Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2021-2023

Etat for utbygging har laget en oppdatert oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2021-2023. Andre kan ha interesse av å se hva som kommer av utbyggingsprosjekter.

Oppdatert oversikt pr. 28. april 2021

Landåsveien 33 - Bofellesskap for utviklingshemmede

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering med verneverdige fasader
 • Adresse: Landåsveien 33 (gnr.161, bnr 1343)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: april/mai 2021
 • Antatt igangsettelse: 4.kv 2021
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Passivhuskomponenter hvis mulig, hensyntatt antikvarisk verdi. Vurdere solceller og/eller solfanger.
 • Størrelse: BTA 1765m²
 • Total investeringsramme: 100 mill (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Totalrehabilitering av eksisterende bygg, ombygging fra skole til boliger (9 boenheter fordelt over 3 etasjer) for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg, og oppgradering av øvrig utomhusanlegg. Rammetillatelse er sendt inn til plan og bygningsetaten.

_________________________

Alvøen idrettshall

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Alvøveien 48
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Mai 2021
 • Antatt igangsettelse: Mai 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspill
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: 3000 m²
 • Total investeringsramme: 210 mill.

Hva skal vi gjøre?
Etablering av nytt bygg som skal romme idrettshall og bordtennishall, med tilhørende lokaler.

_________________________

Damsgårdssundet barnehage - innredning

 • Prosjekttype: Innredning og ferdigstillelse
 • Adresse: Damsgårdsveien 59,
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Juni 2021
 • Antatt igangsettelse: Oktober 2021
 • Byggetid: 1 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Delte entrepriser
 • Miljø og klima: Ikke avklart
 • Total investeringsramme: Ikke avklart

Hva skal vi gjøre?
Innrede og ferdigstille råbygg/seksjon tiltenkt som barnehage i sameiet Damsgårdsundet 1912 og opparbeide tilhørende uteareal.

_________________________

Svartediksveien – retting av boligbygg

 • Prosjekttype: Tvangsfullbyrdelse, retting av boligbygg
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: juni 2021
 • Antatt igangsettelse: Desember 2021
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, skjerpet krav til sorteringsgrad.
 • Størrelse: > 300 m2
 • Total ramme: 6-7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal gjennomføre retting av boligbygg i samsvar med godkjent byggesak. Prosjektet gjennomføres som tvangsfullbyrdelse av rettingsvedtak fattet av Bystyret i Bergen. 3 leiligheter skal demonteres og bygget istandsettes.

_________________________

Bofellesskap for utviklingshemmede – tomt med prosjekt

 • Prosjekttype: Nybygg inkludert tomt
 • Adresse: Totalentreprenør må stille med tomt regulert til formålet
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2.kv. 2021
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: ca 1000 m ² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke beregnet

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune søker etter totalentreprenør som kan stille med egen tomt og bygge et bofellesskap for utviklingshemmede på denne tomten.

Bofellesskapet skal bestå av 8 boenheter med tilhørende tjenestebase. Tomten må være regulert til boligbebyggelse eller offentlig tjenesteyting.

_________________________

Ny Garnes ungdomsskule

 • Prosjekttype: Riving og Nybygg
 • Adresse: Garnesvegen 88, 5260 Indre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør for riving og nybygg: september 2021
 • Antatt igangsettelse rivning: planlagt i løpet av 1.kv 2022 (riving)
 • Byggetid: ca. 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (basert på forprosjekt)
 • Størrelse: ca. 9000 m²
 • Miljø og klima: BREEAM Very Good, massivtre, fossilfri byggeplass
 • Total investeringsramme: 596,3 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende Garnes ungdomsskole og bygge ny skole for 500 elever og en forsterket avdeling for 20 elever. Idrettsbygg beholdes, men det planlegges for en oppgradering av teknisk-anlegg samt overflater i svømmehallen.

Reguleringsplanen er sendt til byrådsavdeling byutvikling og forventes fremsendt for Bystyrevedtak i juni 2021. Det er et større rekkefølgekrav i reguleringsplanen som omhandler del av hovedvei, sykkelvei og fortau mm, dette vil bli organisert som et eget prosjekt og er ikke en del av denne entreprisekonkurransen.

