Planlagte entreprenøranskaffelser 2023-2025

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2023-2025. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

Oppdatert liste pr. 29. september 2023

I oversikten nedenfor betyr  “Total investeringsramme” prosjektets økonomiske ramme i gjeldende handlings- og økonomiplan 2023-2026 (vedtatt desember 2022). Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer frem til nytt budsjett vedtas av bystyret i desember 2023.

Total investeringsramme er budsjettert slik at det er 85 % sannsynlig at investeringen blir lavere (P85), og vil derfor være vesentlig høyere enn entreprisekostnaden. Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Fra 1. januar 2025 vil det bli krav om utslippsfrie byggeplasser i alle kontrakter. For å møte dette kravet er det nå krav om en andel utslippsfrie byggeplasser i alle våre entreprenøranskaffelser.

_______________________________________

Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole (U2920)

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, biologkartlegging i randsone mot LNF og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Rehabilitering og ombygging 900 m², tilbygg ca. 2500 m2
 • Total investeringsramme: 265 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, ombygging av forsterket avdeling, tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, driftsarealer, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.

________________________________________

Rolland skole - rekkefølgekrav (U2303)

 • Prosjekttype: Opparbeidelse av rundkjøring og oppstillingsplass for busser med tilhørende gangvei i Barkaleitet, masseutskifting, skogrydding, bearbeiding av terreng med oppføringa av murer etc. VA-anlegg og ny belysning. 
 • Adresse: Barkaleitet , Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 3 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise 
 • Klima og miljø: Fjerning av forurenset masse 
 • Størrelse: ca. 1000 m²bearbeidet uteareal
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Det skal etableres snusløyfe og oppstillingsplasser for buss i Barkaleitet i forbindelse med transport av elever til erstatningsskole ved Eidsvåg skole i byggeperioden

______________________________________

Svartediksveien – retting av boligbygg (D0470)

 • Prosjekttype: Riving av leiligheter ved tvangsfullbyrdelse 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: > 300 m²
 • Total ramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal gjennomføre retting av boligbygg i samsvar med godkjent byggesak. Prosjektet gjennomføres som tvangsfullbyrdelse av rettingsvedtak fattet av Bystyret i Bergen. Tre leiligheter skal demonteres og bygget istandsettes.

_______________________________________

Mathopen aktivitetssal (I0580)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg 
 • Adresse: Kongsbrekkene 2, 5157 Mathopen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, ombrukskartlegging, klimagassberegninger, passivhusnivå, solcelleanlegg på tak
 • Størrelse: ca. 980 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand, og deler av anlegget er i dag stengt. Det eksisterende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde.

Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet, og øke antall brukstimer av anlegget.

_______________________________________

Rehabilitering Ytre Arna skule  

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg 
 • Adresse: Bankvegen 11, 5265 Ytre Arna 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025 
 • Byggetid: 2 år 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspelsmodell 
 • Klima og miljø: Kanditat til FutureBuilt med mål om sirkulært bygg. 
 • Størrelse: Rehabilitering 6811 m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?  
Totalrehabilitering av Ytre Arna skule, i tillegg til ombygging og tilbygg. Rehabilitering av svømmeanlegg og idrettsfløy og etablering av nærmiljøfunksjon. Skoleanlegget skal imøtekomme dagens krav til skolebygg og være hjertet i nærmiljøet. Teknisk tilstand og uteområdet er av dårlig kvalitet, men det er stort potensiale i bevaring av eksisterende bygningsmasse. 

_______________________________________

ADO arena: solenergianlegg (I0700)

 • Prosjekttype: Etablering av solenergianlegg
 • Adresse: Lungegårdskaien 40
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. / 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 6 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: Solfangere ca. 2000 m²og solceller ca. 1250 m². 
 • Total investeringsramme: 20,1 mill

Hva skal vi gjøre?
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.

_______________________________________

Haugland bofellesskap – to bofellesskap for utviklingshemmede (H0740)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. 
 • Adresse: Hauglandsvegen 56 (gnr/bnr. 305/46)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: Q2 -24
 • Byggetid: ca. 2 år 
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, krav til nullutslipp for mindre kjøretøy, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse A.
 • Størrelse: ca 2970 m² BTA (inkl. eksisterende gymsal)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge to bofellesskap for totalt 12 beboere, med egne tjenestebaser tilknyttet hvert bofellesskap. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger. Ytterligere 6 boliger med tjenestebase vil oppføres som et eget frittstående nybygg. 

Eksisterende gymsal vil oppgraderes og fungere som gymsal og grendahus. Midtre skolebygg rives. Det etableres nytt utomhusanlegg og parkeringsplasser. 

