B1030)

 • Prosjekttype: Rehabilitering/påbygg/ nybygg
 • Adresse: Vilhelm Bjerknesvei 18
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 2-3 kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, som byggvarme/-tørk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: Rehabilitering (mulig nybygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg (eventuelt påbygg/ nybygg) og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Nytt Slettemarken sykehjem (H0640)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Adolph Bergs vei 33 
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024
 • Byggetid: 2,5 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 12 000 m2 (100 sykehjemsplasser)
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende sykehjem Adolph Bergs vei 33 og byggene på 31 og 27. Bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. I dag pågår det parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift og riving og byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Storetveit skole – totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall (U2940)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023/24
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca 4500 m2 skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca 6000m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca 10 000 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det blir parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Elevtallet skal økes fra 450 til ønsket 600 elever. Rehabilitere/ oppgradere og modernisere skolebygningen slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet, inneklima og universell utforming. Oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Det skal bygges ny baskethall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er startet opp.

_______________________________________

Slåtthaug skole – rehabilitering/tilbygg (U2960)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Slåtthaugvegen 138
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er 4236 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid, skolen har utfordringer med dårlig inneklima samt at klasserommene er for små i henhold til dagens krav. I tillegg er det etablert en midlertidig skolepaviljong for å ivareta kapasiteten. Paviljongen skal rives, og skolen skal oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. For å ivareta fremtidig kapasitet må det også etableres et tilbygg. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Det blir parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er startet opp.

_______________________________________

Loddefjord skole – rehabilitering/tilbygg (U2950)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Elvetun 27
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024/25
 • Byggetid: ca 2,5 år, i tillegg kommer tid til riving
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Skolen er en B300 skole og har i dag ca 200 elever + ca 30 på forsterket avdeling. Prognoser viser fremtidig antall elever i samme størrelsesorden, men kan få en økning som følge av utvikling og fortetting i bydelssentrumet. Prosjektet må ta høyde for et elevantall på 250+35 elever.  

Loddefjord skole ble opprinnelig bygget i 1973 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid og skolen har utfordringer med dårlig inneklima, manglende ventilasjon, soppangrep i yttervegger og mangler universell utforming. Skolen har et mindre svømmebasseng med terapitemperatur som også benyttes av nærmiljøet. 

Bygget har høy vernestatus jf. Byantikvarens kulturhistorisk rapport for skolebygg.Prosjektet inngår i områdeplan for Loddefjordåsen. Arbeidet med planen ledes av Plan- og bygningsetaten.