_________________________

Odinsvei 102 - Bofellesskap for utviklingshemmede

 • Prosjekttype: Nybygg: To bygg, bofellesskap for utviklingshemmede
 • Adresse: Odins vei 102 (gnr.42, bnr. 476)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kv. 2021
 • Antatt igangsettelse: 2.kv 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med løsningsforslag (pris- og designkonkurranse)
 • Miljø og klima: ikke avklart
 • Størrelse: ca 2200 m² BTA
 • Total investeringsramme: 97 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.

_________________________

Bergen offentlige bibliotek

 • Prosjekttype: ombygging / utskifting i forskjellige arealer
 • Adresse: Strømgaten 6
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2021
 • Antatt igangsettelse: 3-4 kvartal 2021
 • Byggetid: 1 – 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Miljø og klima: Mindre relevant
 • Størrelse: Ombygging 2600 m²
 • Total investeringsramme: 41 mill.

Hva skal vi gjøre?
Øke samtidig publikumskapasitet ved brannsikringstiltak som full sprinkling, oppgradere brannalarmanlegg med talevarsling og etablere nye rømningsdører/veier internt og til det fri. Utskifting av heis samt ventilasjon og belysning i berørte arealer.

_________________________

Klostergarasjen – utbedring av søyler/dekker

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Vestre Muralmenningen 14
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Oktober 2021
 • Antatt igangsettelse: Mars 2022
 • Byggetid: 3 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: Ikke bestemt
 • Total investeringsramme: 25 mill.

Hva skal vi gjøre?
Klostergarasjen ble bygget i 2005. I 2010 ble det avdekket mangler ved søylene. Vi vil i 21/22 anskaffe entreprenør for å øke styrken til søylene, få kontroll med korrosjon av armering samt utbedring av membran under asfaltdekke i Klostergarasjen. Det er enda ikke bestemt om vi ønsker å gjennomføre arbeidene med delvis bruk av parkeringsanlegget kontra å stenge av hele anlegget i anleggsperioden.

_________________________

Rehabilitering av Laksevåg barnehage

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Sverre Hjetlandsvei 17
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2021
 • Antatt igangsettelse: Q1-2 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass og passivhus så langt det lar seg gjøre
 • Størrelse: Rehabilitering BTA 802 m²
 • Total investeringsramme: 49 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.

_________________________

Lysverkbygget (Kode 4) – asbestsanering med diverse vedlikeholdstiltak

 • Prosjekttype: Utbedring og vedlikehold av deler av bygget
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2021
 • Antatt igangsettelse: Q2 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke fastsatt
 • Miljø og klima: Fossilfri/utslippsfri byggeplass, videre krav ikke besluttet.
 • Størrelse: Ikke bestemt
 • Total investeringsramme:87 mill. 

Hva skal vi gjøre?
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.

_________________________

Garderobebygg Arna og Varden

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Allestadveien 14 og Brurastien
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Januar 2022
 • Antatt igangsettelse: April 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: 500 + 400 m²
 • Total investeringsramme: 24 mill.

Hva skal vi gjøre?
Etablering av 2 nye garderobeanlegg, på 2 ulike lokasjoner. Begge byggeplasser skal være utslippsfrie.

_________________________

Olsvik erstatningsbarnehage - Nybygg

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Olsvikåsen 73, 5183 Olsvik
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1 kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2-3. kvartal 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise med løsningsforslag
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM very good manual av 2016, men uten sertifisering.
 • Størrelse: 120 barn - BRA ca.1500 m²
 • Total investeringsramme: 78 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Riving av eksisterende moduler, og føre opp nybygg til 98 barn inkludert utendørsfasiliteter for barnehagen, samt mulig nærmiljøfunksjoner.

_________________________

Rehabilitering av Søre Skogvei barnehage

 • Prosjekttype: Rehabilitering/nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: Q3 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass og passivhus så langt det lar seg gjøre
 • Størrelse: Rehabilitering (mulig nybygg) BTA 582 m²
 • Total investeringsramme: 31 mill. (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg (eventuelt nybygg) og opprustning av utomhusanlegget.