_______________________________________

Midtunvegen bofellesskap (H0590)

 • Prosjekttype: Nybygg og rekkefølgekrav
 • Adresse: Hardangervegen 4
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus, klimagassregnskap og solceller på tak.
 • Størrelse: 8 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1.600 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av nybygg med 8 leiligheter for multifunksjonshemmede og personalbase og fellesarealer. Oppgradering av Midtunvegen med murer, fortau, belysning og kryss mot Hardangervegen som følge av rekkefølgekrav i detaljreguleringsplanen. Rekkefølgekrav vil bli finansiert som eget prosjekt, men administrert under samme totalentreprise som bygget.

_______________________________________

Nedre Totland bofellesskap - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0730)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. 
 • Adresse: Totlandsvegen 415 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: Q3 -24
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, krav til nullutslipp for mindre kjøretøy, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes passivhus for nybygg.
 • Størrelse: ca 1350 m² BTA
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt 

Hva skal vi gjøre?
Bygge bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase tilknyttet boliger, samt egen medleverhybel. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.  Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser.

Det er utarbeidet et forprosjekt. Konkurransegrunnlaget i markedet vil basere seg på dette. Detaljreguleringsprosessen pågår. Planforslag er sendt til 2.gangsbehandling.

_______________________________________

Teigane bofellesskap (H0770)

 • Prosjekttype: Nybygg - Bofellesskap for utviklingshemmede. 
 • Adresse: Teigane 53, Indre Arna: G.nr.287 B.nr.227
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 2.kv. 2024
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, passivhus, solceller på taket.
 • Størrelse: ca. 900 m² BTA
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges et nytt bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase i tilknytning til boligene. Det skal etableres utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten ligger i et rasutsatt område. Det er utført grunnundersøkelser, og rapport er utarbeidet. Det er utarbeidet et Forprosjekt. Rammetillatelse foreligger.

_______________________________________

Garnes - infrastruktur med omlegging og trafikksikkerhetstiltak f.v. 5354 (D0700)

 • Prosjekttype: Vegprosjekt
 • Adresse: Garnesvegen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 2. kv. 2024
 • Byggetid: ca 1år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Klima og miljø: Tilrettelegging for noe utslippsfri byggeplass, klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca. 500 m fylkesveg, 900 lm fortau, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole.
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal snuplassen for buss ved skolen og tilhørende gangareal oppgraderes. Enkelte avkjørsler fra Garnesvegen skal flyttes for å sikre riktig utforming og sikt, mens avkjørsel fra Vestlivegen skal stenges for gjennomkjøring. Videre skal det opparbeides krysningspunkt, belysning og nye ganglinjer.

_______________________________________

Rolland skole (U2300)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Åslia 13, Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise med samhandling
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, BREEAM NOR v.6.0 sertifisering, nZEB iht. FutureBuilt, massiv tre, ombrukskartlegging, ombruk av eksisterende materialer, lokal energiproduksjon.
 • Størrelse: ca 6000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives/demonteres og nytt skolebygg for 350 elever skal oppføres på tomten, samt opparbeidelse av uteområde. 

_______________________________________

Søre Skogvei barnehage (B0970)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2024 
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus.
 • Størrelse: ca 1200 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Lysverkbygget (Kode 4) – asbestsanering med diverse vedlikeholdstiltak (K0340)

 • Prosjekttype: Utbedring og vedlikehold av deler av bygget
 • Adresse: Rasmus Meyers allé 9
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 2. halvår 2024
 • Byggetid: Ca 15 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise, riving og sanering av asbest samt vedlikeholdstiltak.
 • Klima og miljø: Fossilfri/utslippsfri byggeplass, skjerpet krav til kildesortering.
 • Størrelse: 7600 m2
 • Total investeringsramme: 96 mill.

Hva skal vi gjøre?
Full asbestsanering i hovedsak 4. etasje, samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.

_______________________________________

Rivning og nybygg av Slettebakken barnehage (B1030)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vilhelm Bjerknes vei 18
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Nybygg, ikke fastsatt
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Nybygg og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Sandbrekkevegen bosenter og utleieboliger (D0440)*

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sandbrekkevegen 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1.. kvartal 2025
 • Byggetid: 18-20 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter og 9 boliger i bosenter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1.900 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 173,4 mill.

Hva skal vi gjøre?
Nybygg på ubebygd tomt med 8 utleieboliger, og bosenter med personalbase og 9 boenheter for mennesker med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

________________________________

Varden skole – utvidelse (U2970)

 • Prosjekttype: Nybygg og ombygging
 • Adresse: Vardeveien 71
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kv. 2025
 • Byggetid: ca. 18-24 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke fastsatt
 • Størrelse: ombygging av 3000 m2 BTA og nybygg på ca 2700 m2 BTA
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Varden skole ble rehabilitert med nybygg, og stod ferdig i 2017. Kapasiteten på skolen skal utvides fra 350 til 500 elever, i form av ombygging av eksisterende bygg, og et nybygg med undervisningslokaler og basketballhall.

