Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser baksiden av Christi Krybbe skoler og vi ser opp mot Krybbesmauet hvor SFO holder til.
UTREDNING: Kommunen skal utrede ulike konsepter for å finne en god løsning for Christi Krybbe skoler i fremtiden.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Konseptvalgutredning Christi Krybbe skoler

For å finne fremtidig løsning for skolebyggene og uteområdet på Christi Krybbe skoler, er det laget en konseptvalgutredning.

Bystyret har i forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplanen 2020-2023 vedtatt at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) for Christi Krybbe skoler. Dette er en faglig utredning av behov og alternative konseptuelle løsninger for skolebyggene og uteområdet. Utredningen vil danne grunnlaget for anbefaling av løsning som kommer til å bli behandlet av byens folkevalgte organer.

Her kan du laste ned konseptvalgutredningen:

Bakgrunnen for arbeidet

Christi krybbe skoler og SFO består i dag av to hovedbygg og den gamle vaktmesterboligen, samt Krybbesmauet 7 (SFO). Bergen kommune har også kjøpt Øvregaten 5 med mulighet for å innlemme denne eiendommen i en fremtidig skoleløsning.

Dagens bygningsmasse og uteområder tilfredsstiller ikke fullt ut behovene til en hensiktsmessig skoledrift. Nåsituasjonen oppfyller ikke kommunens vedtatte ambisjonsnivå for utforming av skoleanlegg og ikke alle forskriftsmessige krav er innfridd. Christi Krybbe skoler har en høy verneverdi på flere plan, både skolehistorisk, bygningshistorisk og byhistorisk.

Tidligere forslag til løsninger har vært utfordrende å forene med krav fra vernemyndighetene. Bystyret har derfor vedtatt å gjennomføre en konseptvalgutredning. Gjennom konseptvalgutredningen skal behov og mulighetsrommet kartlegges på et overordnet nivå før et konsept blir besluttet videreført til neste fase.

Utredningen vil avgrense seg til løsninger for skoledriften med tilhørende funksjoner. Inkludert i dette er muligheter for flerbruk, sambruk og skolen som en del av et nærmiljøanlegg. Utredningen skal også gi vurderinger av elevtallskapasiteten for skolen.

Videre fremdrift

  • Etat for utbygging startet arbeidet med konseptvalgutredningen våren 2020.
  • Utredningen er planlagt oversendt byrådet i løpet av 4. kvartal 2021.
  • Metier OEC gjennomfører utredningen på oppdrag for Bergen kommune.

 

Prosjektleder Etat for utbygging: Geir Garlid