_________________________

Sanddalsringen utleiebolig

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt igangsettelse: 1-2- kvartal 2022
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “good”, men uten sertifisering.
 • Størrelse: ca 1500 kvadratmeter. 14/15 boenheter og personalbase.
 • Total investeringsramme: 61,1 mill.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov.

_________________________

Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole

 • Prosjekttype: Rehabilitering/ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2022
 • Byggetid: ca. 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: Rehabilitering ca. 450 m², tilbygg 1300 - 2000 m2
 • Total investeringsramme: 75,7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy, samt tilbygg for å løse arealbehovet ved skolen.

_________________________

Midtunvegen bofellesskap

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Hardangervegen 4
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2 kvartal 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM good manual av 2016, men uten sertifisering.
 • Størrelse: 8 boenheter 1600 kvadratmeter (BTA)
 • Total investeringsramme: 75,6 mill.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov.

_________________________

Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Pågår søk etter tomt
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Ikke bestemt
 • Størrelse: 2300 m²
 • Total investeringsramme: 118,4 mill.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune søker etter tomt for bygging av nytt bofelleskap for 16 unge funksjonshemmede med tilhørende fellesfunksjoner.

_________________________

Lotheveien utleieboliger

 • Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging til utleieleiligheter for familier.
 • Adresse: Lotheveien 2-20
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. halvår 2022
 • Byggetid: 1,5 - 2,0 år.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise / samspill
 • Miljø og klima: Miljøambisjon er ikke endelig fastsatt
 • Størrelse: 3 blokker med totalt ca. 6000 m2
 • Total investeringsramme: 254,3 Mill.

Hva skal vi gjøre?
Ombygging og rehabilitering av 3 utleiebygg. Byggene er 100 år gamle og har verneverdi, der omfattende arbeid skal utføres.

_________________________

Mathopen aktivitetshus 

 • Prosjekttype: Riving og nybygg, 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2022
 • Antatt igangsettelse: August 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, Breeam
 • Størrelse: 600 kvadratmeter
 • Total investeringsramme: 45 mill.

Hva skal vi gjøre?
Riving av eksisterende fotballgarderober og klubbhus. Nytt tilbygg med fotballgarderober, klubbhus, kiosk/kjøkken og aktivitetsrom over to plan. Rehabilitering håndballgarderober.

Prosjektet vil gjennomføres med høy grad av digitalisering.

_________________________

Nytt Frieda Fasmer sykehjem

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Fremdrift noe usikkert pga. pågående merknader til regulering
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: 3 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 11.500 m2 (100 sykehjemsplasser)
 • Miljø og klima: Futurebuilt nZEB (nesten nullenergi)
 • Total investeringsramme: 874,5 mill.

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med 100 plasser, på tomten sør for eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår parallell detaljregulering og prosjektering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_________________________

Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sandbrekkevegen 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 1 kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM good manual av 2016, men uten sertifisering.
 • Størrelse: ca 1900 kvadratmeter (BTA)
 • Total investeringsramme: 87,5 mill.

Hva skal vi gjøre?
Bygge 8 utleieboliger og nytt bosenter med inntil 9 boenheter og for mennesker med særskilte behov.

_________________________

Bjørge utleieboliger

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Bjørgeveien 241
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima; Fossilfri byggeplass, passivhus og prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “good”, men uten sertifisering.
 • Størrelse: 5 småhus på ca. 35-40 m² per hus.
 • Total investeringsramme: 16,85 mill.

Hva skal vi gjøre?
Regulering der tomt ligger innenfor byfjellsgrensen og er regulert til LNF. Videre skal det bygges 5 småhus i rekke på to og tre og som skal huse beboere med særskilte behov.

_________________________

Steinsvikkroken utleieboliger

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Steinsvikkroken Gnr: 39 Bnr:270
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Byggetid: ca. 18 mnd  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, lavenergi/passivhus
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 650m2
 • Total investeringsramme: 27,7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 utleieleiligheter med personalbase til beboere med særskilte behov.