_______________________________________

Møllendalsveien 19 (D0660)

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Møllendalsveien 19
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør:2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: ca. 17 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke fastsatt
 • Størrelse: 10-12 beboerrom med personalbase, totalt BTA ca. 850 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 10-12 hybler som midlertidig botilbud med personalbase. Bygning, utearealer og tekniske anlegg skal rehabiliteres og ombygges. Det skal etableres et tilbygg som skal romme heis og trapperom.

____________________________________________

Hylkje utleieboliger (D0640)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Hylkjebakken, Gnr.: 171 Bnr.: 100
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2 halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd.  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus, klimagassberegninger skal utføres
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1100 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 8 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

____________________________________________

Sanddalsringen utleieboliger (D0480)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024 
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 24 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 12 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1500 m².
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

____________________________________________

Lonemarka utleieboliger (D0720)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Hardangervegen 669
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024 
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 8 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1100 m².
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. 

____________________________________________

Olsvik barnehage nybygg (B1020)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Olsvikåsen 73, 5183 Olsvik
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise.
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, nZEB iht. FutureBuilt-kriterier, med solceller og grønt tak.
 • Størrelse: 98 barn - BRA ca. 1630 m²
 • Total investeringsramme: 167,4 mill.

Hva skal vi gjøre?
Føre opp nybygg til 98 barn inkludert utleiemuligheter for nærmiljøet og utendørsfasiliteter for barnehagen.

____________________________________________

Fageråshjemmet (H0640) (tidligere nytt Slettemarken sykehjem)

 • Prosjekttype: Riving + nybygg 
 • Adresse: Adolph Bergs vei 33
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: 2,5 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: utslippsfri byggeplass, BREEAM NOR v.6.0  sertifisering, på “Very good”-nivå, lokal energiproduksjon, ombruk, nZEB iht. FutureBuilt.
 • Størrelse: ca. 14677 m²   inkl. parkeringsgarasje. 100 sykehjemsplasser.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende sykehjem i Adolph Bergs vei 33 og nærliggende bygg. omsorgsboliger (nr. 31) og Telenorbygget (nr.27). For å bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. Det pågår parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift. Kontrahering av entreprenør, og oppstart av byggearbeider kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyret.

_______________________________________

Ny Søreide ungdomsskole (U2780)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM NOR v6.0 sertifisering Excellent, lokal energiproduksjon, nZEB iht. FutureBuilt og klimagassregnskap.
 • Størrelse: 7000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 400 elever med basketballhall på tomt til tidligere Søreide barneskole. Dagens fylkesvei gjennom sentrum skal omarbeides til gatetun med gang- og sykkelvei.

_______________________________________

Ulriken skole – ombygging/ rehabilitering av deler av bygningsmassen (B3030)

 • Prosjekttype: Ombygging/ rehabilitering av deler av bygningsmassen
 • Adresse: Landåsveien 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: ca 1 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: ikke avklart
 • Klima og miljø: noe utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: ca. 3000 BTA 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Ulriken skole er brukt til erstatningsskole for rehabilitering av andre skoler. Det er derfor behov for en oppgradering/ombygging av deler av bygningsmasse. 

________________________________________

Mindemyren flerbruksbygg (D0590)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende bygg med krav til ombruk, videre nybygg av multifunksjonsbygg. 
 • Adresse: Kanalveien 52b
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2026
 • Byggetid: ca. 33 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspill
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, BREEAM NOR v6.0 sertifisering trolig “Excellent”,  nZEB iht. kriterier fra FutureBuilt, skjerpet krav til ombruk av materialer fra eksisterende bygg (Postterminalen).
 • Størrelse: Nybygg BTA 15800 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+-boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.

____________________________________________

Rød utleieboliger (D0610)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Krokeidevegen 422
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca. 20 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 6 boenheter fordelt på 2 bygg. Et bygg med 4 enheter og et bygg med 2 enheter.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Dolviken utleieboliger (D0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Grimstadveien, Gnr.: 34 Bnr.: 279
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2025
 • Byggetid: ca. 15 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, klimagassregnskap
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter, totalt ca. 350 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 kommunale utleieboliger. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. 

