Gå tilbake til:
Du er her:
St. Olavs vei våren 2022
Slik så det ut i St. Olavs vei i april 2022.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Nymark - gatetun, sykkelvei og mobilpunkt

Bymiljøetaten skal bygge nytt mobilpunkt, sykkelvei og oppgradert gatetun på Nymark. Prosjektet inkluderer ti ladeplasser for elbil, både private og bildelingsbiler.

Anlegget skal gjennomføres som en pilot for utslippsfrie anleggsplasser, med krav om utslippsfrie anleggsmaskiner. Planlagt oppstart av arbeidet er mai/juni 2022, grunnet pågående vann- og avløpsarbeid.

Om prosjektet 

Prosjektet er delt inn i to tiltak, som fletter seg inn i hverandre der St. Olavs vei møter Fredrik Stangs vei:

  • Mobilpunkt, nytt byrom og nytt fortau i Fredrik Stangs veg
  • Mobilpunkt i St. Olavs vei
  • Ny sykkelveg gjennom gatetunet i St. Olavs vei, med utvidelse og oppgradering av gatetunet som konsekvens av dette
  • Ny belysning, nye dekker og ny/oppgradert beplantning
  • Bymiljøetatens første anlegg der alle maskinar som kan være utslippsfrie, er det
Her kommer det mobilpunkt.
Her kommer det mobilpunkt.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Mobilpunkt med ti ladeplasser   

Det er planlagt totalt ti ladeplasser for elbiler i prosjektet, fire i St. Olavs vei og seks i Fredrik Stangs vei. Fem av ladeplassene blir reservert for lading av private elbiler, fem blir reservert til lading av bildelingsbiler. De fem bildelingsbilene vil på sikt kunne erstatte behovet for ca. femti privateide biler i nabolaget. Sammen med boligsonen som er innført, vil de kunne dempe presset på parkering i gatene.   

Tryggere + mer og bedre byliv i gatene  

Fredrik Stangs vei vil bli tilrettelagt med nytt fortau, som har til hensikt å bedre trafikksikkerheten, spesielt med tanke på barn og unge i området. Sør for klubbhuset blir det også opprettet et nytt skiferbelagt byrom med benker, bord og belysning. Dette sørvendte byrommet tror vi vil bli en fin plass å treffes, både for naboer og andre som benytter seg av Nymark.   

St. Olavs vei vil bli tilrettelagt med sykkelvei langs østlig side (mot fotballanlegget på Nymark). Gatetunet blir separert fra sykkelvei med et fysisk skille i form av hekk. Sykkelveien krysser det nye fortauet i Fredrik Stangs vei, hvor gående har prioritet, og syklende må senke farten.  

Gatetunet vil bli oppgradert med nye planter, sittebenker og installasjoner i stil med den nyklassisistiske rekkehusbebyggelsen i hagebyen på Nymark.  

St. Olavs vei vil bli bedre for gående og syklende etter oppgraderingen.
St. Olavs vei vil bli bedre for gående og syklende etter oppgraderingen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Om sykkelruten i St. Olavs vei 

Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 slår fast at det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Hovedmålet er klinkende klart: Flere skal sykle mer! 

De kommunale gatene som omkranser Nymark inngår i det vedtatte sykkelnettet, og utgjør en viktig lokal kobling for syklende mellom Nattland/Landås-området og den nye hovedruten langs bybanens linje 2. St. Olavs vei inngår som en del av dette nettet og er prioritert for tilrettelegging fram mot 2030 i henhold til sykkelstrategien.

Den planlagte sykkelvegen gjennom gatetunet kobler seg på sharrows-oppmerking (Bergen kommune - Delesymbol synliggjør sykkelruter) fra Nicolaysens vei, via Fridalsveien og Schweigårds vei i sør, samt nordover i St.Olavs vei, mot nye sykkeltiltak på høyskolen sitt område, og videre til Kronstadtunnelen.

Om gatetunet i St. Olavs vei 

Gatetun er for fotgjengere, opphold og lek. All kjøring skal skje på fotgjengere sine vilkår. Gatetunet er skiltet med 540 i dag og dette skal videreføres, de samme trafikkreglene vil gjelde.  

Oppsetting av skilt 540 iverksetter følgende trafikkregler: 

  • Kjørende som kommer fra gatetun, har vikeplikt for annen trafikant (§ 7 nr. 4).
  • Kjørende på gatetun har vikeplikt for gående (§ 9 nr. 2).
  • På gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart (§ 13 nr. 3).
  • Det er forbudt å parkere på gatetun utenom særskilt anviste plasser (§ 17 nr. 2).
  • Sykkel kan stanses eller parkeres på gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe (18 nr. 4).
Utklipp fra planer på Nymark.
Utklipp fra planer på Nymark.
Bilde: Sweco

Se utklipp fra planer

Pilot utslippsfri anleggsplass 

Bergen kommune har målsetting om reduksjon av forurensende utslipp til luft i sine bygge- og anleggsprosjekter. Innen 2025 skal alle anleggsplasser i kommunen gjennomføres som utslippsfrie. Som et ledd i dette skal entreprisen «Mobilpunkt Nymark, St Olavs vei og Fredrik Stangs vei» gjennomføres som et pilotprosjekt for utslippsfri anleggsplass, og erfaringer fra gjennomføringen skal samles og benyttes i videre prosjektplanlegging i kommunen. Alle maskiner som kan være det, og benyttes på anleggsplassen skal være elektriske. Dette vil gi positive utslag både når det gjelder støy og forurensing til luft i anleggsfasen.