_________________________

Petedalsmyra utleieboliger

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: G.nr 93 – B.nr 717
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Miljø og klima: Fossilfri byggeplass, passivhus og prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “good”, men uten sertifisering.
 • Størrelse: Nybygg med personalbase, totalt 450 m²
 • Total investeringsramme: 35,1 mill.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 8 utleieleiligheter med personalbase til beboere med særskilte behov.

_________________________

Ny Søreide ungdomsskole

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Utslippsfri byggeplass. Breeam sertifisering/Breeam metodikk
 • Størrelse: 6000 m²
 • Total investeringsramme: 345,6 mill.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 400 elever.
Dagens fylkesvei gjennom sentrum skal omarbeides til gatetun og G/S.

_________________________

Bjørnarhallen – riving og nybygg

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Øvre Seimsmark 70
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022
 • Antatt ingangsettelse: 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Ikke avklart
 • Størrelse: ca. 4000 m2
 • Total investeringsramme: 158,6 mill (inngår i samlepott)

Hva skal vi gjøre?
Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen, erfaringsmessig tar et planarbeid rundt 2 år. Det blir parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Det er varslet oppstart for reguleringsplanen, og det arbeides nå med å lage planforslag til 1. gangsbehandling.

_________________________

Rolland skole

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2022/2023
 • Antatt igangsettelse: 3 kvartal 2023
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Miljø og klima: Utslippsfri byggeplass. Breeam sertifisering/ Breeam metodikk
 • Størrelse: 4500 m²
 • Total investeringsramme: 274,5 mill.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives og nytt skolebygg for 350 elever oppføres.. Opparbeidelse uteareal med hensyn til hjertesone, etablering av rundkjøringer for store kjøretøy (buss) i forbindelse med Rollandshallen.

_________________________

Rehabilitering Ytre Arna skule

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Bankvegen 11, 5265 Ytre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke avklart
 • Miljø og klima: Ikke avklart
 • Størrelse: Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
 • Total investeringsramme: 327,9 mill.

Hva skal vi gjøre?
Totalrehabilitering av Ytre Arna skule, i tillegg til ombygging og tilbygg. Rehabilitering av svømmeanlegg og idrettsfløy og etablering av nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie hvor det er utarbeidet et konseptforslag for hvordan skolen kan bygges om og oppgraderes, slik at den nærmer seg dagens skolestandarder og normer.

_________________________

Storetveit skole – totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: fossilfri byggeplass, fokus på gjenbruk, klimamål er ikke satt enda
 • Størrelse: ca 6000m² + idrettshall
 • Total investeringsramme: 470 mill.

Hva skal vi gjøre?
Det blir parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Elevtallet skal økes fra 450 til ønsket 600 elever. Rehabilitere/ oppgradere og modernisere skolebygningen slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet, inneklima og universell. Oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Det skal bygges ny baskethall der svømmehallen står i dag. Det skal startes opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er så vidt startet opp.

_________________________

Nytt Slettemarken sykehjem

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Adolph Bergs vei 33 
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid:2 - 2,5 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 12 000 m2 (100 sykehjemsplasser)
 • Miljø og klima: ikke fastsatt
 • Total investeringsramme: 727,9 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende sykehjem Adolph Bergs vei 33 og byggene på 31 og 27. Bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. I dag pågår det parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift og riving og byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyret.

_________________________

Slåtthaug skole – rehabilitering/tilbygg

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Slåtthaugvegen 138
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Miljø og klima: Ikke avklart
 • Størrelse: 4300 m2 (eksisterende bygningsmasse) + 1800 m2 (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: 239,2 mill.

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid, skolen har utfordringer med dårlig inneklima samt at klasserommene er for små i henhold til dagens krav. I tillegg er det etablert en midlertidig skolepaviljong for å ivareta kapasiteten. Paviljongen skal rives, og skolen skal oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. For å ivareta fremtidig kapasitet må det også etableres et tilbygg. Det skal startes opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Det blir parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er så vidt startet opp.