Gå tilbake til:
Du er her:

For deg som utøver vold

Å utøve vold mot dine nærmeste ødelegger ditt forhold til dem og kan påføre din ektefelle/samboer, dine barn eller dine foreldre store skader både fysisk og psykisk.

Dersom du er voldsutøver, er det flere steder du kan henvende deg for å få hjelp til å håndtere de situasjonene som utløser voldsbruken.

Alternativ til vold
Bergen kommune tilbyr et helhetlig behandlingstilbud for familier i Bergen som lever med vold. Tilbudet gis av Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) og er samfinansiert av Bergen kommune og staten. Behandlingstilbud gis både til voldsutøvere og til dem som utsettes for vold i nære relasjoner. Les mer om tilbudet her.

Familievernkontorene
Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Familievernkontorene skal gi tilbud om behandling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Mer informasjon om familievernkontorene finner du her .

Alternativ til vold
På hjemmesidene til "Alternativ til vold" finner du både aktuelt fagstoff og lenker til flere behandlingstilbud og kontakttelefoner. Alternativ til vold skal åpne eget kontor i Bergen. Du kommer til deres nettsider ved å klikke her .

Mental Helses Hjelpetelefon
Dersom du trenger noen å snakke med, kan du kontakte Mental helses hjelpetelefon. Telefonnummer 116 123. Mer informasjon om tilbudet finner du her .

Barnevernstjenesten i Bergen
Barnevernstjenesten skal hjelpe barn til å få et godt og trygt liv. Dersom du trenger hjelp og veiledning i forholdet til dine barn, kan du henvende deg til barnevernet. Mer informasjon om hvordan barnevernet jobber finner du på nettsidene her .

Sosialtjenesten/NAV
Er voldsproblematikk knyttet til andre sosiale problemer som rus, kriminalitet, arbeidsledighet eller økonomiske problemer, kan du få råd, veiledning eller andre tiltak fra sosialtjenestenNAV. Kontaktinformasjon om sosialtjenesten i NAV finner du på nettidene her .

Sinnemestring - et tilbud til menn
Helse Bergen har etablert et eget behandlingstilbud til menn som har problemer med sine egne reaksjonsformer. Les mer om dette tibudet på deres nettsider her .

Betanien BUP
Betanien BUP driver prosjektet V 27 som arbeider med barn og unge som har forgrepet seg seksuelt. Du kan lese mer om dette tiltaket på prosjektets nettside her .