Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til kvinner og menn

Vold i nære relasjoner rammer og preger hele familien. Bergen kommune og flere ideelle organisasjoner har bygget opp og samarbeider om en rekke hjelpetiltak for voksne som opplever å bli utsatt for vold.

Flere instanser, organisasjoner eller enkeltinstitusjoner kan bidra med ulike typer hjelp og støtte:

  • Tilby behandling for voldsutøver og voldsutsatte
  • Tilby råd og veiledning
  • Yte hjelp til å komme ut av et voldelig forhold
  • Gi akutt livskrisehjelp der og da
  • Bistå deg som har vært utsatt for overgrep og voldtekt
  • Beskytte dine barn

Her kan du finne nyttige telefonnummer og adresser dersom du trenger hjelp:

Alternativ til vold
Bergen kommune tilbyr et helhetlig behandlingstilbud for familier i Bergen som lever med vold. Tilbudet gis av Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) og er samfinansiert av Bergen kommune og staten. Behandlingstilbud gis både til voldsutøvere og til dem som utsettes for vold i nære relasjoner. Les mer om tilbudet her.

Livskrisehjelpen og Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt

Bergen legevakt har et tilbud til personer i Bergen kommune som er utsatt for vold i nær relasjon- med behandling og dokumentasjon av skader samt tilbud om opp til tre samtaler på Livskrisehjelpen.

Livskrisehjelpen er et samtaletilbud for enkeltpersoner i livskrise. Voldtektsmottaket ved Bergen legevakt gir medisinsk hjelp og rådgivning til personer har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller annen seksuell krenkelse.

Krisesenteret
Krisesenteret tilbyr beskyttelse for kvinner, menn og deres barn når man har blitt utsatt for vold. Senteret er åpent hele døgnet. For at de som oppholder seg der skal kunne føle seg trygge, oppgis det ikke adresse. Ta kontakt via telefonnummer 55 31 50 50.

Sosialtjenesten/NAV
Sosialtjenesten kan tilby deg samtale og kan bidra dersom du velger å gå ut av et voldelig forhold. Sosialtjenesten kan også samarbeide med barnehage/skole og barneverntjenesten dersom det er barn med i bildet. Du finner sosialtjeneste/NAV-kontor i hver bydel.

Din fastlege
I tillegg til å tilby konkret helsehjelp, kan fastlegen hjelpe deg med å kontakte andre hjelpeinstanser.

Politiet
Politiet kan gi deg beskyttelse der og da, men kan også bistå dersom du velger å anmelde forholdet eller velger å flytte ut av et voldelig forhold.
Telefonnummer 112 for øyeblikkelig hjelp, ellers 02800. Mer informasjon kan du finne på politiets nettsider her .

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO)
Senter mot incest og seksuelle overgrep er en privat stiftelse for mennesker som har vært utsatt for overgrep. Senteret har kontor i Bergen.

Kvinnevoldsgruppe i Bergen
I regi av Hieronimus (informasjonssenter for mennesker med angst og depresjon) er det opprettet en kvinnevoldsgruppe som holder kurs for kvinner i Bergen som lever i voldelige og vanskelige forhold. Kursene avholdes på hemmelig adresse.


Andre kommunale tjenester
Eldre eller andre hjelpetrengende som får hjemmetjenester fra kommunen, kan ta problemet opp med din kontaktperson. De kan formidle kontakt til andre hjelpeinstanser.

Hvis du ikke har avtale om hjemmetjenester, kan du ta kontakt med forvaltningsenheten for bydelen din. Der kan du blant annet søke om å få tildelt trygghetsalarm som er knyttet direkte opp mot AMK-sentral. Denne er bemannet hele døgnet.