________________________________

Bjørndalhallen - riving og nybygg (I0660)

 • Prosjekttype: Rivning og nybygg
 • Adresse: Øvre Seimsmark 70
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2026
 • Byggetid: ca 20 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, felles varmesentral med nærliggende kommunale bygg, klimagassregnskap. Ombrukskartlegging med registrering av materialer i digital database, for potensiell ombruk av eksisterende materialer inn i fremtidig idrettshall eller andre kommunale bygg.
 • Størrelse: ca 4000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det pågår reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i reguleringsplanen. Det er parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Planforslaget er sendt inn til 1. gangsbehandling.

_______________________________________

Storetveit skole – totalrehabilitering, nybygg og idrettshall (U2940)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering, nybygg skole og baskethall
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025/26
 • Byggetid: samlet med rivning ca. 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging
 • Størrelse: ca. 4600 m² BTA skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca. 8400 m² BTA inklusiv idrettshall, ny skole blir ca. 13000 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det pågår parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Planforslaget er sendt inn til 1. gangs behandling og er lagt ut til offentlig ettersyn. Elevtallet skal økes fra 450 til 600 elever. Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg og oppgradering til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Det skal bygges tilbygg til skolen og en ny nedgravd baskethall. Noe rekkefølgekrav skal bygges. Fremdriften i reguleringsplanarbeid vil være styrende for fremdriften i prosjektet.

  _______________________________________

Slåtthaug skole – rehabilitering og tilbygg/påbygg (U2960)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg (tilbygg/påbygg)
 • Adresse: Slåtthaugvegen 138
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025/2026
 • Byggetid: Rivning inkludert ca. 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering Very Good, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er 4441 m² (eksisterende bygningsmasse) + 4000 m² nybygg (tilbygg/påbygg). Noe rekkefølgekrav.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Skolen skal totalrehabiliteres og oppgraderes til dagens skolebruksplan så langt det lar seg gjøre. Paviljongen som står ved siden av skolen skal fjernes. For å ivareta fremtidig kapasitet skal det etableres nybygg i form av tilbygg og påbygg. 

Det pågår parallell prosjektering (skisseprosjekt og forprosjekt) og utarbeidelse av reguleringsplan. Planforslaget er sendt inn til 1. gangsbehandling og er lagt ut på offentlig høring. 

 

Nytt Frieda Fasmer sykehjem (H0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Fremdrift noe usikkert pga. detaljreguleringsplan  
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2026
 • Byggetid: 3 år inkl. rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 11.500 m² (90 sykehjemsplasser)
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap, høye ambisjoner mtp avfall. 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med 90 plasser, i nærområdet til eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår detaljregulering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med detaljreguleringsplanen kan påvirke både fremdriften og omfanget i prosjektet.  Gjennomføring krever en omlegging av høyspent som må utføres i sommerhalvåret.

________________________________

Oppgradering av Magistraten og Manufakturhuset – rehabilitering (A0640)

 • Prosjekttype: Rehabilitering 
 • Adresser:     
  Rådstuplassen 5 (Magistratbygget) og Peter Motzfeldts gate 5 (Manufakturhuset)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca. 1,5-2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: ikke fastsatt
 • Størrelse: BTA er ca. 4000 m² 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Byggene skal rehabiliteres og tilrettelegges til kontorlokaler for kommunens ansatte. Kun innvendige arbeider. Byggene er verneverdige samt at deler av byggene har fredningsvedtak. Arbeid må utføres innenfor de antikvariske rammene for byggene.

________________________________

Kong Oscarsgate 90 bofellesskap (H0800)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering
 • Adresse: Kong Oscarsgate 90
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2026
 • Antatt igangsettelse: 2026
 • Byggetid: ca. 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass og klimagassregnskap 
 • Størrelse: 10 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1.500 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bygget skal bygges om fra aldershjem til bofellesskap med tjenestebase. Bygget har verneverdi og Byantikvaren involveres.

________________________________

Loddefjord skole – rehabilitering/tilbygg (U2950)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Elvetun 27
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2026
 • Antatt igangsettelse: 2026/27
 • Byggetid: inkludert rivning ca 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er ca 4000 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca. 3500 m2 (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Skolen er en B300 skole og har i dag ca 200 elever + ca 30 på forsterket avdeling. Prosjektet må ta høyde for et elevantall på 250+35 elever. Loddefjord skole ble opprinnelig bygget i 1973 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Skolen har et mindre svømmebasseng med terapitemperatur som også benyttes av nærmiljøet, og skolen skal derfor totalrehabiliteres. 

Bygget har høy vernestatus jf. Byantikvarens kulturhistoriske rapport for skolebygg.​ Prosjektet inngår i områdeplan for Loddefjordåsen. Arbeidet med denne planen ledes av Plan- og bygningsetaten og er startet opp. Fremdriften i prosjektet er avhengig av områdeplanens fremdrift.